Ứng dụng phương pháp bơm ép khí nước luân phiên gia tăng hệ số thu hồi dầu tầng mioxen hạ mỏ x, lô 15_1 bồn trũng cửu longChuyên ngành: KỸ THUẬT DẦU KHÍ

Mã số: 60520604

I. TÊN ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BƠM ÉP KHÍ NƯỚC LUÂN PHIÊN GIA TĂNG HỆ SỐ THU HỒI DẦU TẦNG MIOXEN HẠ MỎ X, LÔ 15-1 BỒN TRŨNG CỬU LONG

II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:

Nhiệm vụ :

Nghiên cứu xác định điều kiện và hiệu quả thu hồi dầu khi áp dụng bơm ép khí nước luân phiên (WAG) cho tầng chứa cát kết Mioxen hạ, mỏ X.

Nội dung :

Tìm hiểu đặc điểm địa chất tầng chứa Mioxen hạ và phương pháp luận bơm ép khí nước luân phiên, đề xuất và đánh giá phương án nâng cao hệ số thu hồi dầu của vỉa chứa cát kết Mioxen hạ, mỏ X.

III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 10/7/2017

IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 10/12/2017

V. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN:

CBHD: PGS.TS. TRẦN VĂN XUÂN

TP.HCM, ngày 16 tháng 1 năm 2018


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BỒN TRŨNG CỬU LONG VÀ TẦNG
CHỨA MIOXEN HẠ, MỎ X .............................................................................24
1.1 Đặc điểm chung về địa chất bồn trũng Cửu Long ..........................................24
1.1.1 Vị trí địa lý, nhân văn ..........................................................................24
1.1.2 Địa tầng chính trong khu vực nghiên cứu ...........................................24
1.1.3 Cấu trúc kiến tạo chính trong khu vực nghiên cứu .............................. 28
1.1.4 Tầng sinh.............................................................................................. 30
1.1.5 Tầng chứa ............................................................................................ 31
1.1.6 Tầng chắn ............................................................................................. 33
1.2 Đặc điểm tầng chứa tầng Mioxen hạ mỏ X ....................................................34
1.2.1 Đá nguồn .............................................................................................. 34
1.2.2 Đá chắn ................................................................................................ 34
1.2.3 Dịch chuyển dầu khí ............................................................................35
1.2.4 Bẫy dầu khí .......................................................................................... 35
1.2.5 Đặc điểm mơi trường trầm tích............................................................ 35
1.2.6 Chất lượng đá chứa ..............................................................................37
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN KỸ THUẬT NÂNG CAO HỆ SỐ THU HỒI
DẦU ......................................................................................................................39
2.1 Tổng quan về nâng cao hệ số thu hồi dầu .......................................................39
2.2 Phân loại các biện pháp EOR .........................................................................40
2.2.1 Nhóm các phương pháp nhiệt .............................................................. 44
2.2.2 Nhóm các phương pháp hóa học .........................................................49
2.2.3 Nhóm phương pháp khí .......................................................................54
2.3 Sơ bộ đánh giá và lựa chọn phương pháp EOR ..............................................57
14
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BƠM ÉP KHÍ NƯỚC LUÂN
PHIÊN ..................................................................................................................59
3.1 Phương pháp bơm ép khí nước luân phiên và các biến thể ............................ 59
3.2 Kỹ thuật bơm ép khí nước đồng thời SWAG .................................................61
3.3 Ảnh hưởng của chỉ số mao dẫn và hệ số linh động đối với dầu tàn dư ..........63
3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế bơm ép khí nước WAG ........................... 66
3.4.1 Tính chất chất lưu và sự tương tác giữa đá chứa và chất lưu ..............66
3.4.2 Tính phân dị và sự phân tầng vỉa chứa ................................................67
3.4.3 Thành phần khí bơm ép và khả năng cung cấp khí bơm ép ................67
3.4.4 Tỉ số bơm ép khí nước (tỉ số WAG) ....................................................68
3.4.5 Sơ đồ bơm ép .......................................................................................69
3.4.6 Áp suất bơm ép và khai thác ................................................................ 69
3.4.7 Thời gian đối với chu kỳ bơm ép WAG ..............................................70
3.4.8 Thời điểm bắt đầu bơm ép WAG ........................................................70
3.5 Ưu và nhược điểm của kỹ thuật WAG ........................................................... 70
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG MƠ HÌNH THỦY ĐỘNG LỰC MƠ PHỎNG
Q TRÌNH BƠM ÉP KHÍ NƯỚC LUÂN PHIÊN CHO TẦNG CÁT KẾT
MIOXEN HẠ MỎ X, LÔ 15-1, BỒN TRŨNG CỬU LONG .......................... 72
4.1 Thông số đá chứa và chất lưu tầng chứa Mioxen hạ ......................................73
4.1.1 Thông số đá chứa .................................................................................73
4.1.2 Thông số chất lưu đối tượng Mioxen hạ..............................................77
4.1.3 Trữ lượng dầu khí tại chỗ ....................................................................80
4.2 Kết quả thí nghiệm mẫu lõi và chất lưu .......................................................... 83
4.2.1 Xác định khoảng lắng đọng Asphaltene ..............................................83
4.2.2 Xác định khả năng trương nở dầu........................................................84
4.2.3 Xác định áp suất trộn lẫn tối thiểu (MMP) ..........................................85
4.2.4 Xác định đường cong thấm pha trong q trình WAG có tính đến hiện
tượng trễ (Hysteresis)....................................................................................86
4.3 Thực trạng khai thác tầng Mioxen Hạ, mỏ X .................................................95
4.3.1 Lịch sử khai thác ..................................................................................95
4.3.2 Tính liên thông giữa các khu vực của vỉa ............................................97
4.4 Lựa chọn phương pháp tăng cường thu hồi dầu cho tầng chứa Mioxen mỏ X
..............................................................................................................100
4.5 Ứng dụng mơ hình thủy động lực mơ phỏng q trình bơm ép khí nước ln
phiên cho tầng cát kết Mioxen hạ .......................................................................101
4.5.1 Kết quả phục hồi lịch sử ....................................................................101
4.5.2 Mơ phỏng q trình bơm ép khí nước luân phiên và kết quả chạy độ
nhạy các thơng số: tỉ số khí dầu (WAG Ratio), thời gian bơm ép ..............105
4.5.3 So sánh hiệu quả phương pháp bơm ép nước luân phiên và đồng thời
.....................................................................................................................114
4.5.4 Biện luận các thơng số khơng chắc chắn trong mơ hình thủy động lực
.....................................................................................................................117
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..........................................................................118
TÀI LIỆU THAM KHẢOLƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOADChuyên ngành: KỸ THUẬT DẦU KHÍ

Mã số: 60520604

I. TÊN ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BƠM ÉP KHÍ NƯỚC LUÂN PHIÊN GIA TĂNG HỆ SỐ THU HỒI DẦU TẦNG MIOXEN HẠ MỎ X, LÔ 15-1 BỒN TRŨNG CỬU LONG

II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:

Nhiệm vụ :

Nghiên cứu xác định điều kiện và hiệu quả thu hồi dầu khi áp dụng bơm ép khí nước luân phiên (WAG) cho tầng chứa cát kết Mioxen hạ, mỏ X.

Nội dung :

Tìm hiểu đặc điểm địa chất tầng chứa Mioxen hạ và phương pháp luận bơm ép khí nước luân phiên, đề xuất và đánh giá phương án nâng cao hệ số thu hồi dầu của vỉa chứa cát kết Mioxen hạ, mỏ X.

III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 10/7/2017

IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 10/12/2017

V. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN:

CBHD: PGS.TS. TRẦN VĂN XUÂN

TP.HCM, ngày 16 tháng 1 năm 2018


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BỒN TRŨNG CỬU LONG VÀ TẦNG
CHỨA MIOXEN HẠ, MỎ X .............................................................................24
1.1 Đặc điểm chung về địa chất bồn trũng Cửu Long ..........................................24
1.1.1 Vị trí địa lý, nhân văn ..........................................................................24
1.1.2 Địa tầng chính trong khu vực nghiên cứu ...........................................24
1.1.3 Cấu trúc kiến tạo chính trong khu vực nghiên cứu .............................. 28
1.1.4 Tầng sinh.............................................................................................. 30
1.1.5 Tầng chứa ............................................................................................ 31
1.1.6 Tầng chắn ............................................................................................. 33
1.2 Đặc điểm tầng chứa tầng Mioxen hạ mỏ X ....................................................34
1.2.1 Đá nguồn .............................................................................................. 34
1.2.2 Đá chắn ................................................................................................ 34
1.2.3 Dịch chuyển dầu khí ............................................................................35
1.2.4 Bẫy dầu khí .......................................................................................... 35
1.2.5 Đặc điểm mơi trường trầm tích............................................................ 35
1.2.6 Chất lượng đá chứa ..............................................................................37
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN KỸ THUẬT NÂNG CAO HỆ SỐ THU HỒI
DẦU ......................................................................................................................39
2.1 Tổng quan về nâng cao hệ số thu hồi dầu .......................................................39
2.2 Phân loại các biện pháp EOR .........................................................................40
2.2.1 Nhóm các phương pháp nhiệt .............................................................. 44
2.2.2 Nhóm các phương pháp hóa học .........................................................49
2.2.3 Nhóm phương pháp khí .......................................................................54
2.3 Sơ bộ đánh giá và lựa chọn phương pháp EOR ..............................................57
14
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BƠM ÉP KHÍ NƯỚC LUÂN
PHIÊN ..................................................................................................................59
3.1 Phương pháp bơm ép khí nước luân phiên và các biến thể ............................ 59
3.2 Kỹ thuật bơm ép khí nước đồng thời SWAG .................................................61
3.3 Ảnh hưởng của chỉ số mao dẫn và hệ số linh động đối với dầu tàn dư ..........63
3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế bơm ép khí nước WAG ........................... 66
3.4.1 Tính chất chất lưu và sự tương tác giữa đá chứa và chất lưu ..............66
3.4.2 Tính phân dị và sự phân tầng vỉa chứa ................................................67
3.4.3 Thành phần khí bơm ép và khả năng cung cấp khí bơm ép ................67
3.4.4 Tỉ số bơm ép khí nước (tỉ số WAG) ....................................................68
3.4.5 Sơ đồ bơm ép .......................................................................................69
3.4.6 Áp suất bơm ép và khai thác ................................................................ 69
3.4.7 Thời gian đối với chu kỳ bơm ép WAG ..............................................70
3.4.8 Thời điểm bắt đầu bơm ép WAG ........................................................70
3.5 Ưu và nhược điểm của kỹ thuật WAG ........................................................... 70
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG MƠ HÌNH THỦY ĐỘNG LỰC MƠ PHỎNG
Q TRÌNH BƠM ÉP KHÍ NƯỚC LUÂN PHIÊN CHO TẦNG CÁT KẾT
MIOXEN HẠ MỎ X, LÔ 15-1, BỒN TRŨNG CỬU LONG .......................... 72
4.1 Thông số đá chứa và chất lưu tầng chứa Mioxen hạ ......................................73
4.1.1 Thông số đá chứa .................................................................................73
4.1.2 Thông số chất lưu đối tượng Mioxen hạ..............................................77
4.1.3 Trữ lượng dầu khí tại chỗ ....................................................................80
4.2 Kết quả thí nghiệm mẫu lõi và chất lưu .......................................................... 83
4.2.1 Xác định khoảng lắng đọng Asphaltene ..............................................83
4.2.2 Xác định khả năng trương nở dầu........................................................84
4.2.3 Xác định áp suất trộn lẫn tối thiểu (MMP) ..........................................85
4.2.4 Xác định đường cong thấm pha trong q trình WAG có tính đến hiện
tượng trễ (Hysteresis)....................................................................................86
4.3 Thực trạng khai thác tầng Mioxen Hạ, mỏ X .................................................95
4.3.1 Lịch sử khai thác ..................................................................................95
4.3.2 Tính liên thông giữa các khu vực của vỉa ............................................97
4.4 Lựa chọn phương pháp tăng cường thu hồi dầu cho tầng chứa Mioxen mỏ X
..............................................................................................................100
4.5 Ứng dụng mơ hình thủy động lực mơ phỏng q trình bơm ép khí nước ln
phiên cho tầng cát kết Mioxen hạ .......................................................................101
4.5.1 Kết quả phục hồi lịch sử ....................................................................101
4.5.2 Mơ phỏng q trình bơm ép khí nước luân phiên và kết quả chạy độ
nhạy các thơng số: tỉ số khí dầu (WAG Ratio), thời gian bơm ép ..............105
4.5.3 So sánh hiệu quả phương pháp bơm ép nước luân phiên và đồng thời
.....................................................................................................................114
4.5.4 Biện luận các thơng số khơng chắc chắn trong mơ hình thủy động lực
.....................................................................................................................117
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..........................................................................118
TÀI LIỆU THAM KHẢOLƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: