Bài giảng 6sigma - Phân tích hệ thống do lường (MSA)Định nghĩa Phân tích Hệ thống Đo lường

- MSA (Phân tích Hệ thống Đo lường)

 Đánh giá hay thẩm định hệ thống đo lường để đảm bảo sự tin cậy của dữ liệu.

 Trước khi thu thập dữ liệu để xác định năng lực hiện tại (ví dụ đường cơ sở) của quá trình cần được cải tiến, chúng ta cần khảng định dữ liệu được thu thập có tin cậy hay không. 

 

Thuật ngữ

 Đo lường

Chỉ định các giá trị bằng số cho vật liệu cũng như thể hiện các thuộc tính chắc chắn của vật liệu.                                                                                            

- Eisenhart, C.(1963)    

Hệ thống đo lường

Khái niệm bao quát bao gồm tất cả các hệ thống thường dùng để lấy được giá trị đo, như là dụng cụ hay phương pháp đo, thiết bị khác, phần mềm, môi trường đo, quy trình đo, người đo, ..
LINK DOWNLOADĐịnh nghĩa Phân tích Hệ thống Đo lường

- MSA (Phân tích Hệ thống Đo lường)

 Đánh giá hay thẩm định hệ thống đo lường để đảm bảo sự tin cậy của dữ liệu.

 Trước khi thu thập dữ liệu để xác định năng lực hiện tại (ví dụ đường cơ sở) của quá trình cần được cải tiến, chúng ta cần khảng định dữ liệu được thu thập có tin cậy hay không. 

 

Thuật ngữ

 Đo lường

Chỉ định các giá trị bằng số cho vật liệu cũng như thể hiện các thuộc tính chắc chắn của vật liệu.                                                                                            

- Eisenhart, C.(1963)    

Hệ thống đo lường

Khái niệm bao quát bao gồm tất cả các hệ thống thường dùng để lấy được giá trị đo, như là dụng cụ hay phương pháp đo, thiết bị khác, phần mềm, môi trường đo, quy trình đo, người đo, ..
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: