(TIỂU LUẬN) QUẢN TRỊ vận HÀNH CHUYÊN đề 9 2 CÔNG cụ THỐNG kê BIỂU đồ PARETO và BIỂU đồ KIỂM SOÁT1.1. Khái niệm:


Biểu đồ Pareto, được đặt tên dựa theo Vilfredo Pareto, là một cơng cụ kiểm sốt chất lượng và được minh họa bằng đồ thị cột, thể hiện mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Biểu đồ Pareto bao gồm các cột và các đường thẳng trong đó các giá trị độc lập được biểu diễn bằng những hình cột có thứ tự thấp dần, cịn các giá trị tổng tích lũy được biểu diễn bằng đường thẳng.

Nguyên tắc Pareto (80/20) nghĩa là 80% vấn đề xảy ra do 20% nguyên nhân cốt lõiNỘI DUNG:


BIỂU ĐỒ PARETO............................................................................................1

1.1. Khái niệm:................................................................................................1

1.2. Mục đích của Pareto................................................................................1

1.3. Lợi ích của biểu đồ Pareto.....................................................................1

1.4. Các bước xây dựng biểu đồ Pareto.......................................................2

1.5. VÍ DỤ:.......................................................................................................3

VÍ DỤ 1:...........................................................................................................3

VÍ DỤ 2:...........................................................................................................5


II. BIỂU ĐỒ KIỂM SỐT............................................................................7


2.1. Khái Niệm...............................................................................................7

2.2. Mục Đích Của Biểu Đồ Kiểm Sốt.......................................................8

2.3. Lợi Ích Của Biểu Đồ Kiểm Sốt............................................................8

2.4.1. Biểu đồ kiểm soát dạng biến số:.....................................................9

2.4.2. Biểu đồ kiểm soát dạng thuộc tính...............................................10

2.5. Các Bước Xây Dựng Biểu Đồ Kiểm Sốt...........................................12

2.5.1. Cách đọc biểu đồ kiểm sốt...........................................................13

2.6. Ví Dụ Về Biểu Đồ Kiểm Sốt..............................................................15

VÍ DỤ 1:......................................................................................................15

VÍ DỤ 2:LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)1.1. Khái niệm:


Biểu đồ Pareto, được đặt tên dựa theo Vilfredo Pareto, là một cơng cụ kiểm sốt chất lượng và được minh họa bằng đồ thị cột, thể hiện mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Biểu đồ Pareto bao gồm các cột và các đường thẳng trong đó các giá trị độc lập được biểu diễn bằng những hình cột có thứ tự thấp dần, cịn các giá trị tổng tích lũy được biểu diễn bằng đường thẳng.

Nguyên tắc Pareto (80/20) nghĩa là 80% vấn đề xảy ra do 20% nguyên nhân cốt lõiNỘI DUNG:


BIỂU ĐỒ PARETO............................................................................................1

1.1. Khái niệm:................................................................................................1

1.2. Mục đích của Pareto................................................................................1

1.3. Lợi ích của biểu đồ Pareto.....................................................................1

1.4. Các bước xây dựng biểu đồ Pareto.......................................................2

1.5. VÍ DỤ:.......................................................................................................3

VÍ DỤ 1:...........................................................................................................3

VÍ DỤ 2:...........................................................................................................5


II. BIỂU ĐỒ KIỂM SỐT............................................................................7


2.1. Khái Niệm...............................................................................................7

2.2. Mục Đích Của Biểu Đồ Kiểm Sốt.......................................................8

2.3. Lợi Ích Của Biểu Đồ Kiểm Sốt............................................................8

2.4.1. Biểu đồ kiểm soát dạng biến số:.....................................................9

2.4.2. Biểu đồ kiểm soát dạng thuộc tính...............................................10

2.5. Các Bước Xây Dựng Biểu Đồ Kiểm Sốt...........................................12

2.5.1. Cách đọc biểu đồ kiểm sốt...........................................................13

2.6. Ví Dụ Về Biểu Đồ Kiểm Sốt..............................................................15

VÍ DỤ 1:......................................................................................................15

VÍ DỤ 2:LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: