BÁO cáo PBL2 kỹ THUẬT điều KHIỂN và tự ĐỘNG hóa đề tài THIẾT kế hệ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG điện CHO ĐỘNG cơ ĐỒNG bộ (Nguyễn Bá Long)Về đề tài, do trong thời kỳ dịch bệnh phức tạp nên không thể tập hợp lại gặp mặt nhau để làm việc một cách bình thường nên phần nào gây ra khó khăn trong nhóm để có thể làm việc hiệu quả, cộng với việc đây là một đề tài phức tạp và động cơ đồng bộ ba pha rất khó để mua với chi phí thấp nên đề tài chỉ dừng lại mơ phỏng, chưa có mơ hình thực nghiệm.


NỘI DUNG:
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TỐN-TÍNH CHỌN MẠCH ĐỘNG LỰC

1.1Giới thiệu khái qt tổng thể hệ thống truyền động điện: .....................................

1.1.1Mô tả hệ thống: ..........................................................

1.1.2Sơ đồ tổng thể của hệ thống truyền động: ...............

1.2Phân tích các yêu cầu của hệ: .................................................................................

1.3Tính chọn động cơ, hộp số: .....................................................................................

1.3.1Tính chọn động cơ: ...................................................

1.3.2Chọn hộp số: .............................................................

1.4Kiểm nghiệm lại động cơ và hộp số: ......................................................................

1.4.1Kiểm nghiệm tốc độ quay trên đầu động cơ: ........

1.4.2Kiểm momen trên đầu trục động cơ: ......................
1.4.3 Kiểm nghiệm công suất trên động cơ: ....................................................................

1.5Chọn phương án truyền động: ...............................................................................
CHƯƠNG 2: TÍNH TỐN MẠCH ĐIỆN TỬ CƠNG SUẤT .............................................

2.1Tính tốn và chọn linh kiện: ...................................................................................

2.1.1Chọn diode: ..............................................................
2.1.2 Chọn IGBT: ..............................................................................................................

2.1.3Tính chọn bộ lọc một chiều: ....................................
CHƯƠNG 3: TÍNH CHỌN PHẦN ĐO LƯỜNG, BỘ ĐIỀU KHIỂN VÀ HOÀN THIỆN
SƠ ĐỒ MẠCH PHẦN ỨNG ...................................................................................................

3.1Chọn cảm biến tốc độ: .............................................................................................

3.1.1Nguyên lí hoạt động của Encoder: .........................
3.2 Chọn cảm biến dịng: ......................................................................................................


3.2.1Ngun lí hoạt động cảm biến dịng: ......................

3.3Tính chọn các thiết bị bảo vệ: .................................................................................

3.3.1Tính chọn aptomat: .................................................

3.3.2Tính chọn cầu chì: ....................................................

3.4Chọn bộ điều khiển: .................................................................................................

3.5Phân tích các vấn đề trong khâu đo lường: ...........................................................

TIEU LUAN MOI download : moi nhat


PBL2: Thiết kế hệ thống truyền động

GVHD: TS. Nguyễn Khánh Quang

3.5.1 Độ chính xác và sai số của các thiết bị đo:............................................................ 31
3.5.2 Độ tán xạ kết quả đo:.............................................................................................. 32
3.6 Sơ đồ chi tiết mạch phần cứng của hệ thống:............................................................. 33
3.7 Phân tích ngun lý hoạt động của tồn hệ thống:..................................................... 34
CHƯƠNG 4: MƠ HÌNH HĨA HỆ THỐNG VÀ TỔNG HỢP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN......................................................................................................... 35
4.1 Xây dựng mơ hình tốn học của hệ thống:.................................................................. 35
4.1.1 Mục đích xây dựng mơ hình tốn học:.................................................................. 35
4.1.2 Xây dựng mơ hình trạng thái liên tục của động cơ PMSM:................................ 36
4.1.3 Mơ hình tốn học của bộ biến đổi cơng suất:....................................................... 39
4.1.4 Khâu chuyển tọa độ uvw

4.1.5 Khâu chuyển tọa độ dq

(Clarke Transfomation):...................................39
(Park Transfomation):......................................... 40

40
4.1.6 Khâu cảm biến:....................................................................................................... 40
4.2 Mơ hình toán học của cả hệ thống:.............................................................................. 41
4.3 Tổng hợp hệ thống truyền động điện:......................................................................... 42
4.3.1 Sơ đồ cấu trúc điều khiển của hệ thống:............................................................... 42
4.3.2 Các khâu trong bộ điều khiển:.............................................................................. 43
4.3.3 Chọn mạch Gate Drive:.......................................................................................... 45
4.3.4 Sơ đồ kết nối IR 2112 với vi điều khiển và mạch nghịch lưu............................... 46
4.3.3 Nguyên lý của hệ thống điều khiển:...................................................................... 47
4.4 Lập trình thuật tốn điều khiển trên Vi điều khiển:.................................................. 49
4.4.1 Lưu đồ thuật toán của hệ thống:........................................................................... 49
4.4.2 Lập trình thuật tốn điều khiển của hệ thống trên vi điều khiển:......................50
CHƯƠNG 5: MÔ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ VÀ MỞ RỘNG DỰ ÁN..................................... 54
5.1 Mô phỏng bằng Matlab – Simulink:............................................................................ 54
5.1.1 Mạch động lực:....................................................................................................... 54
5.1.2 Hệ thống truyền động động cơ PMSM:................................................................ 56
5.1.3 Khâu tạo tín hiệu đặt tốc độ (wm*):...................................................................... 57
5.2 Kết quả mơ phỏng :....................................................................................................... 57
5.2.1 Mạch vịng tốc độ :.................................................................................................. 57

5.2.2 Mạch vòng dòng điện:............................................................................................ 58
5.2.3 Đồ thị momen:......................................................................................................... 59
5.3 Nhận xét kết quả mô phỏng

Về đề tài, do trong thời kỳ dịch bệnh phức tạp nên không thể tập hợp lại gặp mặt nhau để làm việc một cách bình thường nên phần nào gây ra khó khăn trong nhóm để có thể làm việc hiệu quả, cộng với việc đây là một đề tài phức tạp và động cơ đồng bộ ba pha rất khó để mua với chi phí thấp nên đề tài chỉ dừng lại mơ phỏng, chưa có mơ hình thực nghiệm.


NỘI DUNG:
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TỐN-TÍNH CHỌN MẠCH ĐỘNG LỰC

1.1Giới thiệu khái qt tổng thể hệ thống truyền động điện: .....................................

1.1.1Mô tả hệ thống: ..........................................................

1.1.2Sơ đồ tổng thể của hệ thống truyền động: ...............

1.2Phân tích các yêu cầu của hệ: .................................................................................

1.3Tính chọn động cơ, hộp số: .....................................................................................

1.3.1Tính chọn động cơ: ...................................................

1.3.2Chọn hộp số: .............................................................

1.4Kiểm nghiệm lại động cơ và hộp số: ......................................................................

1.4.1Kiểm nghiệm tốc độ quay trên đầu động cơ: ........

1.4.2Kiểm momen trên đầu trục động cơ: ......................
1.4.3 Kiểm nghiệm công suất trên động cơ: ....................................................................

1.5Chọn phương án truyền động: ...............................................................................
CHƯƠNG 2: TÍNH TỐN MẠCH ĐIỆN TỬ CƠNG SUẤT .............................................

2.1Tính tốn và chọn linh kiện: ...................................................................................

2.1.1Chọn diode: ..............................................................
2.1.2 Chọn IGBT: ..............................................................................................................

2.1.3Tính chọn bộ lọc một chiều: ....................................
CHƯƠNG 3: TÍNH CHỌN PHẦN ĐO LƯỜNG, BỘ ĐIỀU KHIỂN VÀ HOÀN THIỆN
SƠ ĐỒ MẠCH PHẦN ỨNG ...................................................................................................

3.1Chọn cảm biến tốc độ: .............................................................................................

3.1.1Nguyên lí hoạt động của Encoder: .........................
3.2 Chọn cảm biến dịng: ......................................................................................................


3.2.1Ngun lí hoạt động cảm biến dịng: ......................

3.3Tính chọn các thiết bị bảo vệ: .................................................................................

3.3.1Tính chọn aptomat: .................................................

3.3.2Tính chọn cầu chì: ....................................................

3.4Chọn bộ điều khiển: .................................................................................................

3.5Phân tích các vấn đề trong khâu đo lường: ...........................................................

TIEU LUAN MOI download : moi nhat


PBL2: Thiết kế hệ thống truyền động

GVHD: TS. Nguyễn Khánh Quang

3.5.1 Độ chính xác và sai số của các thiết bị đo:............................................................ 31
3.5.2 Độ tán xạ kết quả đo:.............................................................................................. 32
3.6 Sơ đồ chi tiết mạch phần cứng của hệ thống:............................................................. 33
3.7 Phân tích ngun lý hoạt động của tồn hệ thống:..................................................... 34
CHƯƠNG 4: MƠ HÌNH HĨA HỆ THỐNG VÀ TỔNG HỢP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN......................................................................................................... 35
4.1 Xây dựng mơ hình tốn học của hệ thống:.................................................................. 35
4.1.1 Mục đích xây dựng mơ hình tốn học:.................................................................. 35
4.1.2 Xây dựng mơ hình trạng thái liên tục của động cơ PMSM:................................ 36
4.1.3 Mơ hình tốn học của bộ biến đổi cơng suất:....................................................... 39
4.1.4 Khâu chuyển tọa độ uvw

4.1.5 Khâu chuyển tọa độ dq

(Clarke Transfomation):...................................39
(Park Transfomation):......................................... 40

40
4.1.6 Khâu cảm biến:....................................................................................................... 40
4.2 Mơ hình toán học của cả hệ thống:.............................................................................. 41
4.3 Tổng hợp hệ thống truyền động điện:......................................................................... 42
4.3.1 Sơ đồ cấu trúc điều khiển của hệ thống:............................................................... 42
4.3.2 Các khâu trong bộ điều khiển:.............................................................................. 43
4.3.3 Chọn mạch Gate Drive:.......................................................................................... 45
4.3.4 Sơ đồ kết nối IR 2112 với vi điều khiển và mạch nghịch lưu............................... 46
4.3.3 Nguyên lý của hệ thống điều khiển:...................................................................... 47
4.4 Lập trình thuật tốn điều khiển trên Vi điều khiển:.................................................. 49
4.4.1 Lưu đồ thuật toán của hệ thống:........................................................................... 49
4.4.2 Lập trình thuật tốn điều khiển của hệ thống trên vi điều khiển:......................50
CHƯƠNG 5: MÔ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ VÀ MỞ RỘNG DỰ ÁN..................................... 54
5.1 Mô phỏng bằng Matlab – Simulink:............................................................................ 54
5.1.1 Mạch động lực:....................................................................................................... 54
5.1.2 Hệ thống truyền động động cơ PMSM:................................................................ 56
5.1.3 Khâu tạo tín hiệu đặt tốc độ (wm*):...................................................................... 57
5.2 Kết quả mơ phỏng :....................................................................................................... 57
5.2.1 Mạch vịng tốc độ :.................................................................................................. 57

5.2.2 Mạch vòng dòng điện:............................................................................................ 58
5.2.3 Đồ thị momen:......................................................................................................... 59
5.3 Nhận xét kết quả mô phỏngM_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: