Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh dự phòng phẫu thuật tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu - Bến Tre trong năm 2019Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là những nguyên nhân quan trọng nhất gây ra bệnh cũng như tử vong cho người bệnh. Kháng sinh dự phòng là một phương pháp rất quan trọng để ngăn ngừa nhiễm trùng trong các phẫu thuật nhưng hiện nay rất ít bằng  chứng  cho  thấy  việc  sử dụng  kháng  sinh  dự phòng  tại bệnh  viện  hiệu  quả.

Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá xu hướng sử dụng kháng sinh dự phòng trong dự phòng NKVM tại bệnh viện. NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................... 3

1.1. TỔNG QUAN VỀ VẾT MỔ ........................................................................... 3

1.2. TỔNG QUAN VỀ KHÁNG SINH DỰ PHÒNG .......................................... 16

1.3. GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – BẾN TRE ............. 36

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................... 38

2.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ............................................... 38

2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ....................................................................... 38

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................. 39

2.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .......................................................................... 40

2.5. HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC................................................................................. 43

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................ 45

3.1. ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI BỆNH .......................................................................... 45

3.2.  TÌNH  HÌNH  SỬ DỤNG  KHÁNG  SINH  DỰ PHÒNG  PHẪU  THUẬT TẠI 

BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH  CHIỂU – BẾN TRE  VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY 

CƠ NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ ........................................................................... 53

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN ....................................................................................... 63

4.1. Đặc điểm chung của người bệnh .................................................................... 63

4.2. Các yếu tố nguy cơ NKVM ........................................................................... 63

4.3. Đặc điểm nhiễm khuẩn trước phẫu thuật ....................................................... 64

4.4. Lựa chọn và phác đồ kháng sinh dự phòng ................................................... 65 

vii

4.5. Đường dùng của kháng sinh .......................................................................... 67

4.6. Thời điểm đưa kháng sinh ............................................................................. 68

4.7. Thời gian dùng kháng sinh............................................................................. 69

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ................................................................ 71

5.1. KẾT LUẬN .................................................................................................... 71

5.2. ĐỀ NGHỊ ....................................................................................................... 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOADNhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là những nguyên nhân quan trọng nhất gây ra bệnh cũng như tử vong cho người bệnh. Kháng sinh dự phòng là một phương pháp rất quan trọng để ngăn ngừa nhiễm trùng trong các phẫu thuật nhưng hiện nay rất ít bằng  chứng  cho  thấy  việc  sử dụng  kháng  sinh  dự phòng  tại bệnh  viện  hiệu  quả.

Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá xu hướng sử dụng kháng sinh dự phòng trong dự phòng NKVM tại bệnh viện. NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................... 3

1.1. TỔNG QUAN VỀ VẾT MỔ ........................................................................... 3

1.2. TỔNG QUAN VỀ KHÁNG SINH DỰ PHÒNG .......................................... 16

1.3. GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – BẾN TRE ............. 36

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................... 38

2.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ............................................... 38

2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ....................................................................... 38

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................. 39

2.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .......................................................................... 40

2.5. HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC................................................................................. 43

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................ 45

3.1. ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI BỆNH .......................................................................... 45

3.2.  TÌNH  HÌNH  SỬ DỤNG  KHÁNG  SINH  DỰ PHÒNG  PHẪU  THUẬT TẠI 

BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH  CHIỂU – BẾN TRE  VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY 

CƠ NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ ........................................................................... 53

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN ....................................................................................... 63

4.1. Đặc điểm chung của người bệnh .................................................................... 63

4.2. Các yếu tố nguy cơ NKVM ........................................................................... 63

4.3. Đặc điểm nhiễm khuẩn trước phẫu thuật ....................................................... 64

4.4. Lựa chọn và phác đồ kháng sinh dự phòng ................................................... 65 

vii

4.5. Đường dùng của kháng sinh .......................................................................... 67

4.6. Thời điểm đưa kháng sinh ............................................................................. 68

4.7. Thời gian dùng kháng sinh............................................................................. 69

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ................................................................ 71

5.1. KẾT LUẬN .................................................................................................... 71

5.2. ĐỀ NGHỊ ....................................................................................................... 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

M_tả

Không có nhận xét nào: