TỔNG HỢP TÀI LIỆU - ÔN TẬP VÀ TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN (Update liên tục)

  


Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là:

1. Điều chỉnh hoạt động quản lý.

2. Sử lý vi phạm.

3. Xác minh và bày tỏ ý kiến.

4. Không trường hợp nào đúng.

Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào

không thuộc phạm vi phân loại này ?

1. Kiểm toán hoạt động.

2. Kiểm toán nội bộ.

3. Kiểm toán tuân thủ.

4. Kiểm toán báo cáo tài chính.

Câu 3: Kiểm toán nhà nước có thể trực thuộc:

1. Chính phủ.

2. Tòa án.

3. Quốc hội.

4. Tất cả các câu trên.

Câu 4: Trong các nôi dung sau đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán tuân thủ:

1. Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp…

2. Kiểm tra tình hình chấp hành chính sách, nghị quyết, quy chế…

3. Kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh.

4. Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán.

Câu 5: Kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của đơn vị thuộc loại kiểm toán:

1. Tuân thủ.

2. Báo cáo tài chính.

3. Hoạt động.

4. Tất cả các câu trên.

Câu 6: Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào không phù hợp với nguyên tắc kiểm

toán báo cáo tài chính:

1. Tuân thủ luật pháp.

2. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

3. Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và kiểm toán viên có thái độ hoài nghi nghề nghiệp.

4. Tuân thủ nguyên tắc công khai, thống nhất.

Câu 7: Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp, chính sách chế độ quản lý kinh tế tài chính thuộc

nội dung của loại kiểm toán nào?

1. Tuân thủ.

2. Báo cáo tài chính.

3. Hoạt động

4. Không câu nào đúng.

Câu 8: Khi phân loại kiểm toán theo chủ thể tiến hành kiểm toán, loại kiểm toán nào trong

các loại kiểm toán dưới đây không thuộc phậm vi phân loại này?

1. Kiểm toán báo cáo tài chính.

2. Kiểm toán nhà nước.

3. Kiểm toán độc lập.

4. Kiểm toán nội bộ.

Câu 9: Cuộc kiểm toán được tiến hành có thu phí kiểm toán do:

...320 CÂU TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN CÓ ĐÁP ÁN (FULL)


LINK DOWNLOAD


200 CÂU TRẮC NGHIỆM môn KIỂM TOÁN (có đáp án FULL)


LINK DOWNLOAD


BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - MÔN KIỂM TOÁN (Có đáp án)


LINK DOWNLOAD


Kiểm toán căn bản - 354 câu


LINK DOWNLOAD


73 Câu trắc nghiệm kiểm toán


LINK DOWNLOAD


Đề ôn tập trắc nghiệm kiểm toán 2 (22 trang)


LINK DOWNLOAD


BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN (Có đáp án) - 15 trang


LINK DOWNLOAD


Bộ Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Kiểm Toán - Có Đáp Án (46 trang)


LINK DOWNLOAD


BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN (15 trang)


LINK DOWNLOAD


BT KIỂM TOÁN NTTH 2021 - Câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán BCTC (23 trang)


LINK DOWNLOAD


Câu hỏi ôn tập môn kiểm toán (57 trang)


LINK DOWNLOAD


Kiểm Tra Buổi 2 Kiểm Toán (12 trang)


LINK DOWNLOAD


TÓM TẮT LÝ THUYẾT MÔN LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN


LINK DOWNLOAD
UPDATING...  


Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là:

1. Điều chỉnh hoạt động quản lý.

2. Sử lý vi phạm.

3. Xác minh và bày tỏ ý kiến.

4. Không trường hợp nào đúng.

Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào

không thuộc phạm vi phân loại này ?

1. Kiểm toán hoạt động.

2. Kiểm toán nội bộ.

3. Kiểm toán tuân thủ.

4. Kiểm toán báo cáo tài chính.

Câu 3: Kiểm toán nhà nước có thể trực thuộc:

1. Chính phủ.

2. Tòa án.

3. Quốc hội.

4. Tất cả các câu trên.

Câu 4: Trong các nôi dung sau đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán tuân thủ:

1. Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp…

2. Kiểm tra tình hình chấp hành chính sách, nghị quyết, quy chế…

3. Kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh.

4. Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán.

Câu 5: Kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của đơn vị thuộc loại kiểm toán:

1. Tuân thủ.

2. Báo cáo tài chính.

3. Hoạt động.

4. Tất cả các câu trên.

Câu 6: Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào không phù hợp với nguyên tắc kiểm

toán báo cáo tài chính:

1. Tuân thủ luật pháp.

2. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

3. Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và kiểm toán viên có thái độ hoài nghi nghề nghiệp.

4. Tuân thủ nguyên tắc công khai, thống nhất.

Câu 7: Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp, chính sách chế độ quản lý kinh tế tài chính thuộc

nội dung của loại kiểm toán nào?

1. Tuân thủ.

2. Báo cáo tài chính.

3. Hoạt động

4. Không câu nào đúng.

Câu 8: Khi phân loại kiểm toán theo chủ thể tiến hành kiểm toán, loại kiểm toán nào trong

các loại kiểm toán dưới đây không thuộc phậm vi phân loại này?

1. Kiểm toán báo cáo tài chính.

2. Kiểm toán nhà nước.

3. Kiểm toán độc lập.

4. Kiểm toán nội bộ.

Câu 9: Cuộc kiểm toán được tiến hành có thu phí kiểm toán do:

...320 CÂU TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN CÓ ĐÁP ÁN (FULL)


LINK DOWNLOAD


200 CÂU TRẮC NGHIỆM môn KIỂM TOÁN (có đáp án FULL)


LINK DOWNLOAD


BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - MÔN KIỂM TOÁN (Có đáp án)


LINK DOWNLOAD


Kiểm toán căn bản - 354 câu


LINK DOWNLOAD


73 Câu trắc nghiệm kiểm toán


LINK DOWNLOAD


Đề ôn tập trắc nghiệm kiểm toán 2 (22 trang)


LINK DOWNLOAD


BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN (Có đáp án) - 15 trang


LINK DOWNLOAD


Bộ Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Kiểm Toán - Có Đáp Án (46 trang)


LINK DOWNLOAD


BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN (15 trang)


LINK DOWNLOAD


BT KIỂM TOÁN NTTH 2021 - Câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán BCTC (23 trang)


LINK DOWNLOAD


Câu hỏi ôn tập môn kiểm toán (57 trang)


LINK DOWNLOAD


Kiểm Tra Buổi 2 Kiểm Toán (12 trang)


LINK DOWNLOAD


TÓM TẮT LÝ THUYẾT MÔN LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN


LINK DOWNLOAD
UPDATING...M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: