TIỂU LUẬN XÁC SUẤT THỐNG KÊ, Các khái niệm cơ bản của xát suất, ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCMPHẦN 1 : LÝ THUYẾT

A .Các khái niệm cơ bản của xát suất

1. Biến cố ngẩu nhiên

Phép thử và biến cố

- phép thử là việc thực hiện 1 thí nghiệm nào đó hay quan sát một hiện tượng nào đó để xem có xảy ra hay không. Hiện tượng có xảy ra hay không trong phép thử được gọi là biến cố ngẩu nhiên . Biến cố ngẩu nhiên được ký hiệu A,B,C…

Các loại biến cố.

Tiểu Luận Sác Xuất Thống Kê Page 3

Đại Học Công Nghiệp TPHCM

- Trong một phép thử, tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra được gọi là không gian mẩu ký hiệu là Ω

- Mỗi phân tử ω ∈ Ω không thể phân nhỏ thành hai biến cố được gọi là biến

cố sơ cấp

a) Biến cố chắc chắn . trong một phép thử , biến cố nhất định xảy ra là chắc

chắn , ký hiệu là Ω

b) Biến cố không thể . Biến cố không thể xảy ra khi thực hiện phép thử , ký

hiệu là ∅

c) Số trường hợp đồng khả năng

- Hai hay nhiều biến cố trong một phép thử có khả năng xảy ra như nhau được

gọi là đồng khả năng.

- Trong một phép thử mà mọi biến cố sơ cấp đều đồng khả năng thì số phân tử của không gian mẫu được gọi là số trường hợp đồng khả năng của phép thử.

d) Các phép toán

Cho A,B ⊂ Ω

- Tổng của A và B là C = A ∪ B hay C=A+B . C xảy ra khi ít nhất 1 trong hai biến cố A,B xảy ra.

Quan hệ giửa các biến cố

...LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)PHẦN 1 : LÝ THUYẾT

A .Các khái niệm cơ bản của xát suất

1. Biến cố ngẩu nhiên

Phép thử và biến cố

- phép thử là việc thực hiện 1 thí nghiệm nào đó hay quan sát một hiện tượng nào đó để xem có xảy ra hay không. Hiện tượng có xảy ra hay không trong phép thử được gọi là biến cố ngẩu nhiên . Biến cố ngẩu nhiên được ký hiệu A,B,C…

Các loại biến cố.

Tiểu Luận Sác Xuất Thống Kê Page 3

Đại Học Công Nghiệp TPHCM

- Trong một phép thử, tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra được gọi là không gian mẩu ký hiệu là Ω

- Mỗi phân tử ω ∈ Ω không thể phân nhỏ thành hai biến cố được gọi là biến

cố sơ cấp

a) Biến cố chắc chắn . trong một phép thử , biến cố nhất định xảy ra là chắc

chắn , ký hiệu là Ω

b) Biến cố không thể . Biến cố không thể xảy ra khi thực hiện phép thử , ký

hiệu là ∅

c) Số trường hợp đồng khả năng

- Hai hay nhiều biến cố trong một phép thử có khả năng xảy ra như nhau được

gọi là đồng khả năng.

- Trong một phép thử mà mọi biến cố sơ cấp đều đồng khả năng thì số phân tử của không gian mẫu được gọi là số trường hợp đồng khả năng của phép thử.

d) Các phép toán

Cho A,B ⊂ Ω

- Tổng của A và B là C = A ∪ B hay C=A+B . C xảy ra khi ít nhất 1 trong hai biến cố A,B xảy ra.

Quan hệ giửa các biến cố

...LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: