Trắc Nghiệm Nhập môn công nghệ phần mềm1. Lựa chọn nào sau đây là giải thích phù hợp nhất với mô hình thác nước “WaterFall Model”?

a. Ứng dụng được chia ra thành các đơn vị nhỏ. Sau đó từng đơn vị trong chúng được thiết kế và lập

trình tuần tự cái nọ tiếp cái kia.

b. Việc phát triển hệ thống sẽ được làm theo thứ tự các pha trong tiến trình phần mềm, không 

quay trở lại công việc ở pha trước của tiến trình.

c. Một sản phẩm thực nghiệm được sinh ra, và việc kiểm tra các đặc tả yêu cầu và ước lượng được 

thực hiện trong giai đoạn sớm.

d. Thời gian phát triển được rút ngắn bởi sự tham gia của người dùng, bằng việc phát triển với ít kĩ 

sư hơn và bằng việc dùng có hiệu quả các công cụ phát triển.

2. Trong các giai đoạn phát triển phần mềm, thứ tự kiểm thử nào sau đây phù hợp nhất?

a. Kiểm thử hệ thống àKiểm thử tích hợp àKiểm thử đơn vị

b. Kiểm thử hệ thống àKiểm thử đơn vị àKiểm thử tích hợp

c. Kiểm thử đơn vị àKiểm thử tích hợp àKiểm thử hệ thống

d. Kiểm thử đơn vị àKiểm thử hệ thống àKiểm thử tích hợp

3. Trong quá trình phát triển phần mềm, giai đoạn thiết kế phần mềm có nghĩa là?

a. Xây dựng giải pháp cho vấn đề.

b. Nhận biết vấn đề, bài toán thực tế, các yêu cầu mà người dùng đặt ra.

c. Xây dựng một hệ thống thực thi được dựa vào thiết kế.

d. Thẩm định lại tính đúng đắn của giải pháp theo yêu cầu ban đầu đã đặt ra.

4. Mô tả nào phù hợp nhất với mô hình Agile?

a. Công việc được thực hiện theo trình tự: lập kế hoạch cơ bản, thiết kế ngoài, thiết kế trong, thiết 

kế chương trình, lâp trình, kiểm thử.

b. Tập trung vào xây dựng các tài liệu trong tiến trình phát triển.

c. Nhấn mạnh đặc điểm toán học của yêu cầu.


...


LINK DOWNLOAD1. Lựa chọn nào sau đây là giải thích phù hợp nhất với mô hình thác nước “WaterFall Model”?

a. Ứng dụng được chia ra thành các đơn vị nhỏ. Sau đó từng đơn vị trong chúng được thiết kế và lập

trình tuần tự cái nọ tiếp cái kia.

b. Việc phát triển hệ thống sẽ được làm theo thứ tự các pha trong tiến trình phần mềm, không 

quay trở lại công việc ở pha trước của tiến trình.

c. Một sản phẩm thực nghiệm được sinh ra, và việc kiểm tra các đặc tả yêu cầu và ước lượng được 

thực hiện trong giai đoạn sớm.

d. Thời gian phát triển được rút ngắn bởi sự tham gia của người dùng, bằng việc phát triển với ít kĩ 

sư hơn và bằng việc dùng có hiệu quả các công cụ phát triển.

2. Trong các giai đoạn phát triển phần mềm, thứ tự kiểm thử nào sau đây phù hợp nhất?

a. Kiểm thử hệ thống àKiểm thử tích hợp àKiểm thử đơn vị

b. Kiểm thử hệ thống àKiểm thử đơn vị àKiểm thử tích hợp

c. Kiểm thử đơn vị àKiểm thử tích hợp àKiểm thử hệ thống

d. Kiểm thử đơn vị àKiểm thử hệ thống àKiểm thử tích hợp

3. Trong quá trình phát triển phần mềm, giai đoạn thiết kế phần mềm có nghĩa là?

a. Xây dựng giải pháp cho vấn đề.

b. Nhận biết vấn đề, bài toán thực tế, các yêu cầu mà người dùng đặt ra.

c. Xây dựng một hệ thống thực thi được dựa vào thiết kế.

d. Thẩm định lại tính đúng đắn của giải pháp theo yêu cầu ban đầu đã đặt ra.

4. Mô tả nào phù hợp nhất với mô hình Agile?

a. Công việc được thực hiện theo trình tự: lập kế hoạch cơ bản, thiết kế ngoài, thiết kế trong, thiết 

kế chương trình, lâp trình, kiểm thử.

b. Tập trung vào xây dựng các tài liệu trong tiến trình phát triển.

c. Nhấn mạnh đặc điểm toán học của yêu cầu.


...


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: