Nghiên cứu triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàngTóm tắt

Chương 1. Tổng quan về giao dịch điện tử và chứ ký số: Tổng quan về giao dịch điện tử, Cơ sở mật mã học, Chữ ký số, Hàm băm. Các nội dung này là cơ sở để chúng ta có thể hiểu về vai trò, ý nghĩa và quy trình tạo và xác thực chữ ký số. Chương 2. Cơ Sở hạ tầng khóa công khai: Khái niệm, thành phần, chức năng và cách thức hoạt động, các tiến trình, các dịch vụ, mô hình kiến trúc. Qua đây chúng ta có thể hiểu được tổng quan về vai trò, cách thức tổ chức và cách thức hoạt động của hạ tầng khóa công khai. 

Đó là nền tảng để xây dựng dịch vụ chứng thực chữ ký số. Chương 3. Xây dựng dịch vụ chứng thực chữ ký số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng: xây dựng mô hình sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, phân tích và thiết kế ba bài toán (Bài toán số 1: Xây dựng chương trình quản lý chứng thư số; Bài toán số 2: Xây dựng website cho phép người dùng tra cứu thông tin chứng thư số; Bài toán số 3: Xây dựng website ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số trong giao dịch điện tử của lĩnh vực tài chính ngân hàng).


Từ khoá

An toàn dữ liệu, Bảo mật thông tin, Chữ ký số, Ngân hàng, Tài chínhLƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK DOWNLOADTóm tắt

Chương 1. Tổng quan về giao dịch điện tử và chứ ký số: Tổng quan về giao dịch điện tử, Cơ sở mật mã học, Chữ ký số, Hàm băm. Các nội dung này là cơ sở để chúng ta có thể hiểu về vai trò, ý nghĩa và quy trình tạo và xác thực chữ ký số. Chương 2. Cơ Sở hạ tầng khóa công khai: Khái niệm, thành phần, chức năng và cách thức hoạt động, các tiến trình, các dịch vụ, mô hình kiến trúc. Qua đây chúng ta có thể hiểu được tổng quan về vai trò, cách thức tổ chức và cách thức hoạt động của hạ tầng khóa công khai. 

Đó là nền tảng để xây dựng dịch vụ chứng thực chữ ký số. Chương 3. Xây dựng dịch vụ chứng thực chữ ký số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng: xây dựng mô hình sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, phân tích và thiết kế ba bài toán (Bài toán số 1: Xây dựng chương trình quản lý chứng thư số; Bài toán số 2: Xây dựng website cho phép người dùng tra cứu thông tin chứng thư số; Bài toán số 3: Xây dựng website ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số trong giao dịch điện tử của lĩnh vực tài chính ngân hàng).


Từ khoá

An toàn dữ liệu, Bảo mật thông tin, Chữ ký số, Ngân hàng, Tài chínhLƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: