Nghiên cứu phát triển và ứng dụng chỉ thị phân tử ADN trong chọn giống bạch đàn urô (educalyptus urophylla ST blake)

 


Tóm tắt


Trình bày kết quả nghiên cứu cấu trúc di truyền quần thể nghiên cứu. Xác định tương quan giữa chỉ thị phân tử và tính trạng. Thiết kế và xây dựng các tổ hợp lai giữa các cặp tính trạng đối lập. Xây dựng thư viện cDNA, lập cơ sở dữ liệu EST, tách dòng gen và phát triển các chỉ thị đa hình một nucleotide đơn


Từ khoá


Chỉ thị phân tử; Tạo giống bạch đàn; Công nghệ gen.
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 2
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

 


Tóm tắt


Trình bày kết quả nghiên cứu cấu trúc di truyền quần thể nghiên cứu. Xác định tương quan giữa chỉ thị phân tử và tính trạng. Thiết kế và xây dựng các tổ hợp lai giữa các cặp tính trạng đối lập. Xây dựng thư viện cDNA, lập cơ sở dữ liệu EST, tách dòng gen và phát triển các chỉ thị đa hình một nucleotide đơn


Từ khoá


Chỉ thị phân tử; Tạo giống bạch đàn; Công nghệ gen.
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 2
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: