Thiết kế hệ thống HACCP cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnhHACCP  (Hazard  Analysis  Critial  Control  Points):  Phân  tích  mối  nguy  và  kiểm  soát các điểm  tới  hạn,  là  tiêu  chuẩn  quốc  tế  về  QLCLTPHACCP  là  hệ  thống  quản  lý  chất lượng mang tính phòng ngừa để  kiểm soát mối nguy, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và  chất lượng  thực  phẩm  dựa  trên  việc  phân  tích  mối nguy và xác định  các  biện  pháp kiểm soát tại các điểm kiểm soát tới hạn.


NỘI DUNG:PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ HACCP 2

I. Định nghĩa: .............................................................................................................. 2

II. Ý nghĩa: ................................................................................................................... 2

III. Mục tiêu:.................................................................................................................. 2

IV. Các nguyên tắc của hệ thống HACCP : bao gồm 7 nguyên tắc ............................. 2

V. Trình tự xây dựng kế hoạch HACCP: gồm 12 bước ............................................... 3

VI. Nội dung: ................................................................................................................. 3

PHẦN II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HACCP 6

I. Thành lập các công tác về HACCP ........................................................................ 6

II. Mô tả sản phẩm ....................................................................................................... 8

III. Lập sơ đồ qui trình công nghệ chế biến sản phẩm ........................................... 20

IV. Xác định sơ đồ và bố trí mặt bằng .................................................................... 26

V. Kiểm tra sự bố trí mặt bằng ................................................................................. 27

VI. Phân tích mối nguy ............................................................................................ 28

VII. Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) ....................................................... 36

VIII. Xác lập các ngưỡng tới hạn của CCP ................................................................ 38

IX. Thiết lập kế hoạch HACCP................................................................................... 39

X. Thiết lập các thủ tục thẩm tra kế hoạch HACCP.................................................. 40

XI. Thiết lập hệ thống tài liệu và lưu trữ hồ sơ của kế hoạch HACCP .................. . 41LINK DOWNLOADHACCP  (Hazard  Analysis  Critial  Control  Points):  Phân  tích  mối  nguy  và  kiểm  soát các điểm  tới  hạn,  là  tiêu  chuẩn  quốc  tế  về  QLCLTPHACCP  là  hệ  thống  quản  lý  chất lượng mang tính phòng ngừa để  kiểm soát mối nguy, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và  chất lượng  thực  phẩm  dựa  trên  việc  phân  tích  mối nguy và xác định  các  biện  pháp kiểm soát tại các điểm kiểm soát tới hạn.


NỘI DUNG:PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ HACCP 2

I. Định nghĩa: .............................................................................................................. 2

II. Ý nghĩa: ................................................................................................................... 2

III. Mục tiêu:.................................................................................................................. 2

IV. Các nguyên tắc của hệ thống HACCP : bao gồm 7 nguyên tắc ............................. 2

V. Trình tự xây dựng kế hoạch HACCP: gồm 12 bước ............................................... 3

VI. Nội dung: ................................................................................................................. 3

PHẦN II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HACCP 6

I. Thành lập các công tác về HACCP ........................................................................ 6

II. Mô tả sản phẩm ....................................................................................................... 8

III. Lập sơ đồ qui trình công nghệ chế biến sản phẩm ........................................... 20

IV. Xác định sơ đồ và bố trí mặt bằng .................................................................... 26

V. Kiểm tra sự bố trí mặt bằng ................................................................................. 27

VI. Phân tích mối nguy ............................................................................................ 28

VII. Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) ....................................................... 36

VIII. Xác lập các ngưỡng tới hạn của CCP ................................................................ 38

IX. Thiết lập kế hoạch HACCP................................................................................... 39

X. Thiết lập các thủ tục thẩm tra kế hoạch HACCP.................................................. 40

XI. Thiết lập hệ thống tài liệu và lưu trữ hồ sơ của kế hoạch HACCP .................. . 41LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: