Luận văn thạc sĩ thiết kế dây chuyền băm gỗ dămHiện nay, ở nước ta ngành công nghiệp chế biến gỗ, mà đặc biệt là chế biến gỗ xuất khẩu đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những ngành xuất khẩu lớn của Việt Nam, mang lại nguồn thu nhập ngoại tệ lớn cho đất nước.

Nước ta có được điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú mà đặc biệt là tài nguyên rừng. Với nguồn gỗ phong phú về chủng loại và dồi dào về sản lượng, đó là những tiền đề hết sức quan trọng để chúng ta phát triển ngành chế biến gỗ. Điều cốt yếu cịn lại là ta phải có những trang thiết bị hiện đại để đáp ứng được nhu cầu phát triển mạnh mẽ đó. Và ngành cơ khí mà đặc biệt là cơ khí chế tạo máy là một ngành quan trọng vào loại bậc nhất của nền công nghiệp nước ta phải đảm trách nhiệm vụ đó. Bản thân là một sinh viên chuyên ngành cơ khí chế tạo máy em cũng nhận thức được tầm quan trọng đó. Vì vậy, em đã được sự cho phép của Thầy Giáo và cùng với sự nỗ lực của bản thân, em đã chọn đề tài cho đồ án tốt ngiệp của mình, đó là: Thiết kế dây chuyền băm gỗ dăm.NỘI DUNG:CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CHUNG VỀ GỖ VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GỖ...……………………………………………..2
1.1.1. Vị trí của lâm sản trong nền kinh tế quốc dân………..……… ………….… .2
1.1.2. Giới thiệu về gỗ……………………………………………………………….3
1.1.2.1. Cấu tạo của gỗ………………………………………………………………3
1.1.2.2. Tính chất của gỗ…………………………………………………………….4


1.1.2.3. Phân loại nhóm gỗ…………………………………………………………..7
1.2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN GỖ………………..………....9

C
C

1.2.1. Những đặc điểm chính của nguyên liệu làm dăm…………………………….9

R
L
T.

1.2.2. Nhiệm vụ và nội dung của khoa học cắt gọt gỗ…………………………........9
1.2.3. Các dạng gia công cắt gọt gỗ và nhữn định nghĩa cơ bản…………………...10

DU

1.2.3.1. Các dạng gia công chế biến gỗ…………………………………………….10
1.2.3.2. Các dạng gia công cơ bản. . …………………………………………........11
1.2.3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến cắt gọt…………………………………….15
1.2.4. Chế độ cắt……………………………………………………………………16
1.3. GIỚI THIỆU VỀ DÂY CHUYỀN BĂM GỖ……………………………....17
1.3.1. Quy trình sản xuất dăm mảnh……………………………………………….17
1.3.2. Quy cách sản phẩm gia cơng………………………………………………..18
1.4. PHÂN TÍCH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ………..………...…..19
1.4.1. Phân tích và chọn phương án cho máy băm………………………………...19
1.4.1.1. Máy băm dăm mảnh kiểu phun dăm………………………………………20
1.4.1.2. Máy băm dăm mảnh kiểu xã dăm . . . .…………………………………...21
1.4.1.3. Lựa chọn phương án hợp lý để thiết kế………………………...…………22
1.4.2. Lựa chọn thiết bị cho hệ thống phân loại……………………………………23

1.4.2.1. Máy sàng rung…………………………………………………………......23
1.4.2.2. Máy sàng phẳng…………………………………………………………...24
1.4.2.3. Sàng lắc phẳng…………………………………………………………….25


Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế dây chuyền băm gỗ

1.4.2.4. Lựa chọn phương án thiết kế………………………………………………26
1.4.3. Phân tích các phương án vận chuyển thành phẩm………………………......26
1.4.3.1. Gàu tải…………………………………………………………………......26
1.4.3.2. Vít tải……………………………………………………………………....27
1.4.3.3. Băng tải……………………………………………………………………27
1.4.3.4. Máng khí động…………………………………………………………….28
1.4.3.5. Lựa chọn phương án………………………………………………………28
1.4.4. Lựa chọn tấm băng tải……………………………………………………….28
1.4.4.1. Tấm băng tải làm bằng tấm thép…………………………………………..28
1.4.4.2. Tấm băng tải làm bằng các lớp cao su ghép lại với nhau…………………29
1.4.4.3. Lựa chọn phương án………………………………………………………29

C
C

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ ĐỘNG HỌC VÀ TÍNH TỐN CÁC
THƠNG SỐ CHỦ YẾU CỦA MÁY

R
L
T.2.1. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ ĐỘNG HỌC……………………………………………30
2.2. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY THIẾT KẾ…………………..30

DU

2.2.1. Xác định công suất cắt cần thiết của động cơ truyền động cho đĩa băm……31
2.2.2. Tính cơng suất động cơ và chọn động cơ điện………………………………32
2.2.3. Xác định công suất truyền động của động cơ sàng lắc……………………...33
2.3. Tính tốn kết cấu băng tải…………………………………………………......37
2.3.1. Số liệu ban đầu……………………………………………………………....37
2.3.2. Tính bề rộng băng tải………………………………………………………..37
2.3.3. Tính lực kéo băng
tải………………………………………………………...37
2.4. Thiết kế các bộ truyền…………………………………………………………39
2.4.1. Thiết kế bộ truyền đai truyền từ động cơ chính đến trục đĩa băm………......39
2.4.2. Thiết kế bộ truyền đai từ động cơ sàng lắc đến trục của sàng………………44
2.4.3. Thiết kế bộ truyền xích truyền động từ động cơ đến băng tải cấp gỗ……….49
CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN SỨC BỀN VÀ KẾT CẤU TRỤC CHÍNH MÁY
BĂM
3.1. THƠNG SỐ HÌNH HỌC CỦA DAO CẮT…………………………………52
3.2. TÍNH TỐN LỰC CẮT GỌT……………………………………………....53


Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế dây chuyền băm gỗ

3.3. CẤU TẠO TRỤC CHÍNH MÁY BĂM……………………………………..55
3.4. TÍNH TỐN THIẾT KẾ TRỤC CHÍNH MÁY BĂM……………….……56
3.5. THIẾT KẾ THEN…………………………………………………………....61
CHƯƠNG 4: YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÁY - HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG - AN
TOÀN LAO ĐỘNG
4.1. YÊU CẦU CHUNG. . ……………………………………………………….63
4.1.1. Yêu cầu đối với vật liệu…………………………………………………......63
4.1.2. Yêu cầu về chất lượng gia công……………………………………………..63
4.1.3. Yêu cầu về lắp ráp…………………………………………………………...64
4.1.4. u cầu về hình dạng ngồi của máy…………………………….. . . .….....65
4.2. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA………………………………………………65
4.2.1. Kiểm tra khơng tả i…………………………………………………………..66
4.2.2. Kiểm tra có tải ………………………………………………………………66

4.2.3. Kiểm tra độ chính xác của máy ……………………………………………..66
4.3. TÀI LIỆU SỬ DỤNG VÀ BẢO HÀNH MÁY ……………………………..67

4.3.1. Hướng dẫn sử dụng………………………………………………………….67
4.3.2. Bảo dưỡng…………………………………………………………………...68
4.3.3. Sữa chữa các khuyết tật, nguyên nhân và cách khắc phục…………………..69
4.4. AN TOÀN LAO ĐỘNG……………………………………………………...69
4.4.1. Các qui định về an toàn khi vận hành máy………………………………….69
4.4.2. An toàn về điện……………………………………………………………...70
4.4.3. An toàn về cơ……………………………………………………………......70
KẾT LUẬN………………………………………………………………………..71
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………..72
PHỤ CHƯƠNG: MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HOẠ THIẾT BỊ TRONG DÂY
CHUYỀN BĂM GỖ


Hiện nay, ở nước ta ngành công nghiệp chế biến gỗ, mà đặc biệt là chế biến gỗ xuất khẩu đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những ngành xuất khẩu lớn của Việt Nam, mang lại nguồn thu nhập ngoại tệ lớn cho đất nước.

Nước ta có được điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú mà đặc biệt là tài nguyên rừng. Với nguồn gỗ phong phú về chủng loại và dồi dào về sản lượng, đó là những tiền đề hết sức quan trọng để chúng ta phát triển ngành chế biến gỗ. Điều cốt yếu cịn lại là ta phải có những trang thiết bị hiện đại để đáp ứng được nhu cầu phát triển mạnh mẽ đó. Và ngành cơ khí mà đặc biệt là cơ khí chế tạo máy là một ngành quan trọng vào loại bậc nhất của nền công nghiệp nước ta phải đảm trách nhiệm vụ đó. Bản thân là một sinh viên chuyên ngành cơ khí chế tạo máy em cũng nhận thức được tầm quan trọng đó. Vì vậy, em đã được sự cho phép của Thầy Giáo và cùng với sự nỗ lực của bản thân, em đã chọn đề tài cho đồ án tốt ngiệp của mình, đó là: Thiết kế dây chuyền băm gỗ dăm.NỘI DUNG:CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CHUNG VỀ GỖ VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GỖ...……………………………………………..2
1.1.1. Vị trí của lâm sản trong nền kinh tế quốc dân………..……… ………….… .2
1.1.2. Giới thiệu về gỗ……………………………………………………………….3
1.1.2.1. Cấu tạo của gỗ………………………………………………………………3
1.1.2.2. Tính chất của gỗ…………………………………………………………….4


1.1.2.3. Phân loại nhóm gỗ…………………………………………………………..7
1.2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN GỖ………………..………....9

C
C

1.2.1. Những đặc điểm chính của nguyên liệu làm dăm…………………………….9

R
L
T.

1.2.2. Nhiệm vụ và nội dung của khoa học cắt gọt gỗ…………………………........9
1.2.3. Các dạng gia công cắt gọt gỗ và nhữn định nghĩa cơ bản…………………...10

DU

1.2.3.1. Các dạng gia công chế biến gỗ…………………………………………….10
1.2.3.2. Các dạng gia công cơ bản. . …………………………………………........11
1.2.3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến cắt gọt…………………………………….15
1.2.4. Chế độ cắt……………………………………………………………………16
1.3. GIỚI THIỆU VỀ DÂY CHUYỀN BĂM GỖ……………………………....17
1.3.1. Quy trình sản xuất dăm mảnh……………………………………………….17
1.3.2. Quy cách sản phẩm gia cơng………………………………………………..18
1.4. PHÂN TÍCH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ………..………...…..19
1.4.1. Phân tích và chọn phương án cho máy băm………………………………...19
1.4.1.1. Máy băm dăm mảnh kiểu phun dăm………………………………………20
1.4.1.2. Máy băm dăm mảnh kiểu xã dăm . . . .…………………………………...21
1.4.1.3. Lựa chọn phương án hợp lý để thiết kế………………………...…………22
1.4.2. Lựa chọn thiết bị cho hệ thống phân loại……………………………………23

1.4.2.1. Máy sàng rung…………………………………………………………......23
1.4.2.2. Máy sàng phẳng…………………………………………………………...24
1.4.2.3. Sàng lắc phẳng…………………………………………………………….25


Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế dây chuyền băm gỗ

1.4.2.4. Lựa chọn phương án thiết kế………………………………………………26
1.4.3. Phân tích các phương án vận chuyển thành phẩm………………………......26
1.4.3.1. Gàu tải…………………………………………………………………......26
1.4.3.2. Vít tải……………………………………………………………………....27
1.4.3.3. Băng tải……………………………………………………………………27
1.4.3.4. Máng khí động…………………………………………………………….28
1.4.3.5. Lựa chọn phương án………………………………………………………28
1.4.4. Lựa chọn tấm băng tải……………………………………………………….28
1.4.4.1. Tấm băng tải làm bằng tấm thép…………………………………………..28
1.4.4.2. Tấm băng tải làm bằng các lớp cao su ghép lại với nhau…………………29
1.4.4.3. Lựa chọn phương án………………………………………………………29

C
C

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ ĐỘNG HỌC VÀ TÍNH TỐN CÁC
THƠNG SỐ CHỦ YẾU CỦA MÁY

R
L
T.2.1. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ ĐỘNG HỌC……………………………………………30
2.2. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY THIẾT KẾ…………………..30

DU

2.2.1. Xác định công suất cắt cần thiết của động cơ truyền động cho đĩa băm……31
2.2.2. Tính cơng suất động cơ và chọn động cơ điện………………………………32
2.2.3. Xác định công suất truyền động của động cơ sàng lắc……………………...33
2.3. Tính tốn kết cấu băng tải…………………………………………………......37
2.3.1. Số liệu ban đầu……………………………………………………………....37
2.3.2. Tính bề rộng băng tải………………………………………………………..37
2.3.3. Tính lực kéo băng
tải………………………………………………………...37
2.4. Thiết kế các bộ truyền…………………………………………………………39
2.4.1. Thiết kế bộ truyền đai truyền từ động cơ chính đến trục đĩa băm………......39
2.4.2. Thiết kế bộ truyền đai từ động cơ sàng lắc đến trục của sàng………………44
2.4.3. Thiết kế bộ truyền xích truyền động từ động cơ đến băng tải cấp gỗ……….49
CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN SỨC BỀN VÀ KẾT CẤU TRỤC CHÍNH MÁY
BĂM
3.1. THƠNG SỐ HÌNH HỌC CỦA DAO CẮT…………………………………52
3.2. TÍNH TỐN LỰC CẮT GỌT……………………………………………....53


Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế dây chuyền băm gỗ

3.3. CẤU TẠO TRỤC CHÍNH MÁY BĂM……………………………………..55
3.4. TÍNH TỐN THIẾT KẾ TRỤC CHÍNH MÁY BĂM……………….……56
3.5. THIẾT KẾ THEN…………………………………………………………....61
CHƯƠNG 4: YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÁY - HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG - AN
TOÀN LAO ĐỘNG
4.1. YÊU CẦU CHUNG. . ……………………………………………………….63
4.1.1. Yêu cầu đối với vật liệu…………………………………………………......63
4.1.2. Yêu cầu về chất lượng gia công……………………………………………..63
4.1.3. Yêu cầu về lắp ráp…………………………………………………………...64
4.1.4. u cầu về hình dạng ngồi của máy…………………………….. . . .….....65
4.2. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA………………………………………………65
4.2.1. Kiểm tra khơng tả i…………………………………………………………..66
4.2.2. Kiểm tra có tải ………………………………………………………………66

4.2.3. Kiểm tra độ chính xác của máy ……………………………………………..66
4.3. TÀI LIỆU SỬ DỤNG VÀ BẢO HÀNH MÁY ……………………………..67

4.3.1. Hướng dẫn sử dụng………………………………………………………….67
4.3.2. Bảo dưỡng…………………………………………………………………...68
4.3.3. Sữa chữa các khuyết tật, nguyên nhân và cách khắc phục…………………..69
4.4. AN TOÀN LAO ĐỘNG……………………………………………………...69
4.4.1. Các qui định về an toàn khi vận hành máy………………………………….69
4.4.2. An toàn về điện……………………………………………………………...70
4.4.3. An toàn về cơ……………………………………………………………......70
KẾT LUẬN………………………………………………………………………..71
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………..72
PHỤ CHƯƠNG: MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HOẠ THIẾT BỊ TRONG DÂY
CHUYỀN BĂM GỖ
M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: