MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH - ĐỀ THI & ĐÁP ÁN HỌC PHẦN I (200 câu)ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh:

A.Đường lối quân sự của Đảng; công tác quốc phòng-an ninh; quân sự chung; kĩ thuật chiến

đấu bộ binh và chiến thuật.

B. Quan điểm đường lối quân sự của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh

nhân dân bảo vệ Tổ quốc 

C. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác quốc phòng, an

ninh; kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

D. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và

bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Câu 2: Nghiên cứu những quan điểm cơ bản của Đảng về đường lối quânsự gồm:

A. Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng HCM về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ Quốc.

B. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

C. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân...

D.Tất cả đều đúng.

Câu 3: Giáo dục quốc phòng – an ninh là môn học bao gồm những kiến thức khoa học:

A. Xã hội, nhân văn, khoa học cơ bản và kỹ thuật quân sự

B. Xã hội nhân văn, khoa học công nghệ và khoa học quân sự

C.Xã hội, nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật quân sự.

D. Xã hội nhân văn và kỹ thuật công nghệ.

Câu 4: Thực hiện tốt Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viênlà góp phần:

A. Xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý thức tham gia bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

B. Xây dựng tình yêu quê hương đất nước sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang nhân dân.

C. Đào tạo cán bộ có ý thức tổ chức kỷ luật và tình yêu quê hương đất nước .

D.Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có ý thức, năng lực sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc

...
LINK DOWNLOADĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh:

A.Đường lối quân sự của Đảng; công tác quốc phòng-an ninh; quân sự chung; kĩ thuật chiến

đấu bộ binh và chiến thuật.

B. Quan điểm đường lối quân sự của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh

nhân dân bảo vệ Tổ quốc 

C. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác quốc phòng, an

ninh; kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

D. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và

bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Câu 2: Nghiên cứu những quan điểm cơ bản của Đảng về đường lối quânsự gồm:

A. Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng HCM về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ Quốc.

B. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

C. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân...

D.Tất cả đều đúng.

Câu 3: Giáo dục quốc phòng – an ninh là môn học bao gồm những kiến thức khoa học:

A. Xã hội, nhân văn, khoa học cơ bản và kỹ thuật quân sự

B. Xã hội nhân văn, khoa học công nghệ và khoa học quân sự

C.Xã hội, nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật quân sự.

D. Xã hội nhân văn và kỹ thuật công nghệ.

Câu 4: Thực hiện tốt Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viênlà góp phần:

A. Xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý thức tham gia bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

B. Xây dựng tình yêu quê hương đất nước sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang nhân dân.

C. Đào tạo cán bộ có ý thức tổ chức kỷ luật và tình yêu quê hương đất nước .

D.Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có ý thức, năng lực sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc

...
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: