PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (Trương Công Nguyên)3.1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất và kinh doanh các loại bóng đèn, vật tư thiết bị điện,dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước.

- Kinh doanh các sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước.

- Dịch vụ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

- Xuất nhập khẩu trực tiếp.

- Tư vấn thiết kế, quản lý điều hành dự án các công trình chiếu sáng, chiếu sáng thông minh trong dân dụng, công nghiệp, công cộng, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao.

- Sửa chữa thiết bị chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp.

- Lắp đặt thiết bị chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp.

- Dịch vụ quảng cáo thương mại (Không bao gồm: quảng cáo rượu, thuốc lá)NỘI DUNG:


A. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG

ĐÔNG.............................................................................................................................5

I. Tổng quan về doanh nghiệp:..................................................................................5

1. Giới thiệu công ty:...............................................................................................5

2. Sơ đồ tổ chức........................................................................................................6

3. Lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn kinh doanh:..................................................7

3.1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh...............................................................7

3.2. Địa bàn sản xuất và kinh doanh...................................................................7

3.3. Thành tích sản xuất kinh doanh..................................................................9

4. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi.......................................................................9

5. Lịch sử hình thành, phát triển của công ty Rạng Đông..................................10

6. Chiến lược phát triển chung năm 2020 - 2025.................................................10

II. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH

DOANH........................................................................................................................12

1. Môi trường vĩ mô...............................................................................................12

1.1. Môi trường kinh tế:........................................................................................12

1.1.1. Tốc độ tăng trưởng nền kinh tế:..........................................................12

1.1.2. Tình hình lạm phát:.............................................................................13

1.1.3. Tỷ giá hối đoái:.........................................................................................14

1.2. Môi trường công nghệ:..................................................................................16

1.3. Môi trường chính trị:.....................................................................................16

1.4. Môi trường văn hóa xã hội:...........................................................................17

2. Môi trường vi mô..................................................................................................18

2.1. Nhà cung cấp:.................................................................................................18

2.2. Khách hàng:...................................................................................................19

2.2.1. Phân đoạn khách hàng mục tiêu.........................................................19

2.2.2. Khách hàng trọng điểm của công ty................................................... 19

2.3. Đại lý phân phối:............................................................................................19

Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

5

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – NHÓM 4 11/11/2022

2.4. Đối thủ cạnh tranh:........................................................................................21

2.5. Nhà đầu tư:.....................................................................................................21

III. PHÂN TÍCH BỐI CẢNH KINH DOANH..........................................................22

1. Tổng quan..........................................................................................................22

2. Nguyên vật liệu..................................................................................................23

3. Nhập khẩu máy móc, thiết bị............................................................................24

4. Thực trạng ngành sản xuất đèn LED...............................................................28

5. Tính hấp dẫn...................................................................................................... 30

6. Phân tích SWOT................................................................................................32

6.1. Điểm mạnh...................................................................................................... 32

6.2. Điểm yếu.........................................................................................................32

6.3. Thách thức...................................................................................................... 33

- Thương mại quốc tế: việc đẩy mạnh các hiệp định thương mại tự do FTA,đặc biệt

là các FTA thế hệ mới một mặt mở ra cơ hội về thị trường lớn song cũng tạo thêm 

áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trên “sân nhà”................................33

6.4. Cơ hội..............................................................................................................33

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH........................................................................................34

1. Bảng cân đối kế toán (2017 – 2021)..................................................................34

2. Kết quả hoạt động kinh doanh (2017 - 2021)................................................... 35

3. Tình hình tài chính công ty (2017-2021)..........................................................37

B. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH................................................................40

I. Các thông số khả năng thanh toán......................................................................40

1. Thông số khả năng thanh toán hiện thời......................................................40

2. Thông số khả năng thanh toán nhanh..........................................................42

3. Vòng quay khoản phải thu khách hàng........................................................44

4. Vòng quay hàng tồn kho................................................................................47

II. Các thông số nợ.....................................................................................................50

1. Thông số nợ trên vốn sở hữu.........................................................................50

2. Thông số nợ trên tài sản.................................................................................51

3. Thông số nợ dài hạn trên vốn dài hạn..........................................................53

4. Số lần đảm bảo lãi vay...................................................................................55

III. THÔNG SỐ KHẢ NĂNG SINH LỢI..................................................................57

Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

5

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – NHÓM 4 11/11/2022

1. Lợi nhuận gộp biên............................................................................................57

2. Lợi nhuận ròng biên..........................................................................................59

3. Vòng quay tổng tài sản......................................................................................62

4. Thu nhập trên tổng tài sản (ROA)...................................................................64

5. Thu nhập trên vốn chủ (ROE)..........................................................................67

IV. CÁC THÔNG SỐ THỊ TRƯỜNG.......................................................................69

1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu lưu hành....................................................................69

2. Giá trên thu nhâ ̣ p (P/E).....................................................................................71

C. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ......................................................................................72

I. Ưu điểm..............................................................................................................72

II. Nhược điểm.....................................................................................................73

D. GIẢI PHÁP.............................................................................................................73

TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD3.1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất và kinh doanh các loại bóng đèn, vật tư thiết bị điện,dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước.

- Kinh doanh các sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước.

- Dịch vụ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

- Xuất nhập khẩu trực tiếp.

- Tư vấn thiết kế, quản lý điều hành dự án các công trình chiếu sáng, chiếu sáng thông minh trong dân dụng, công nghiệp, công cộng, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao.

- Sửa chữa thiết bị chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp.

- Lắp đặt thiết bị chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp.

- Dịch vụ quảng cáo thương mại (Không bao gồm: quảng cáo rượu, thuốc lá)NỘI DUNG:


A. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG

ĐÔNG.............................................................................................................................5

I. Tổng quan về doanh nghiệp:..................................................................................5

1. Giới thiệu công ty:...............................................................................................5

2. Sơ đồ tổ chức........................................................................................................6

3. Lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn kinh doanh:..................................................7

3.1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh...............................................................7

3.2. Địa bàn sản xuất và kinh doanh...................................................................7

3.3. Thành tích sản xuất kinh doanh..................................................................9

4. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi.......................................................................9

5. Lịch sử hình thành, phát triển của công ty Rạng Đông..................................10

6. Chiến lược phát triển chung năm 2020 - 2025.................................................10

II. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH

DOANH........................................................................................................................12

1. Môi trường vĩ mô...............................................................................................12

1.1. Môi trường kinh tế:........................................................................................12

1.1.1. Tốc độ tăng trưởng nền kinh tế:..........................................................12

1.1.2. Tình hình lạm phát:.............................................................................13

1.1.3. Tỷ giá hối đoái:.........................................................................................14

1.2. Môi trường công nghệ:..................................................................................16

1.3. Môi trường chính trị:.....................................................................................16

1.4. Môi trường văn hóa xã hội:...........................................................................17

2. Môi trường vi mô..................................................................................................18

2.1. Nhà cung cấp:.................................................................................................18

2.2. Khách hàng:...................................................................................................19

2.2.1. Phân đoạn khách hàng mục tiêu.........................................................19

2.2.2. Khách hàng trọng điểm của công ty................................................... 19

2.3. Đại lý phân phối:............................................................................................19

Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

5

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – NHÓM 4 11/11/2022

2.4. Đối thủ cạnh tranh:........................................................................................21

2.5. Nhà đầu tư:.....................................................................................................21

III. PHÂN TÍCH BỐI CẢNH KINH DOANH..........................................................22

1. Tổng quan..........................................................................................................22

2. Nguyên vật liệu..................................................................................................23

3. Nhập khẩu máy móc, thiết bị............................................................................24

4. Thực trạng ngành sản xuất đèn LED...............................................................28

5. Tính hấp dẫn...................................................................................................... 30

6. Phân tích SWOT................................................................................................32

6.1. Điểm mạnh...................................................................................................... 32

6.2. Điểm yếu.........................................................................................................32

6.3. Thách thức...................................................................................................... 33

- Thương mại quốc tế: việc đẩy mạnh các hiệp định thương mại tự do FTA,đặc biệt

là các FTA thế hệ mới một mặt mở ra cơ hội về thị trường lớn song cũng tạo thêm 

áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trên “sân nhà”................................33

6.4. Cơ hội..............................................................................................................33

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH........................................................................................34

1. Bảng cân đối kế toán (2017 – 2021)..................................................................34

2. Kết quả hoạt động kinh doanh (2017 - 2021)................................................... 35

3. Tình hình tài chính công ty (2017-2021)..........................................................37

B. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH................................................................40

I. Các thông số khả năng thanh toán......................................................................40

1. Thông số khả năng thanh toán hiện thời......................................................40

2. Thông số khả năng thanh toán nhanh..........................................................42

3. Vòng quay khoản phải thu khách hàng........................................................44

4. Vòng quay hàng tồn kho................................................................................47

II. Các thông số nợ.....................................................................................................50

1. Thông số nợ trên vốn sở hữu.........................................................................50

2. Thông số nợ trên tài sản.................................................................................51

3. Thông số nợ dài hạn trên vốn dài hạn..........................................................53

4. Số lần đảm bảo lãi vay...................................................................................55

III. THÔNG SỐ KHẢ NĂNG SINH LỢI..................................................................57

Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

5

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – NHÓM 4 11/11/2022

1. Lợi nhuận gộp biên............................................................................................57

2. Lợi nhuận ròng biên..........................................................................................59

3. Vòng quay tổng tài sản......................................................................................62

4. Thu nhập trên tổng tài sản (ROA)...................................................................64

5. Thu nhập trên vốn chủ (ROE)..........................................................................67

IV. CÁC THÔNG SỐ THỊ TRƯỜNG.......................................................................69

1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu lưu hành....................................................................69

2. Giá trên thu nhâ ̣ p (P/E).....................................................................................71

C. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ......................................................................................72

I. Ưu điểm..............................................................................................................72

II. Nhược điểm.....................................................................................................73

D. GIẢI PHÁP.............................................................................................................73

TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

M_tả

Không có nhận xét nào: