BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ HK221Lời đầu tiên, nhóm 10 xin gửi đến thầy Nguyễn Bá Thi, giảng viên đã hướng dẫn cho nhóm hoàn thành đềtài này, một lời tri ân sâu sắc. Nhờcó những bài giảng cũng như sựnhiệt  tình và tâm huyết của thầy trên lớp mà chúng em có thểnắm được cơ sởlý thuyết một cách khoa học, cụ  thể  nhất đểhoàn thành bài báo cáo theo đúng thời gian mà thầy đã giao.

Bên cạnh đó, nhóm 10 cũng xin chân thành cảm ơn sựhỗ  trợ, tương tác lẫn nhau của từng thành viên trong nhóm. Qua quá trình làm việc nhóm chúng em đã dần hiểu rõ nhau hơn, vì lẽ đó mà mọi người luôn đoàn kết và giúp đỡlẫn nhau trong học tập lẫn công việc.


NỘI DUNG:


I. CƠ SỞLÝ THUYẾT  .......................................................................................1

1. HỒI QUY TUYẾN TÍNH  ................................................................................1

1.1 Mô hình hồi quy tuyến tính bội  .....................................................................1

1.2 Đánh giá sựphù hợp của mô hình  ................................................................. 1

1.3 Phương pháp bình phương cực tiểu  ...............................................................5

1.4 Các giả định của mô hình hồi quy  ................................................................. 6

a. Hàm hồi quy là tuyến tính theo các tham số  ..................................................6

b. E =(𝛜𝐢) = 0 :Kỳvọng của các yếu tốngẫu nhiên bằng 0  ................................6

c. Cov (𝛜𝐢, 𝛜𝐣) = 0: Không có sự tương quan giữa các 𝛜𝐢  ..................................6

d. Cov (𝝐𝒊, 𝒙𝟏 = 𝟎): ϵvà X không có sự tương quan với nhau  ......................6

e. Var (𝝐𝒊 = 𝝈𝟐  ): Phương sai bằng nhau và thuần nhất với mọi  𝝐𝒊  ..................6

f.  𝝐𝒊phân phối chuẩn .......................................................................................6

g.  Giữa các 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, . . . , 𝒙𝒌không có quan hệtuyến tính ..................................7

2.ANOVA  .............................................................................................................7

2.1 Lý thuyết về  ANOVA (Phân tích phương sai)  ...............................................7

2.2 Phân tích phương sai một yếu tố  ...................................................................7

a. Trường hợp k tổng thểcó phân phối chuẩn và phương sai bằng nhau  ............7

b. Kiểm tra các giả định của phân tích phương sai  ...........................................11

c. Phân tích sâu ANOVA  .................................................................................12

2.3 Phân tích phương sai hai yếu tố....................................................................14

a. Trường hợp có một quan sát mẫu trong một ô  ..............................................14

b. Trường hợp có nhiều quan sát trong một ô  ...................................................17

c. Phân tích sâu trong ANOVA hai yếu tố  ........................................................21

II. CHỦ ĐỀCHUNG  ..........................................................................................22

1. HOẠT ĐỘNG 1: HỒI QUY TUYẾN TÍNH  ..................................................22

1.1 Đềbài ..........................................................................................................22

1.2 Thực hiện  .....................................................................................................25

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Báo cáo Bài tập lớn Xác suất và thống kê   Nhóm 10 – Đềtài 02 

GVHD.TS. Nguyễn Bá Thi   iii

1.2.1 Đọc dữ liệu (Import data)  .............................................................................25

1.2.2 Làm sạch dữ liệu (Data cleaning)  .................................................................25

1.2.3 Làm rõ dữ liệu: (Data visualization)  .............................................................27

1.2.4 Xây dựng các mô hình hồi quy tuyến tính (Fitting linear regression models)

..............................................................................................................................39

1.2.5 Dựbáo (Predictions)  ....................................................................................45

2. HOẠT ĐỘNG 2: ANOVA  ..............................................................................49

2.1 Đềbài ..........................................................................................................49

2.2 Thực hiện  .....................................................................................................51

2.2.1. Đọc file dữ liệu, thực hiện thống kê mô tảvà kiểm định .............................51

2.2.2 Phân tích phương sai một nhân tố(one way ANOVA)  .................................57

2.2.3. Phân tích phương sai hai nhân tố(two way ANOVA)  .................................67

III. CHỦ ĐỀRIÊNG  ..........................................................................................70

1. Lý do chọn đềtài  .............................................................................................70

2. Nội dung đềtài  ................................................................................................70

2.1 Đềtài  ...........................................................................................................70

2.2 Thực hiện  .....................................................................................................72

2.2.1 Đọc dữ liệu (Import data)  .............................................................................72

2.2.2 Làm sạch dữ liệu (Data cleaning)  .................................................................72

2.2.3 Làm rõ dữ liệu  ..............................................................................................73

2.2.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến YTS:  ........................................................87

2.2.5 Phân tích nhân tố ảnh hướng đến UTS  .........................................................93

2.2.6 Phân tích nhân tố ảnh hướng đến EL

LINK DOWNLOADLời đầu tiên, nhóm 10 xin gửi đến thầy Nguyễn Bá Thi, giảng viên đã hướng dẫn cho nhóm hoàn thành đềtài này, một lời tri ân sâu sắc. Nhờcó những bài giảng cũng như sựnhiệt  tình và tâm huyết của thầy trên lớp mà chúng em có thểnắm được cơ sởlý thuyết một cách khoa học, cụ  thể  nhất đểhoàn thành bài báo cáo theo đúng thời gian mà thầy đã giao.

Bên cạnh đó, nhóm 10 cũng xin chân thành cảm ơn sựhỗ  trợ, tương tác lẫn nhau của từng thành viên trong nhóm. Qua quá trình làm việc nhóm chúng em đã dần hiểu rõ nhau hơn, vì lẽ đó mà mọi người luôn đoàn kết và giúp đỡlẫn nhau trong học tập lẫn công việc.


NỘI DUNG:


I. CƠ SỞLÝ THUYẾT  .......................................................................................1

1. HỒI QUY TUYẾN TÍNH  ................................................................................1

1.1 Mô hình hồi quy tuyến tính bội  .....................................................................1

1.2 Đánh giá sựphù hợp của mô hình  ................................................................. 1

1.3 Phương pháp bình phương cực tiểu  ...............................................................5

1.4 Các giả định của mô hình hồi quy  ................................................................. 6

a. Hàm hồi quy là tuyến tính theo các tham số  ..................................................6

b. E =(𝛜𝐢) = 0 :Kỳvọng của các yếu tốngẫu nhiên bằng 0  ................................6

c. Cov (𝛜𝐢, 𝛜𝐣) = 0: Không có sự tương quan giữa các 𝛜𝐢  ..................................6

d. Cov (𝝐𝒊, 𝒙𝟏 = 𝟎): ϵvà X không có sự tương quan với nhau  ......................6

e. Var (𝝐𝒊 = 𝝈𝟐  ): Phương sai bằng nhau và thuần nhất với mọi  𝝐𝒊  ..................6

f.  𝝐𝒊phân phối chuẩn .......................................................................................6

g.  Giữa các 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, . . . , 𝒙𝒌không có quan hệtuyến tính ..................................7

2.ANOVA  .............................................................................................................7

2.1 Lý thuyết về  ANOVA (Phân tích phương sai)  ...............................................7

2.2 Phân tích phương sai một yếu tố  ...................................................................7

a. Trường hợp k tổng thểcó phân phối chuẩn và phương sai bằng nhau  ............7

b. Kiểm tra các giả định của phân tích phương sai  ...........................................11

c. Phân tích sâu ANOVA  .................................................................................12

2.3 Phân tích phương sai hai yếu tố....................................................................14

a. Trường hợp có một quan sát mẫu trong một ô  ..............................................14

b. Trường hợp có nhiều quan sát trong một ô  ...................................................17

c. Phân tích sâu trong ANOVA hai yếu tố  ........................................................21

II. CHỦ ĐỀCHUNG  ..........................................................................................22

1. HOẠT ĐỘNG 1: HỒI QUY TUYẾN TÍNH  ..................................................22

1.1 Đềbài ..........................................................................................................22

1.2 Thực hiện  .....................................................................................................25

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Báo cáo Bài tập lớn Xác suất và thống kê   Nhóm 10 – Đềtài 02 

GVHD.TS. Nguyễn Bá Thi   iii

1.2.1 Đọc dữ liệu (Import data)  .............................................................................25

1.2.2 Làm sạch dữ liệu (Data cleaning)  .................................................................25

1.2.3 Làm rõ dữ liệu: (Data visualization)  .............................................................27

1.2.4 Xây dựng các mô hình hồi quy tuyến tính (Fitting linear regression models)

..............................................................................................................................39

1.2.5 Dựbáo (Predictions)  ....................................................................................45

2. HOẠT ĐỘNG 2: ANOVA  ..............................................................................49

2.1 Đềbài ..........................................................................................................49

2.2 Thực hiện  .....................................................................................................51

2.2.1. Đọc file dữ liệu, thực hiện thống kê mô tảvà kiểm định .............................51

2.2.2 Phân tích phương sai một nhân tố(one way ANOVA)  .................................57

2.2.3. Phân tích phương sai hai nhân tố(two way ANOVA)  .................................67

III. CHỦ ĐỀRIÊNG  ..........................................................................................70

1. Lý do chọn đềtài  .............................................................................................70

2. Nội dung đềtài  ................................................................................................70

2.1 Đềtài  ...........................................................................................................70

2.2 Thực hiện  .....................................................................................................72

2.2.1 Đọc dữ liệu (Import data)  .............................................................................72

2.2.2 Làm sạch dữ liệu (Data cleaning)  .................................................................72

2.2.3 Làm rõ dữ liệu  ..............................................................................................73

2.2.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến YTS:  ........................................................87

2.2.5 Phân tích nhân tố ảnh hướng đến UTS  .........................................................93

2.2.6 Phân tích nhân tố ảnh hướng đến EL

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: