Giáo trình lý thuyết và thực hành chi tiết vẽ Auto Cad 2DBản vẽ kỹ thuật là tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm trong buôn bán, chuyển giao công nghệ, trao đổi hàng hoá hay dịch vụ và thông tin. Do đó, bản vẽ kỹ thuật phải được lập theo các tiêu chuẩn thống nhất của Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Quốc tế về bản vẽ kỹ thuật.   

Hiện nay, các Tiêu chuẩn Việt Nam, trong đó có các tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật là những văn bản kỹ thuật do Bộ Khoa học, Công nghệ ban hành. Nước ta đã là thành viên củaTổchức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Organization for Standardization - ISO) từ năm 1977


NỘI DUNG:


Chương 1: Tiêu chuẩn - Quy cách trình bày bản vẽ - Nhập môn AutoCAD .................. 5 

1.1. Vật liệu - Dụng cụ ................................................................................................. 5 

1.2. Khổ giấy, khung tên, khung bản vẽ ...................................................................... 5 

1.2.1. Khổ giấy ......................................................................................................... 5 

1.2.2. Khung tên, khung bản vẽ ............................................................................... 6  

1.3. Tỷ lệ ...................................................................................................................... 6  

1.4. Chữ và chữ số ....................................................................................................... 7  

1.4.1. Khổ chữ .......................................................................................................... 7  

1.4.2. Kiểu chữ ........................................................................................................  7 

1.5. Đường nét – kích thước ........................................................................................ 9  

1.5.1. Đường nét ....................................................................................................... 9  

1.5.2. Kích thước .................................................................................................... 11  

1.6. Giới thiệu về AutoCAD ...................................................................................... 16  

1.6.1. Giới thiệu chung về Autocad ....................................................................... 16  

1.6.2. Khởi động AutoCad ..................................................................................... 17  

1.6.3. Giao diện AutoCad ....................................................................................... 18  

1.6.4. Nhập lệnh và dữ liệu trong AutoCad ........................................................... 21  

1.6.5. Các thao tác cơ bản ...................................................................................... 21  

1.6.6. Các lệnh thiết lập bản vẽ .............................................................................. 23  

     1.6.7. Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCad ............................................................... 26  

     1.6.8. Các phương thức truy bắt điểm (Objects Snap) ........................................... 29  

Chương 2: Tổng quan về AutoCad ................................................................................ 34  

2.1. Các lệnh vẽ cơ bản trong AutoCAD ................................................................... 34  

2.1.1. Lệnh POINT vẽ một điểm ............................................................................ 34  

2.1.2. Lệnh LINE vẽ đoạn thẳng ............................................................................ 34  

2.1.3.  Lệnh XLINE vẽ đường thẳng...................................................................... 35  

2.1.4.  Lệnh CIRCLE vẽ đường tròn ...................................................................... 36  

2.1.5. Lệnh ARC vẽ cung tròn ............................................................................... 38  

2.1.6.  Lệnh PLINE vẽ đường đa tuyến ................................................................. 41  

2.1.7.  Lệnh POLYGON vẽ đa giác đều ................................................................ 41  

Downloaded by Mân Tr?n Lê (reallab.gts@gmail.com)

lOMoARcPSD|9783286

 

  

  

  

  

2  

  

2.1.8.  Lệnh RECTANG vẽ hình chữ nhật ............................................................. 42  

2.1.9.  Lệnh ELLIPES vẽ elip hoặc một cung elip................................................. 43 

2.1.10.  Lệnh SPLINE vẽ đường cong ................................................................... 44 

2.2. Các lệnh trợ giúp vẽ đối tượng ........................................................................... 44 

2.2.1.  Lệnh ERASE xoá đối tượng........................................................................ 44 

2.2.2. Lệnh UNDO ................................................................................................. 44 

2.2.3. Lệnh REDO .................................................................................................. 45 

2.3. Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng ............................................................................ 45 

2.3.1. Lệnh MOVE di chuyển các đối tượng ......................................................... 45 

2.3.2. Lệnh ROTATE quay đối tượng quanh một điểm ........................................ 45 

2.3.3. Lệnh SCALE thay đổi kích thước theo tỷ lệ ................................................ 46 

2.3.4. Lệnh STRETCH di chuyển và kéo giãn đối tượng ...................................... 46  

2.3.5. Lệnh TRIM xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao nhau .... 47  

2.3.6. Lệnh BREAK xén một phần đối tượng nằm giữa hai điểm chọn ................ 47  

2.3.7. Lệnh EXTEND kéo dài đối tượng ............................................................... 47  

2.3.8. Lệnh LENGTHEN thay đổi chiều dài đối tượng ......................................... 48  

2.4. Các lệnh vẽ nhanh đối tượng .............................................................................. 48  

2.4.1. Lệnh COPY sao chép đối tượng .................................................................. 48 

2.4.2. Lệnh OFFSET tạo các đối tượng song song ................................................ 49  

2.4.3. Lệnh FILLET bo trong mép đối tượng ........................................................ 49 

2.4.4. Lệnh CHAMFER vát mép đối tượng ........................................................... 50  

2.4.5. Lệnh MIRROR lấy đối xứng gương ............................................................ 50  

2.4.6. Lệnh ARRAY sao chép đối tượng theo dãy ................................................ 51  

2.5. Các lệnh đo diện tích .......................................................................................... 52  

2.5.1. Lệnh Area (AA) ........................................................................................... 52  

2.5.2. Lệnh Boundary (BO) ................................................................................... 53  

2.5.3. Lệnh List (LI) ............................................................................................... 53  

2.6. Lệnh chia đối tượng ............................................................................................ 53  

2.7. Quản lý đối tượng và vẽ ký hiệu mặt cắt ............................................................ 53  

2.7.1. Dạng đường nét (Linetype) .......................................................................... 53 

2.7.2. Tạo và hiệu chỉnh lớp ( Layer) ..................................................................... 55  

2.7.3. Các lệnh làm việc với khối ........................................................................... 60  

Downloaded by Mân Tr?n Lê (reallab.gts@gmail.com)

lOMoARcPSD|9783286

 

  

  

  

  

3  

  

2.7.4. Hình cắt, mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu ....................................................... 62  

2.8. Ghi và quản lý văn bản ....................................................................................... 65  

2.8.1. Tạo kiểu chữ - Lệnh STYLE ........................................................................ 65  

2.8.2. Nhập dòng chữ vào bản vẽ - Lệnh TEXT hoặc DTEXT ............................. 67 

2.8.3. Lệnh MTEXT nhập đoạn văn bản ................................................................ 68  

2.8.4. Nhập dòng văn bản theo cung tròn – Lệnh Arctext ..................................... 68  

2.8.5. Tạo mặt nạ cho dòng văn bản – Lệnh Textmask ......................................... 69 

2.8.6. Các ký tự đặc biệt ......................................................................................... 70 

2.8.7. Hiệu chỉnh văn bản – Lệnh Ddedit .............................................................. 70 

2.9. Ghi và quản lý kích thước ................................................................................... 70 

2.9.1 Các thành phần kích thước ............................................................................ 70 

2.9.2. Tạo kiểu kích thước bằng lệnh DIM ............................................................ 72 

2.9.3. Các nhóm lệnh ghi kích thước ..................................................................... 82 

2.9.4. Các lệnh hiệu chỉnh chữ số kích thước ........................................................ 89 

Chương 3: Biểu diễn vật thể .......................................................................................... 91 

3.1. Quy tắc chiếu - Hình chiếu ................................................................................. 91 

3.2. Các hình chiếu cơ bản ......................................................................................... 92  

3.2.2. Cách vẽ hình chiếu của vật thể ..................................................................... 93  

3.2.3. Cách ghi kích thước của hình chiếu vật thể ................................................. 95  

3.2.4.  Vẽ hình chiếu thứ ba ................................................................................... 97  

3.3. Hình cắt - mặt cắt ................................................................................................ 98  

3.3.1. Hình cắt ........................................................................................................ 99  

3.3.2. Mặt cắt ........................................................................................................ 100  

3.4. Trình bày và in bản vẽ ...................................................................................... 101 

3.4.1. Cách thức trình bày bản vẽ ......................................................................... 101  

3.4.2. Hình chiếu của vật thể ................................................................................ 103  

3.5. In bản vẽ ............................................................................................................ 107  

3.5.2.  In trên model ............................................................................................. 107  

3.5.2. In trên Layout ............................................................................................. 109  

Chương 4: Hình chiếu trục đo ..................................................................................... 111  

4.1. Khái niệm về hình chiếu trục đo ....................................................................... 111  

4.2. Các loại hình chiếu trục đo ............................................................................... 112  

Downloaded by Mân Tr?n Lê (reallab.gts@gmail.com)

lOMoARcPSD|9783286

 

  

  

  

  

4  

  

4.2.1. Hình chiếu trục đo vuông góc đều ............................................................. 112  

4.2.2. Hình chiếu trục đo xiên cân ....................................................................... 113  

4.3. Cách vẽ hình chiếu trục đo vật thể .................................................................... 115  

4.3.1. Chọn loại hình chiếu trục đo ...................................................................... 115  

4.3.2. Dựng hình chiếu trục đo ............................................................................. 115  

4.4. Kiến thức cơ sở về mô hình 3D ........................................................................ 117  

4.5. Một số lệnh 3D cơ bản ...................................................................................... 120  

4.5.1. Điểm nhìn mô hình 3D - Lệnh VPOINT ................................................... 120 

4.5.2. Tạo các khung nhìn tĩnh – Lệnh Vports ..................................................... 121 

4.5.3. Che các nét khuất - Lệnh HIDE ................................................................. 122  

4.5.4. Lệnh ROTATE3D ...................................................................................... 123  

4.5.5. Lệnh MIRROR3D ...................................................................................... 123 

4.5.6. Lệnh 3DARRAY ........................................................................................ 123 

4.5.7.Lệnh  ALIGN .............................................................................................. 124 

4.6. Kéo các đối tượng 2D thành mặt 3D ................................................................ 125 

4.7. Quét hình 2D theo trục Z thành 3D Solid – Lệnh Extrued ............................... 126 

4.8. Một số lệnh khối 3D cơ bản .............................................................................. 128 

4.9. Các phép toán đại số Boole với Solid và Region ............................................. 130 

4.10. Ghi kích thước mô hình 3D ............................................................................ 133 

4.11. Tạo hình chiếu 2D từ mô hình khối rắn 3D .................................................... 134 

4.11.1. Lệnh Mview ............................................................................................. 134 

4.11.2. Lệnh Mvsetup........................................................................................... 135  

4.11.3. Lệnh Solprof............................................................................................. 135  

4.11.4.Trình tự tạo hình chiếu 2D từ mô hình 3D ............................................... 136  

Chương 5: Vẽ mô hình nhà ......................................................................................... 139  

5.1. Khái niệm chung ............................................................................................... 139  

5.2.  Các hình biểu diễn của ngôi nhà ...................................................................... 139  

5.3. Hệ thống quy tắc và ký hiệu trong bản vẽ xây dựng ........................................ 141  

5.4.  Vẽ mặt bằng nhà .............................................................................................. 144  

5.5.  Đọc bản vẽ chi tiết ........................................................................................... 145  

5.6. Vẽ mô hình nhà 3D trong autocad .
LINK DOWNLOADBản vẽ kỹ thuật là tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm trong buôn bán, chuyển giao công nghệ, trao đổi hàng hoá hay dịch vụ và thông tin. Do đó, bản vẽ kỹ thuật phải được lập theo các tiêu chuẩn thống nhất của Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Quốc tế về bản vẽ kỹ thuật.   

Hiện nay, các Tiêu chuẩn Việt Nam, trong đó có các tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật là những văn bản kỹ thuật do Bộ Khoa học, Công nghệ ban hành. Nước ta đã là thành viên củaTổchức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Organization for Standardization - ISO) từ năm 1977


NỘI DUNG:


Chương 1: Tiêu chuẩn - Quy cách trình bày bản vẽ - Nhập môn AutoCAD .................. 5 

1.1. Vật liệu - Dụng cụ ................................................................................................. 5 

1.2. Khổ giấy, khung tên, khung bản vẽ ...................................................................... 5 

1.2.1. Khổ giấy ......................................................................................................... 5 

1.2.2. Khung tên, khung bản vẽ ............................................................................... 6  

1.3. Tỷ lệ ...................................................................................................................... 6  

1.4. Chữ và chữ số ....................................................................................................... 7  

1.4.1. Khổ chữ .......................................................................................................... 7  

1.4.2. Kiểu chữ ........................................................................................................  7 

1.5. Đường nét – kích thước ........................................................................................ 9  

1.5.1. Đường nét ....................................................................................................... 9  

1.5.2. Kích thước .................................................................................................... 11  

1.6. Giới thiệu về AutoCAD ...................................................................................... 16  

1.6.1. Giới thiệu chung về Autocad ....................................................................... 16  

1.6.2. Khởi động AutoCad ..................................................................................... 17  

1.6.3. Giao diện AutoCad ....................................................................................... 18  

1.6.4. Nhập lệnh và dữ liệu trong AutoCad ........................................................... 21  

1.6.5. Các thao tác cơ bản ...................................................................................... 21  

1.6.6. Các lệnh thiết lập bản vẽ .............................................................................. 23  

     1.6.7. Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCad ............................................................... 26  

     1.6.8. Các phương thức truy bắt điểm (Objects Snap) ........................................... 29  

Chương 2: Tổng quan về AutoCad ................................................................................ 34  

2.1. Các lệnh vẽ cơ bản trong AutoCAD ................................................................... 34  

2.1.1. Lệnh POINT vẽ một điểm ............................................................................ 34  

2.1.2. Lệnh LINE vẽ đoạn thẳng ............................................................................ 34  

2.1.3.  Lệnh XLINE vẽ đường thẳng...................................................................... 35  

2.1.4.  Lệnh CIRCLE vẽ đường tròn ...................................................................... 36  

2.1.5. Lệnh ARC vẽ cung tròn ............................................................................... 38  

2.1.6.  Lệnh PLINE vẽ đường đa tuyến ................................................................. 41  

2.1.7.  Lệnh POLYGON vẽ đa giác đều ................................................................ 41  

Downloaded by Mân Tr?n Lê (reallab.gts@gmail.com)

lOMoARcPSD|9783286

 

  

  

  

  

2  

  

2.1.8.  Lệnh RECTANG vẽ hình chữ nhật ............................................................. 42  

2.1.9.  Lệnh ELLIPES vẽ elip hoặc một cung elip................................................. 43 

2.1.10.  Lệnh SPLINE vẽ đường cong ................................................................... 44 

2.2. Các lệnh trợ giúp vẽ đối tượng ........................................................................... 44 

2.2.1.  Lệnh ERASE xoá đối tượng........................................................................ 44 

2.2.2. Lệnh UNDO ................................................................................................. 44 

2.2.3. Lệnh REDO .................................................................................................. 45 

2.3. Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng ............................................................................ 45 

2.3.1. Lệnh MOVE di chuyển các đối tượng ......................................................... 45 

2.3.2. Lệnh ROTATE quay đối tượng quanh một điểm ........................................ 45 

2.3.3. Lệnh SCALE thay đổi kích thước theo tỷ lệ ................................................ 46 

2.3.4. Lệnh STRETCH di chuyển và kéo giãn đối tượng ...................................... 46  

2.3.5. Lệnh TRIM xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao nhau .... 47  

2.3.6. Lệnh BREAK xén một phần đối tượng nằm giữa hai điểm chọn ................ 47  

2.3.7. Lệnh EXTEND kéo dài đối tượng ............................................................... 47  

2.3.8. Lệnh LENGTHEN thay đổi chiều dài đối tượng ......................................... 48  

2.4. Các lệnh vẽ nhanh đối tượng .............................................................................. 48  

2.4.1. Lệnh COPY sao chép đối tượng .................................................................. 48 

2.4.2. Lệnh OFFSET tạo các đối tượng song song ................................................ 49  

2.4.3. Lệnh FILLET bo trong mép đối tượng ........................................................ 49 

2.4.4. Lệnh CHAMFER vát mép đối tượng ........................................................... 50  

2.4.5. Lệnh MIRROR lấy đối xứng gương ............................................................ 50  

2.4.6. Lệnh ARRAY sao chép đối tượng theo dãy ................................................ 51  

2.5. Các lệnh đo diện tích .......................................................................................... 52  

2.5.1. Lệnh Area (AA) ........................................................................................... 52  

2.5.2. Lệnh Boundary (BO) ................................................................................... 53  

2.5.3. Lệnh List (LI) ............................................................................................... 53  

2.6. Lệnh chia đối tượng ............................................................................................ 53  

2.7. Quản lý đối tượng và vẽ ký hiệu mặt cắt ............................................................ 53  

2.7.1. Dạng đường nét (Linetype) .......................................................................... 53 

2.7.2. Tạo và hiệu chỉnh lớp ( Layer) ..................................................................... 55  

2.7.3. Các lệnh làm việc với khối ........................................................................... 60  

Downloaded by Mân Tr?n Lê (reallab.gts@gmail.com)

lOMoARcPSD|9783286

 

  

  

  

  

3  

  

2.7.4. Hình cắt, mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu ....................................................... 62  

2.8. Ghi và quản lý văn bản ....................................................................................... 65  

2.8.1. Tạo kiểu chữ - Lệnh STYLE ........................................................................ 65  

2.8.2. Nhập dòng chữ vào bản vẽ - Lệnh TEXT hoặc DTEXT ............................. 67 

2.8.3. Lệnh MTEXT nhập đoạn văn bản ................................................................ 68  

2.8.4. Nhập dòng văn bản theo cung tròn – Lệnh Arctext ..................................... 68  

2.8.5. Tạo mặt nạ cho dòng văn bản – Lệnh Textmask ......................................... 69 

2.8.6. Các ký tự đặc biệt ......................................................................................... 70 

2.8.7. Hiệu chỉnh văn bản – Lệnh Ddedit .............................................................. 70 

2.9. Ghi và quản lý kích thước ................................................................................... 70 

2.9.1 Các thành phần kích thước ............................................................................ 70 

2.9.2. Tạo kiểu kích thước bằng lệnh DIM ............................................................ 72 

2.9.3. Các nhóm lệnh ghi kích thước ..................................................................... 82 

2.9.4. Các lệnh hiệu chỉnh chữ số kích thước ........................................................ 89 

Chương 3: Biểu diễn vật thể .......................................................................................... 91 

3.1. Quy tắc chiếu - Hình chiếu ................................................................................. 91 

3.2. Các hình chiếu cơ bản ......................................................................................... 92  

3.2.2. Cách vẽ hình chiếu của vật thể ..................................................................... 93  

3.2.3. Cách ghi kích thước của hình chiếu vật thể ................................................. 95  

3.2.4.  Vẽ hình chiếu thứ ba ................................................................................... 97  

3.3. Hình cắt - mặt cắt ................................................................................................ 98  

3.3.1. Hình cắt ........................................................................................................ 99  

3.3.2. Mặt cắt ........................................................................................................ 100  

3.4. Trình bày và in bản vẽ ...................................................................................... 101 

3.4.1. Cách thức trình bày bản vẽ ......................................................................... 101  

3.4.2. Hình chiếu của vật thể ................................................................................ 103  

3.5. In bản vẽ ............................................................................................................ 107  

3.5.2.  In trên model ............................................................................................. 107  

3.5.2. In trên Layout ............................................................................................. 109  

Chương 4: Hình chiếu trục đo ..................................................................................... 111  

4.1. Khái niệm về hình chiếu trục đo ....................................................................... 111  

4.2. Các loại hình chiếu trục đo ............................................................................... 112  

Downloaded by Mân Tr?n Lê (reallab.gts@gmail.com)

lOMoARcPSD|9783286

 

  

  

  

  

4  

  

4.2.1. Hình chiếu trục đo vuông góc đều ............................................................. 112  

4.2.2. Hình chiếu trục đo xiên cân ....................................................................... 113  

4.3. Cách vẽ hình chiếu trục đo vật thể .................................................................... 115  

4.3.1. Chọn loại hình chiếu trục đo ...................................................................... 115  

4.3.2. Dựng hình chiếu trục đo ............................................................................. 115  

4.4. Kiến thức cơ sở về mô hình 3D ........................................................................ 117  

4.5. Một số lệnh 3D cơ bản ...................................................................................... 120  

4.5.1. Điểm nhìn mô hình 3D - Lệnh VPOINT ................................................... 120 

4.5.2. Tạo các khung nhìn tĩnh – Lệnh Vports ..................................................... 121 

4.5.3. Che các nét khuất - Lệnh HIDE ................................................................. 122  

4.5.4. Lệnh ROTATE3D ...................................................................................... 123  

4.5.5. Lệnh MIRROR3D ...................................................................................... 123 

4.5.6. Lệnh 3DARRAY ........................................................................................ 123 

4.5.7.Lệnh  ALIGN .............................................................................................. 124 

4.6. Kéo các đối tượng 2D thành mặt 3D ................................................................ 125 

4.7. Quét hình 2D theo trục Z thành 3D Solid – Lệnh Extrued ............................... 126 

4.8. Một số lệnh khối 3D cơ bản .............................................................................. 128 

4.9. Các phép toán đại số Boole với Solid và Region ............................................. 130 

4.10. Ghi kích thước mô hình 3D ............................................................................ 133 

4.11. Tạo hình chiếu 2D từ mô hình khối rắn 3D .................................................... 134 

4.11.1. Lệnh Mview ............................................................................................. 134 

4.11.2. Lệnh Mvsetup........................................................................................... 135  

4.11.3. Lệnh Solprof............................................................................................. 135  

4.11.4.Trình tự tạo hình chiếu 2D từ mô hình 3D ............................................... 136  

Chương 5: Vẽ mô hình nhà ......................................................................................... 139  

5.1. Khái niệm chung ............................................................................................... 139  

5.2.  Các hình biểu diễn của ngôi nhà ...................................................................... 139  

5.3. Hệ thống quy tắc và ký hiệu trong bản vẽ xây dựng ........................................ 141  

5.4.  Vẽ mặt bằng nhà .............................................................................................. 144  

5.5.  Đọc bản vẽ chi tiết ........................................................................................... 145  

5.6. Vẽ mô hình nhà 3D trong autocad .
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: