Tiểu luận sự hành thành và phát triển của hệ tư tưởng chủ nghĩa xã hội ở việt namMỗi một giai cấp thống trị muốn tồn tại và lãnh đạo nhà nước và xã hội thì đều phải xây dựng cho giai cấp đó hệ tư tưởng, nhằm định hướng những con đường, cách thức để bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp đó, giai cấp chủ nô có hệ tư tưởng chủ nô, giai cấp phong kiến có hệ tư tưởng phong kiến, giai cấp tư sản có hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa và giai cấp công nhân có hệ tư tưởng của riêng mình đó là hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là một hệ thống những quan niệm về những nhu cầu hoạt động thực tiễn và những ước mơ của các giai cấp lao động, bị thống trị; về con đường, cách thức và phương pháp đấu tranh nhằm thực hiện một chế độ xã hội mà trong đó, tư liệu sản xuất là thuộc về toàn xã hội, không có áp bức và bóc lột, bất công, mọi người được bình đẳng về mọi mặt và đều có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc, văn minh. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam chính là những hoạt động thực tiễn của Đảng , Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra con đường, cách thức để xây dựng một xã hội chủ nghĩa, tốt đẹp, tiến bộ là xã hội không còn người bóc lột người, không còn áp bức bất công, một xã hội con người được đảm bảo phát triển về mọi mặt được đáp ứng đầy đủ về mặt vật chất và tinh thần

Hiện nay thời kỳ hội quốc tế ngày càng sâu và rộng , mang lại cho nước ta rất nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho nhân dân, nhưng bên cạnh đó nó cũng tồn tại những hạn chế như về vấn đề môi trường, vấn đề tài nguyên thiện nhiên và sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, sự đấu tranh giữa các hệ tư tưởng, do đó chúng ta cần kiên đinh theo hệ tư tưởng xã hội nghĩa, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, Đảng cộng sản Việt Nam cần tuyên truyền rộng rãi hệ tư tưởng chủ nghĩa xã hội và có các biện pháp đấu tranh để bảo vệ hệ tư tưởng của mình. Với những lý do trên tôi đã chọn đề tài “Sự hình thành và phát triển của hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” để làm tiểu luận kết thúc học phần môn chính trị học phát triển.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Mỗi một giai cấp thống trị muốn tồn tại và lãnh đạo nhà nước và xã hội thì đều phải xây dựng cho giai cấp đó hệ tư tưởng, nhằm định hướng những con đường, cách thức để bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp đó, giai cấp chủ nô có hệ tư tưởng chủ nô, giai cấp phong kiến có hệ tư tưởng phong kiến, giai cấp tư sản có hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa và giai cấp công nhân có hệ tư tưởng của riêng mình đó là hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là một hệ thống những quan niệm về những nhu cầu hoạt động thực tiễn và những ước mơ của các giai cấp lao động, bị thống trị; về con đường, cách thức và phương pháp đấu tranh nhằm thực hiện một chế độ xã hội mà trong đó, tư liệu sản xuất là thuộc về toàn xã hội, không có áp bức và bóc lột, bất công, mọi người được bình đẳng về mọi mặt và đều có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc, văn minh. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam chính là những hoạt động thực tiễn của Đảng , Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra con đường, cách thức để xây dựng một xã hội chủ nghĩa, tốt đẹp, tiến bộ là xã hội không còn người bóc lột người, không còn áp bức bất công, một xã hội con người được đảm bảo phát triển về mọi mặt được đáp ứng đầy đủ về mặt vật chất và tinh thần

Hiện nay thời kỳ hội quốc tế ngày càng sâu và rộng , mang lại cho nước ta rất nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho nhân dân, nhưng bên cạnh đó nó cũng tồn tại những hạn chế như về vấn đề môi trường, vấn đề tài nguyên thiện nhiên và sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, sự đấu tranh giữa các hệ tư tưởng, do đó chúng ta cần kiên đinh theo hệ tư tưởng xã hội nghĩa, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, Đảng cộng sản Việt Nam cần tuyên truyền rộng rãi hệ tư tưởng chủ nghĩa xã hội và có các biện pháp đấu tranh để bảo vệ hệ tư tưởng của mình. Với những lý do trên tôi đã chọn đề tài “Sự hình thành và phát triển của hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” để làm tiểu luận kết thúc học phần môn chính trị học phát triển.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: