BÀI TẬP CHƯƠNG 4 - KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNHBÀI TẬP CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

BÀI 1. Có tình hình về đầu tư tài chính tại công ty H như sau:

* Số dư ngày 01/12/20X0 của một số tài khoản như sau:

- TK 121: 600.000.000đ

+ TK 1211M: 400.000.000đ (chi tiết 20.000 cổ phần của cty M)

+ TK 1212S: 200.000.000đ (chi tiết 100 kỳ phiếu ngân hàng S,

mệnh  giá  2  triệu  đồng/kỳ  phiếu,  thời  hạn  6  tháng,  lãi  suất  0.5%

tháng, thu lãi cuối kỳ)

- TK 229M: 4.000.000đ (dự phòng giảm giá cổ phiếu công ty M)

* Trong tháng 12/20X0, một số nghiệp vụ phát sinh:

1. Ngày 01/12,trích tiền gởi ngân hàng 50.000.000đ mua tín phiếu

kho  bạc  với  mục  đích  kinh  doanh  kiếm  lời,  giá  mua  =  mệnh  giá

1.000.000đ/tín phiếu, thời hạn 12 tháng, lãi suất 0.5%/tháng, thu lãi

một lần khi đáo hạn.

2.  Ngày  05/12, xuất  quỹ  tiền  mặt  176.000.000đ  để  mua  200  kỳ

phiếu của ngân hàng V với mục đích nắm giữ đến ngày đáo hạn, thời

hạn 24 tháng, mệnh giá 1.000.000đ/kỳ phiếu, lãi suất 6%/năm, lãi

nhận ngay khi mua kỳ phiếu.

3.  Ngày  22/12, bán  10.000  cổ  phần  của  cty  M,  tổng  giá  bán  là

210.000.000đ  đã  thu  bằng  tiền  gởi  ngân  hàng.  Phí  giao  dịch  đã

thanh toán bằng chuyển khoản là 500.000đ.

4.  Ngày  30/12, nhận  giấy  báo  Có  của  ngân  hàng  về  tiền  lãi  kỳ

phiếu ngân hàng S.

5. Ngày 31/12, xuất quỹ tiền mặt  30.000.000đ  để cho công ty  G

vay  3  tháng  với lãi  suất  là  1%/tháng,  thu  lãi  và  gốc  1  lần  khi  đáo

hạn, bắt đầu từ tháng sau. 

6.  Ngày  31/12, giả  sử  giá  thị  trường  của  cổ  phiếu  cty  M  là

20.500đ/CP (trường hợp 1), 19.500đ/CP (trường hợp 2)

...

LINK DOWNLOADBÀI TẬP CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

BÀI 1. Có tình hình về đầu tư tài chính tại công ty H như sau:

* Số dư ngày 01/12/20X0 của một số tài khoản như sau:

- TK 121: 600.000.000đ

+ TK 1211M: 400.000.000đ (chi tiết 20.000 cổ phần của cty M)

+ TK 1212S: 200.000.000đ (chi tiết 100 kỳ phiếu ngân hàng S,

mệnh  giá  2  triệu  đồng/kỳ  phiếu,  thời  hạn  6  tháng,  lãi  suất  0.5%

tháng, thu lãi cuối kỳ)

- TK 229M: 4.000.000đ (dự phòng giảm giá cổ phiếu công ty M)

* Trong tháng 12/20X0, một số nghiệp vụ phát sinh:

1. Ngày 01/12,trích tiền gởi ngân hàng 50.000.000đ mua tín phiếu

kho  bạc  với  mục  đích  kinh  doanh  kiếm  lời,  giá  mua  =  mệnh  giá

1.000.000đ/tín phiếu, thời hạn 12 tháng, lãi suất 0.5%/tháng, thu lãi

một lần khi đáo hạn.

2.  Ngày  05/12, xuất  quỹ  tiền  mặt  176.000.000đ  để  mua  200  kỳ

phiếu của ngân hàng V với mục đích nắm giữ đến ngày đáo hạn, thời

hạn 24 tháng, mệnh giá 1.000.000đ/kỳ phiếu, lãi suất 6%/năm, lãi

nhận ngay khi mua kỳ phiếu.

3.  Ngày  22/12, bán  10.000  cổ  phần  của  cty  M,  tổng  giá  bán  là

210.000.000đ  đã  thu  bằng  tiền  gởi  ngân  hàng.  Phí  giao  dịch  đã

thanh toán bằng chuyển khoản là 500.000đ.

4.  Ngày  30/12, nhận  giấy  báo  Có  của  ngân  hàng  về  tiền  lãi  kỳ

phiếu ngân hàng S.

5. Ngày 31/12, xuất quỹ tiền mặt  30.000.000đ  để cho công ty  G

vay  3  tháng  với lãi  suất  là  1%/tháng,  thu  lãi  và  gốc  1  lần  khi  đáo

hạn, bắt đầu từ tháng sau. 

6.  Ngày  31/12, giả  sử  giá  thị  trường  của  cổ  phiếu  cty  M  là

20.500đ/CP (trường hợp 1), 19.500đ/CP (trường hợp 2)

...

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: