Báo cáo thực tập gara ô tô trung phong 2019 chính thứcVới mục đích làm quen với việc đi thực tập được thực tế làm việc tại ga ra ô tô Trung Phong, nhằm củng cố và mở rộng thêm kiến thức chuyên môn.

Em được thực tập tại ga ra và em được giao làm báo cáo thực tập về tất cả quá trình đi thực tập tại ga ra ô tô Trung Phong.NỘI DUNG:Phiếu nhận xét của công ty................................................................................. 4
Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập.............................................. 5
Phần 1: Tổng quan về công ty (garage) thực tập .............................................. 6
1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty............................................................... 6
1.2 Giới thiệu về cơ sở vật chất của công ty ................................................. 7
Phần 2: Nội dung thực tâ ̣p ............................................................................... 14
2.1 Thực tập về tổ chức quản lý sản xuất .................................................... 14
2.2 Thực tập về an toàn lao động trong sản xuất ......................................... 15
2.3 Thực tập chuyên môn ............................................................................ 16
2.3.1 Phần máy ..................................................................................... 16
2.3.2 Phần gầm ...................................................................................... 18
2.3.3 Phần điện ....................................................................................... 33
2.3.4 Đồng sơn ....................................................................................... 35
2.3.5 Bảo dưỡng: Trình bày về qui trình bảo dưỡng các dòng xe thực hiện
trong xưởng thực tâ ̣p ....................................................................................... 39
Phần 3: Kết luận và kiến nghị ........................................................................ 46
3.1 Kết luận ................................................................................................. 46
3.2 Kiến nghị và đề xuất ............................................................................. 46
3.2.1 Về công ty thực tập ........................................................................ 46
3.2.2 Về chương trình giảng dạy của trường có phù hợp với công việc bên
ngoài ................................................................................................................. 46
3.2.3 Về quản lý thực tập

Với mục đích làm quen với việc đi thực tập được thực tế làm việc tại ga ra ô tô Trung Phong, nhằm củng cố và mở rộng thêm kiến thức chuyên môn.

Em được thực tập tại ga ra và em được giao làm báo cáo thực tập về tất cả quá trình đi thực tập tại ga ra ô tô Trung Phong.NỘI DUNG:Phiếu nhận xét của công ty................................................................................. 4
Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập.............................................. 5
Phần 1: Tổng quan về công ty (garage) thực tập .............................................. 6
1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty............................................................... 6
1.2 Giới thiệu về cơ sở vật chất của công ty ................................................. 7
Phần 2: Nội dung thực tâ ̣p ............................................................................... 14
2.1 Thực tập về tổ chức quản lý sản xuất .................................................... 14
2.2 Thực tập về an toàn lao động trong sản xuất ......................................... 15
2.3 Thực tập chuyên môn ............................................................................ 16
2.3.1 Phần máy ..................................................................................... 16
2.3.2 Phần gầm ...................................................................................... 18
2.3.3 Phần điện ....................................................................................... 33
2.3.4 Đồng sơn ....................................................................................... 35
2.3.5 Bảo dưỡng: Trình bày về qui trình bảo dưỡng các dòng xe thực hiện
trong xưởng thực tâ ̣p ....................................................................................... 39
Phần 3: Kết luận và kiến nghị ........................................................................ 46
3.1 Kết luận ................................................................................................. 46
3.2 Kiến nghị và đề xuất ............................................................................. 46
3.2.1 Về công ty thực tập ........................................................................ 46
3.2.2 Về chương trình giảng dạy của trường có phù hợp với công việc bên
ngoài ................................................................................................................. 46
3.2.3 Về quản lý thực tậpM_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: