Nghệ thuật múa lân – sư – rồng và nghề chế tác lân – sư – rồng của người hoa tại thành phố hồ chí minh



2. Mục tiêu đề tài:

- Tìm hiểu sơ lược nguồn gốc và lịch sử hình thành nghệ thuật múa lân sư rồng của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Tìm hiểu đặc trưng, giá trị của nghệ thuật múa lân sư rồng và ý nghĩa của nó tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tìm hiểu nghề múa lân sư rồng và nghề chế tác lân sư rồng của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, tìm hiểu thực trạng từ đó đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.



NỘI DUNG:



CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .................................................... 6
1.1. Một số khái niệm .................................................................................................... 6
1.1.1. Khái niệm “văn hóa” ............................................................................................. 6
1.1.2. Khái niệm “nghệ thuật” ......................................................................................... 7
1.2. Tổng quan người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh .............................................. 7
1.2.1. Lược sử hình thành ................................................................................................ 7
1.2.2. Đặc điểm dân cư, xã hội ........................................................................................ 9
1.2.3. Giáo dục ................................................................................................................. 9
1.2.4. Tín ngưỡng tơn giáo ............................................................................................ 10
1.2.5. Văn hóa nghệ thuật .............................................................................................. 11
1.3. Hình tượng lân, sư, rồng trong văn hóa phương Đơng ..................................... 13
1.3.1. Kỳ Lân ................................................................................................................. 13
1.3.2. Sư tử..................................................................................................................... 15
1.3.3. Rồng..................................................................................................................... 17
Tiểu kết chương 1 ........................................................................................................ 20
CHƯƠNG 2: ĐẶC TRƯNG NGHỆ THUẬT MÚA LÂN SƯ RỒNG CỦA
NGƯỜI HOA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ................................................. 23
2.1. Nguồn gốc và lịch sử hình thành ......................................................................... 23
2.1.1. Múa lân và múa sư tử .......................................................................................... 23
2.1.2. Múa rồng.............................................................................................................. 25
2.2. Đặc trưng nghệ thuật múa lân sư rồng .............................................................. 26
2.2.1. Trang phục ........................................................................................................... 26
2.2.2. Đầu và thân lân sư rồng ....................................................................................... 27
2.2.3. Nhân vật dẫn dắt .................................................................................................. 28
2.2.4. Nhạc cụ ................................................................................................................ 28
2.2.5. Biểu diễn lân sư rồng ........................................................................................... 29
2.3. Giá trị nghệ thuật múa lân sư rồng .................................................................... 32
2.3.1 Thể hiện tinh thần thượng võ của người Hoa ....................................................... 32

2.3.2. Mang đến sự may mắn, cát tường ....................................................................... 33
2.3.3. Thể hiện lối tư duy tổng hợp kết hợp phân tích .................................................. 34
2.3.4. Thể hiện văn hóa tổ chức..................................................................................... 34
Tiểu kết chương 2 ........................................................................................................ 35
CHƯƠNG 3: NGHỀ MÚA LÂN SƯ RỒNG VÀ NGHỀ CHẾ TÁC LÂN SƯ
RỒNG CỦA NGƯỜI HOA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ........................... 36
3.1. Nghề múa lân sư rồng .......................................................................................... 36
3.1.1. Kỹ thuật cơ bản múa lân sư rồng ......................................................................... 36
3.1.2. Một số nghi thức quan trọng ............................................................................... 39
3.1.3. Những điều cấm kỵ.............................................................................................. 40
3.1.4. Đời sống người làm nghề múa lân sư rồng ......................................................... 42
3.2. Nghề chế tác lân sư rồng ...................................................................................... 43
3.2.1. Kỹ thuật chế tác lân sư rồng ................................................................................ 43
3.2.2. Đời sống người chế tác lân sư rồng ..................................................................... 46
3.2.3. Giá thành và thị trường tiêu thụ lân sư rồng........................................................ 47
3.3. Bảo tồn và phát triển nghề múa lân sư rồng và nghề chế tác lân sư rồng ...... 47
3.3.1. Thuận lợi .............................................................................................................. 47
3.3.2. Khó khăn.............................................................................................................. 49
3.3.3. Đề xuất một số biện pháp .................................................................................... 51
Tiểu kết chương 3 ........................................................................................................ 52
KẾT LUẬN .................................................................................................................. 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................... 55
PHỤ LỤC








2. Mục tiêu đề tài:

- Tìm hiểu sơ lược nguồn gốc và lịch sử hình thành nghệ thuật múa lân sư rồng của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Tìm hiểu đặc trưng, giá trị của nghệ thuật múa lân sư rồng và ý nghĩa của nó tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tìm hiểu nghề múa lân sư rồng và nghề chế tác lân sư rồng của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, tìm hiểu thực trạng từ đó đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.



NỘI DUNG:



CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .................................................... 6
1.1. Một số khái niệm .................................................................................................... 6
1.1.1. Khái niệm “văn hóa” ............................................................................................. 6
1.1.2. Khái niệm “nghệ thuật” ......................................................................................... 7
1.2. Tổng quan người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh .............................................. 7
1.2.1. Lược sử hình thành ................................................................................................ 7
1.2.2. Đặc điểm dân cư, xã hội ........................................................................................ 9
1.2.3. Giáo dục ................................................................................................................. 9
1.2.4. Tín ngưỡng tơn giáo ............................................................................................ 10
1.2.5. Văn hóa nghệ thuật .............................................................................................. 11
1.3. Hình tượng lân, sư, rồng trong văn hóa phương Đơng ..................................... 13
1.3.1. Kỳ Lân ................................................................................................................. 13
1.3.2. Sư tử..................................................................................................................... 15
1.3.3. Rồng..................................................................................................................... 17
Tiểu kết chương 1 ........................................................................................................ 20
CHƯƠNG 2: ĐẶC TRƯNG NGHỆ THUẬT MÚA LÂN SƯ RỒNG CỦA
NGƯỜI HOA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ................................................. 23
2.1. Nguồn gốc và lịch sử hình thành ......................................................................... 23
2.1.1. Múa lân và múa sư tử .......................................................................................... 23
2.1.2. Múa rồng.............................................................................................................. 25
2.2. Đặc trưng nghệ thuật múa lân sư rồng .............................................................. 26
2.2.1. Trang phục ........................................................................................................... 26
2.2.2. Đầu và thân lân sư rồng ....................................................................................... 27
2.2.3. Nhân vật dẫn dắt .................................................................................................. 28
2.2.4. Nhạc cụ ................................................................................................................ 28
2.2.5. Biểu diễn lân sư rồng ........................................................................................... 29
2.3. Giá trị nghệ thuật múa lân sư rồng .................................................................... 32
2.3.1 Thể hiện tinh thần thượng võ của người Hoa ....................................................... 32

2.3.2. Mang đến sự may mắn, cát tường ....................................................................... 33
2.3.3. Thể hiện lối tư duy tổng hợp kết hợp phân tích .................................................. 34
2.3.4. Thể hiện văn hóa tổ chức..................................................................................... 34
Tiểu kết chương 2 ........................................................................................................ 35
CHƯƠNG 3: NGHỀ MÚA LÂN SƯ RỒNG VÀ NGHỀ CHẾ TÁC LÂN SƯ
RỒNG CỦA NGƯỜI HOA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ........................... 36
3.1. Nghề múa lân sư rồng .......................................................................................... 36
3.1.1. Kỹ thuật cơ bản múa lân sư rồng ......................................................................... 36
3.1.2. Một số nghi thức quan trọng ............................................................................... 39
3.1.3. Những điều cấm kỵ.............................................................................................. 40
3.1.4. Đời sống người làm nghề múa lân sư rồng ......................................................... 42
3.2. Nghề chế tác lân sư rồng ...................................................................................... 43
3.2.1. Kỹ thuật chế tác lân sư rồng ................................................................................ 43
3.2.2. Đời sống người chế tác lân sư rồng ..................................................................... 46
3.2.3. Giá thành và thị trường tiêu thụ lân sư rồng........................................................ 47
3.3. Bảo tồn và phát triển nghề múa lân sư rồng và nghề chế tác lân sư rồng ...... 47
3.3.1. Thuận lợi .............................................................................................................. 47
3.3.2. Khó khăn.............................................................................................................. 49
3.3.3. Đề xuất một số biện pháp .................................................................................... 51
Tiểu kết chương 3 ........................................................................................................ 52
KẾT LUẬN .................................................................................................................. 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................... 55
PHỤ LỤC






M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: