Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN NAM dược (Nguyễn Hà An)Công ty cổ phần Nam Dược với lịch sử hình thành phát triển hơn 10 năm nhưng đội ngũ lao động của Công ty vẫn chưa có sự ổn định và trình độ chuyên môn của lao động vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của Công ty. Vì vậy thực trạng của Công ty luôn đặt ra với những đòi hỏi về công tác tuyển dụng nhân lực của Công ty để làm sao có thể tuyển dụng được đội ngũ lao động đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của Công ty.


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1.........................................................................................................................................4
TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC........4
1.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần Nam Dược...........................................................................4
1.1.1 Quá tình hình thành và phát triển của công ty..........................................................................4
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ chung của Công ty...................................................................................5
1.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty.......................................................................................................6
1.1.4 Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Công ty........................................................6
1.1.5 Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực tại Công ty.........................................7
1.2 Cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân lực...........................................................................................9
1.2.1 Hệ thống khái niệm...................................................................................................................9
1.2.2 Vai trò của tuyển dụng nhân lực..............................................................................................10

1.2.3 Nguyên tắc tuyển dụng nhân lực.............................................................................................11
1.2.4 Quy trình tuyển dụng nhân lực................................................................................................12
CHƯƠNG 2.......................................................................................................................................17
THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC................17
2.1 Các nhân tố ảnh hưởng công tác tuyển dụng của Công ty..........................................................17
2.1.1 Các yếu tố thuộc về bên ngoài tổ chức....................................................................................17
2.1.2 Các yếu tố thuộc về bên trong tổ chức....................................................................................19
2.2 Quy trình tuyển dụng tại Công ty................................................................................................22
2.3 Đánh giá về quy trình tuyển dụng tại Công ty.............................................................................26
2.3.1 Kết quả quy trình tuyển dụng tại công ty trong giai đoạn 2011 - 2014....................................26
2.3.2 Đánh giá kết quả quá trình tuyển dụng...................................................................................32
2.4 Nguyên nhân thực trạng quy trình tuyển dụng tại Công ty........................................................33
CHƯƠNG 3.......................................................................................................................................35
GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM
DƯỢC...............................................................................................................................................35
3.1 Sự cần thiết hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Nam Dược............35
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quy trình truyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Nam Dược...36
3.2.1 Thiết lập phòng Quản trị nhân sự độc lập...............................................................................36
3.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển toàn diện vai trò của cán bộ làm công tác tuyển


dụng nói riêng, công tác quản trị nhân sự nói chung.......................................................................36
3.2.3 Đa dạng nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng.......................................................37
3.2.4 Xây dựng kế hoạch nhân sự linh hoạt, khoa học.....................................................................38
3.2.5 Đánh giá sau tuyển dụng và xây dựng dự trù kinh phí cho công tác tuyển dụng.....................39
3.2.6 Bổ sung phương pháp trắc nghiệm trong quá trình thi tuyển.................................................40
3.2.7 Quản lý, theo dõi tiến trình thử việc của ứng viên..................................................................42
3.2.8 Tăng cường công tác chỉ đạo từ ban Giám đốc Công ty và sự phối hợp hoạt động giữa các bộ
phận, phòng ban chức năng trong Công ty.......................................................................................42
3.2.9 Xây dựng chính sách thù lao khoa học, hiệu quả.....................................................................43

3.3 Một số khuyến nghị....................................................................................................................43
3.3.1 Đối với các cơ quan chức năng của Nhà nước.........................................................................43
3.3.2 Đối với công ty.........................................................................................................................44
KẾT LUẬN..........................................................................................................................................46
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................................48
PHỤ LỤC

Công ty cổ phần Nam Dược với lịch sử hình thành phát triển hơn 10 năm nhưng đội ngũ lao động của Công ty vẫn chưa có sự ổn định và trình độ chuyên môn của lao động vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của Công ty. Vì vậy thực trạng của Công ty luôn đặt ra với những đòi hỏi về công tác tuyển dụng nhân lực của Công ty để làm sao có thể tuyển dụng được đội ngũ lao động đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của Công ty.


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1.........................................................................................................................................4
TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC........4
1.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần Nam Dược...........................................................................4
1.1.1 Quá tình hình thành và phát triển của công ty..........................................................................4
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ chung của Công ty...................................................................................5
1.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty.......................................................................................................6
1.1.4 Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Công ty........................................................6
1.1.5 Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực tại Công ty.........................................7
1.2 Cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân lực...........................................................................................9
1.2.1 Hệ thống khái niệm...................................................................................................................9
1.2.2 Vai trò của tuyển dụng nhân lực..............................................................................................10

1.2.3 Nguyên tắc tuyển dụng nhân lực.............................................................................................11
1.2.4 Quy trình tuyển dụng nhân lực................................................................................................12
CHƯƠNG 2.......................................................................................................................................17
THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC................17
2.1 Các nhân tố ảnh hưởng công tác tuyển dụng của Công ty..........................................................17
2.1.1 Các yếu tố thuộc về bên ngoài tổ chức....................................................................................17
2.1.2 Các yếu tố thuộc về bên trong tổ chức....................................................................................19
2.2 Quy trình tuyển dụng tại Công ty................................................................................................22
2.3 Đánh giá về quy trình tuyển dụng tại Công ty.............................................................................26
2.3.1 Kết quả quy trình tuyển dụng tại công ty trong giai đoạn 2011 - 2014....................................26
2.3.2 Đánh giá kết quả quá trình tuyển dụng...................................................................................32
2.4 Nguyên nhân thực trạng quy trình tuyển dụng tại Công ty........................................................33
CHƯƠNG 3.......................................................................................................................................35
GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM
DƯỢC...............................................................................................................................................35
3.1 Sự cần thiết hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Nam Dược............35
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quy trình truyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Nam Dược...36
3.2.1 Thiết lập phòng Quản trị nhân sự độc lập...............................................................................36
3.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển toàn diện vai trò của cán bộ làm công tác tuyển


dụng nói riêng, công tác quản trị nhân sự nói chung.......................................................................36
3.2.3 Đa dạng nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng.......................................................37
3.2.4 Xây dựng kế hoạch nhân sự linh hoạt, khoa học.....................................................................38
3.2.5 Đánh giá sau tuyển dụng và xây dựng dự trù kinh phí cho công tác tuyển dụng.....................39
3.2.6 Bổ sung phương pháp trắc nghiệm trong quá trình thi tuyển.................................................40
3.2.7 Quản lý, theo dõi tiến trình thử việc của ứng viên..................................................................42
3.2.8 Tăng cường công tác chỉ đạo từ ban Giám đốc Công ty và sự phối hợp hoạt động giữa các bộ
phận, phòng ban chức năng trong Công ty.......................................................................................42
3.2.9 Xây dựng chính sách thù lao khoa học, hiệu quả.....................................................................43

3.3 Một số khuyến nghị....................................................................................................................43
3.3.1 Đối với các cơ quan chức năng của Nhà nước.........................................................................43
3.3.2 Đối với công ty.........................................................................................................................44
KẾT LUẬN..........................................................................................................................................46
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................................48
PHỤ LỤCM_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: