Nghiên cứu kỹ thật trồng nấm lim xanh Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst trên giá thể nhân tạo1.3 mục tiêu nghiên cứu

- Đánh giá được ảnh hưởng của một số loại giá nhân tạo (Thóc, lá cây khô, mùn cưa) đến khả năng nhân giống nấm Lim xanh 

- Đánh giá được ảnh hưởng của một số thành phần nguyên liệu và hàm lượng phụ gia( cám gạo, đường glucose, bột nhẹ) đến khả năng ăn lan của hệ sợi nấm và tạo quả thể trong bịch nguyên liệu.NỘI DUNG:Phần 1 MỞ ĐẦU............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................. 1
1.2 Mục đích nghiên cứu ................................................................................ 2
1.3 mục tiêu nghiên cứu ................................................................................ 2
1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn .................................................................. 2
1.4.1 Ý nghĩa khoa học................................................................................... 2
1.4.2 ý nghĩa thực tiễn .................................................................................... 2
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................ 4
2.1.1. Giới thiệu chung về nấm Lim xanh....................................................... 4
2.1.2. Giá trị của nấm Lim xanh ..................................................................... 8
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ............................................ 12
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ...................................................... 12
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam ...................................................... 15
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 18
3.1. Đối tượng (vật liệu) và phạm vi nghiên cứu........................................... 18
3.2. thiết bị và dụng cụ thí nghiệm .............................................................. 18
3.3. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu........................................... 18
3.4. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 18

3.5. Phương pháp nghiên cứu và bố trí thí nghiệm....................................... 20
3.5.1.Thí nghiệm 1:Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại giá nhân tạo
(Thóc, lá cây khô, mùn cưa) đến khả năng nhân giống nấm Lim xanh ......... 20
3.5.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể tốt nhất trong TN1 bổ
sung với hàm lượng phụ gia CaCO3............................................................. 21
3.5.3.Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể tốt nhất trong TN2 kết
hợp với phụ gia đường saccarose đến khả năng nhân giống nấm Lim Xanh . 21


5

3.5.4.Thí nghiệm 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giá thể nhân tạo đến
sự ăn lan hệ sợi và hình thành quả thể nấm Lim Xanh................................. 22
3.5.5.Thí nghiệm 5: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
TN4 bổ sung với hàm lượng phụ gia cám gạo đến sự ăn lan hệ sợi và hình
thành quả thể ................................................................................................ 22
3.5.6.Thí nghiệm 6: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
TN5 kết hợp với hàm lượng CaCO3 đến sự ăn lan hệ sợi và hình thành quả
thể ................................................................................................................ 23
3.5.7.Thí nghiệm 7: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
TN6 kết hợp với hàm lượng đạm đến sự ăn lan hệ sợi và hình thành quả thể 23
3.5.8.Thí nghiệm 8: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
TN7 kết hợp với hàm lượng pepton đến sự ăn lan hệ sợi và hình thành quả thể
..................................................................................................................... 24
3.6. Phương pháp đánh giá và xử lý số liệu .................................................. 24
3.7. Phương pháp bảo quản giống nấm ........................................................ 24
Phần 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .......................................................... 26
4.1 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số giá thể nhân tạo (Thóc, lá cây
khô, mùn cưa) đến khả năng nhân giống nấm Lim xanh............................... 26
4.2 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể tốt nhất trong TN1 bổ

sung với hàm lượng phụ gia CaCO3............................................................. 27
4.3 Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể tốt nhất trong TN2 kết
hợp với phụ gia đường saccarose đến khả năng nhân giống nấm Lim Xanh . 29
4.4 Thí nghiệm 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giá thể nhân tạo (Thóc,
lá cây khô, mùn cưa) đến khả năng hình thành quả thể nấm Lim xanh ................
30
4.5 Thí nghiệm 5: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
TN4 bổ sung với hàm lượng phụ gia cám gạo đến sự hình thành quả thể nấm
Lim xanh ...................................................................................................... 32


6

4.6 Thí nghiệm 6: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
TN5 kết hợp với hàm lượng CaCO3 đến sự hình thành quả thể nấm Lim xanh
..................................................................................................................... 34
4.7 Thí nghiệm 7: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
TN6 kết hợp với hàm lượng đạm đến sự ăn lan hệ sợi và hình thành quả thể
nấm Lim xanh .............................................................................................. 35
4.8 Thí nghiệm 8: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
thí nghiệm 7 kết hợp với hàm lượng pepton đến sự ăn lan hệ sợi và hình thành
quả thể nấm Lim xanh ................................................................................. 37
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................... 39
5.1 kết luận................................................................................................... 39
5.2 kiến nghị................................................................................................. 40
TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1


1.3 mục tiêu nghiên cứu

- Đánh giá được ảnh hưởng của một số loại giá nhân tạo (Thóc, lá cây khô, mùn cưa) đến khả năng nhân giống nấm Lim xanh 

- Đánh giá được ảnh hưởng của một số thành phần nguyên liệu và hàm lượng phụ gia( cám gạo, đường glucose, bột nhẹ) đến khả năng ăn lan của hệ sợi nấm và tạo quả thể trong bịch nguyên liệu.NỘI DUNG:Phần 1 MỞ ĐẦU............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................. 1
1.2 Mục đích nghiên cứu ................................................................................ 2
1.3 mục tiêu nghiên cứu ................................................................................ 2
1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn .................................................................. 2
1.4.1 Ý nghĩa khoa học................................................................................... 2
1.4.2 ý nghĩa thực tiễn .................................................................................... 2
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................ 4
2.1.1. Giới thiệu chung về nấm Lim xanh....................................................... 4
2.1.2. Giá trị của nấm Lim xanh ..................................................................... 8
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ............................................ 12
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ...................................................... 12
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam ...................................................... 15
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 18
3.1. Đối tượng (vật liệu) và phạm vi nghiên cứu........................................... 18
3.2. thiết bị và dụng cụ thí nghiệm .............................................................. 18
3.3. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu........................................... 18
3.4. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 18

3.5. Phương pháp nghiên cứu và bố trí thí nghiệm....................................... 20
3.5.1.Thí nghiệm 1:Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại giá nhân tạo
(Thóc, lá cây khô, mùn cưa) đến khả năng nhân giống nấm Lim xanh ......... 20
3.5.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể tốt nhất trong TN1 bổ
sung với hàm lượng phụ gia CaCO3............................................................. 21
3.5.3.Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể tốt nhất trong TN2 kết
hợp với phụ gia đường saccarose đến khả năng nhân giống nấm Lim Xanh . 21


5

3.5.4.Thí nghiệm 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giá thể nhân tạo đến
sự ăn lan hệ sợi và hình thành quả thể nấm Lim Xanh................................. 22
3.5.5.Thí nghiệm 5: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
TN4 bổ sung với hàm lượng phụ gia cám gạo đến sự ăn lan hệ sợi và hình
thành quả thể ................................................................................................ 22
3.5.6.Thí nghiệm 6: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
TN5 kết hợp với hàm lượng CaCO3 đến sự ăn lan hệ sợi và hình thành quả
thể ................................................................................................................ 23
3.5.7.Thí nghiệm 7: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
TN6 kết hợp với hàm lượng đạm đến sự ăn lan hệ sợi và hình thành quả thể 23
3.5.8.Thí nghiệm 8: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
TN7 kết hợp với hàm lượng pepton đến sự ăn lan hệ sợi và hình thành quả thể
..................................................................................................................... 24
3.6. Phương pháp đánh giá và xử lý số liệu .................................................. 24
3.7. Phương pháp bảo quản giống nấm ........................................................ 24
Phần 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .......................................................... 26
4.1 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số giá thể nhân tạo (Thóc, lá cây
khô, mùn cưa) đến khả năng nhân giống nấm Lim xanh............................... 26
4.2 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể tốt nhất trong TN1 bổ

sung với hàm lượng phụ gia CaCO3............................................................. 27
4.3 Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể tốt nhất trong TN2 kết
hợp với phụ gia đường saccarose đến khả năng nhân giống nấm Lim Xanh . 29
4.4 Thí nghiệm 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giá thể nhân tạo (Thóc,
lá cây khô, mùn cưa) đến khả năng hình thành quả thể nấm Lim xanh ................
30
4.5 Thí nghiệm 5: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
TN4 bổ sung với hàm lượng phụ gia cám gạo đến sự hình thành quả thể nấm
Lim xanh ...................................................................................................... 32


6

4.6 Thí nghiệm 6: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
TN5 kết hợp với hàm lượng CaCO3 đến sự hình thành quả thể nấm Lim xanh
..................................................................................................................... 34
4.7 Thí nghiệm 7: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
TN6 kết hợp với hàm lượng đạm đến sự ăn lan hệ sợi và hình thành quả thể
nấm Lim xanh .............................................................................................. 35
4.8 Thí nghiệm 8: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể nhân tạo tốt nhất trong
thí nghiệm 7 kết hợp với hàm lượng pepton đến sự ăn lan hệ sợi và hình thành
quả thể nấm Lim xanh ................................................................................. 37
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................... 39
5.1 kết luận................................................................................................... 39
5.2 kiến nghị................................................................................................. 40
TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1
M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: