Đề kiểm tra hàng tuần quản trị học khóa 46k trường đại học kinh tế đà nẵngTập đoàn Paramount đặc biệt quan tâm về việc Quốc hội sắp thông qua một số 

luật ảnh hưởng không tốt điều chỉnh tổ chức của họ. Luật này sẽ được phân loại 

như là một _____.

Select one:

a. Thế mạnh bên trong

b. Đe dọa bên ngoài

c. Cơ hội bên ngoài

d. Sự hỗn loạn quốc hội

e. Điểm yếu bên ngoài 

Phản hồi

The correct answer is: Đe dọa bên ngoài

Một bản thảo chi tiết xác định lịch trình phân bổ nguồn lực, và các hành động 

khác cần thiết cho việc đạt được mục tiêu là

Select one:

a. Kế hoạch 

b. Sứ mệnh

c. Mục đích

d. Mục tiêu

e. Tầm nhìn

Phản hồi

The correct answer is: Kế hoạch

Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

...
LINK DOWNLOADTập đoàn Paramount đặc biệt quan tâm về việc Quốc hội sắp thông qua một số 

luật ảnh hưởng không tốt điều chỉnh tổ chức của họ. Luật này sẽ được phân loại 

như là một _____.

Select one:

a. Thế mạnh bên trong

b. Đe dọa bên ngoài

c. Cơ hội bên ngoài

d. Sự hỗn loạn quốc hội

e. Điểm yếu bên ngoài 

Phản hồi

The correct answer is: Đe dọa bên ngoài

Một bản thảo chi tiết xác định lịch trình phân bổ nguồn lực, và các hành động 

khác cần thiết cho việc đạt được mục tiêu là

Select one:

a. Kế hoạch 

b. Sứ mệnh

c. Mục đích

d. Mục tiêu

e. Tầm nhìn

Phản hồi

The correct answer is: Kế hoạch

Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

...
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: