Pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại khi nhà nước thu hồi đất (Phạm Thị Hiền)Mục đích nghiên cứu : làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về pháp luậtkhiếu nại và giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất, từ đó đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp hoàn thiện pháp luật khiếu nại và giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất.NỘI DUNG:CHƢƠNG I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN .................................................................................... 6
1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài khóa luận. ... 6
1.1.1 Nhóm thứ nhất, các công trình tiêu biểu liên quan đến khiếu nại, tố cáo
khi Nhà nƣớc thu hồi đất: ................................................................................. 6
1.1.2 Nhóm thứ hai, các công trình tiêu biểu liên quan tới việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo khi Nhà nƣớc thu hồi đất: ..................................................... 7
1.2 Đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu có liên quan đến pháp luật về
khiếu nại và giải quyết khiếu nại khi Nhà nước thu hồi đất và những vấn đề tập
trung nghiên cứu trong đề tài nghiên cứu khoa học. ......................................... 10
1.2.1 Đánh giá kết quả nhóm các đề tài nghiên cứu tới vấn đề khiếu nại, tố
cáo khi Nhà nƣớc thu hồi đất: ........................................................................ 11
1.2.2 Đánh giá kết quả nhóm các đề tài nghiên cứu tới vấn đề giải quyết
khiếu nại, tố cáo khi Nhà nƣớc thu hồi đất: ................................................... 11
1.2.3 Những vấn đề cần tiếp tục tập trung nghiên cứu trong đề tài: ............. 12
CHƢƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ LY LUÂN VỀ PHÁP LUẬT VÊ KHIẾU
NẠI VÀ GIAI QUYÊT KHIÊU NAI KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT............. 14
2.1. Khiếu nại khi Nhà nước thu hồi đất ............................................................ 14
2.1.1 Khái niệm, đặc điểm của khiếu nại ....................................................... 14
2.1.1.1 Khái niệm........................................................................................ 14
2.1.1.2. Đặc điểm ........................................................................................ 15
2.1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất. 15
2.1.2.1. Khái niệm....................................................................................... 15
2.1.2.2 Đặc điểm ......................................................................................... 16
2.1.2.3 Vai trò của khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất............................. 16
2.2 Giải quyết khiếu nại khi Nhà nước thu hồi đất ............................................ 18
2.2.2 Giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất ..................................... 18
2.2.2.1 Khái niệm........................................................................................ 18


SVTH: Phạm Thị Hiền

LKT 12 – 03


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Ths. Đỗ Xuân Trọng

2.2.2.2 Đặc điểm ......................................................................................... 18
2.2.2.3 Vai trò của việc giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất.... 19
2.3 Lịch sử hình thành và phát triển pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu
nại khi Nhà nước thu hồi đất .............................................................................. 19
2.3.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1987 ................................................. 19
2.3.2. Giai đoạn từ năm 1987 đến năm 1993 ................................................. 21
2.3.3. Giai đoạn từ năm 1993 đến nay ........................................................... 21
CHƢƠNG III: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÊ KHIẾU NẠI VÀ GIAI
QUYÊT KHIÊU NAI KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT ..................................... 23
3.1. Quy định pháp luật về khiếu nại, giải quyết khiếu nại khi Nhà nước thu hồi
đất ........................................................................................................................ 23
3.1.1 Các văn bản, quy định pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc về khiếu nại
và giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất ......................................... 23
3.1.1.1 Văn bản do Quốc Hội, Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội ban hành .... 23
3.1.1.2 Văn bản do Chính Phủ, Thủ tƣớng chính phủ ban hành ............... 23
3.1.2 Đối tƣợng bị khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất ................................. 23
3.1.3 Thời hiệu, thời hạn ................................................................................ 23
3.1.3.1 Thời hiệu khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại ................... 24
3.1.3.2 Thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc
thu hồi đất ................................................................................................... 26
3.1.4 Nguyên tắc giải quyết khiếu nại ............................................................ 26

3.1.5 Quyền và ngh a vụ của ngƣời khiếu nại, ngƣời bị khiếu nại và ngƣời
giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất ............................................... 27
3.1.6. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành
vi hành chính ................................................................................................... 29
3.1.7. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại ................................................... 30
3.1.8. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật ......... 31
3.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật khiếu nại và giải quyết khiếu nại khi Nhà
nước thu hồi đất .................................................................................................. 32
3.2.1 Đánh giá khái quát chung về thực tiễn áp dụng pháp luật về khiếu nại
và giải quyết khiếu nại .................................................................................... 32
3.2.2 Phân tích tình hình áp dụng qua một số vụ việc thực tế....................... 36

SVTH: Phạm Thị Hiền

LKT 12 – 03


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Ths. Đỗ Xuân Trọng

3.2.2.1 Vụ thu hồi đất của gia đình bà Tỏ tại tổ 6 khu 7 Thanh Sơn, thành
phố Uông Bí ................................................................................................ 36
3.2.2.2 Vụ thu hồi đất của gia đình ông Trần Văn Châu tại phƣờng Đức
Giang, quận Long Biên, Hà Nội................................................................. 39
CHƢƠNG IV: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÊ
KHIẾU NẠI VÀ GIAI QUYÊT KHIÊU NAI KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT42
4.1. Chủ trương, chính sách của Đảng .............................................................. 42
4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, giải quyết khiếu nại khi Nhà
nước thu hồi đất

Mục đích nghiên cứu : làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về pháp luậtkhiếu nại và giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất, từ đó đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp hoàn thiện pháp luật khiếu nại và giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất.NỘI DUNG:CHƢƠNG I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN .................................................................................... 6
1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài khóa luận. ... 6
1.1.1 Nhóm thứ nhất, các công trình tiêu biểu liên quan đến khiếu nại, tố cáo
khi Nhà nƣớc thu hồi đất: ................................................................................. 6
1.1.2 Nhóm thứ hai, các công trình tiêu biểu liên quan tới việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo khi Nhà nƣớc thu hồi đất: ..................................................... 7
1.2 Đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu có liên quan đến pháp luật về
khiếu nại và giải quyết khiếu nại khi Nhà nước thu hồi đất và những vấn đề tập
trung nghiên cứu trong đề tài nghiên cứu khoa học. ......................................... 10
1.2.1 Đánh giá kết quả nhóm các đề tài nghiên cứu tới vấn đề khiếu nại, tố
cáo khi Nhà nƣớc thu hồi đất: ........................................................................ 11
1.2.2 Đánh giá kết quả nhóm các đề tài nghiên cứu tới vấn đề giải quyết
khiếu nại, tố cáo khi Nhà nƣớc thu hồi đất: ................................................... 11
1.2.3 Những vấn đề cần tiếp tục tập trung nghiên cứu trong đề tài: ............. 12
CHƢƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ LY LUÂN VỀ PHÁP LUẬT VÊ KHIẾU
NẠI VÀ GIAI QUYÊT KHIÊU NAI KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT............. 14
2.1. Khiếu nại khi Nhà nước thu hồi đất ............................................................ 14
2.1.1 Khái niệm, đặc điểm của khiếu nại ....................................................... 14
2.1.1.1 Khái niệm........................................................................................ 14
2.1.1.2. Đặc điểm ........................................................................................ 15
2.1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất. 15
2.1.2.1. Khái niệm....................................................................................... 15
2.1.2.2 Đặc điểm ......................................................................................... 16
2.1.2.3 Vai trò của khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất............................. 16
2.2 Giải quyết khiếu nại khi Nhà nước thu hồi đất ............................................ 18
2.2.2 Giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất ..................................... 18
2.2.2.1 Khái niệm........................................................................................ 18


SVTH: Phạm Thị Hiền

LKT 12 – 03


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Ths. Đỗ Xuân Trọng

2.2.2.2 Đặc điểm ......................................................................................... 18
2.2.2.3 Vai trò của việc giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất.... 19
2.3 Lịch sử hình thành và phát triển pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu
nại khi Nhà nước thu hồi đất .............................................................................. 19
2.3.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1987 ................................................. 19
2.3.2. Giai đoạn từ năm 1987 đến năm 1993 ................................................. 21
2.3.3. Giai đoạn từ năm 1993 đến nay ........................................................... 21
CHƢƠNG III: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÊ KHIẾU NẠI VÀ GIAI
QUYÊT KHIÊU NAI KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT ..................................... 23
3.1. Quy định pháp luật về khiếu nại, giải quyết khiếu nại khi Nhà nước thu hồi
đất ........................................................................................................................ 23
3.1.1 Các văn bản, quy định pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc về khiếu nại
và giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất ......................................... 23
3.1.1.1 Văn bản do Quốc Hội, Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội ban hành .... 23
3.1.1.2 Văn bản do Chính Phủ, Thủ tƣớng chính phủ ban hành ............... 23
3.1.2 Đối tƣợng bị khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất ................................. 23
3.1.3 Thời hiệu, thời hạn ................................................................................ 23
3.1.3.1 Thời hiệu khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại ................... 24
3.1.3.2 Thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc
thu hồi đất ................................................................................................... 26
3.1.4 Nguyên tắc giải quyết khiếu nại ............................................................ 26

3.1.5 Quyền và ngh a vụ của ngƣời khiếu nại, ngƣời bị khiếu nại và ngƣời
giải quyết khiếu nại khi Nhà nƣớc thu hồi đất ............................................... 27
3.1.6. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành
vi hành chính ................................................................................................... 29
3.1.7. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại ................................................... 30
3.1.8. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật ......... 31
3.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật khiếu nại và giải quyết khiếu nại khi Nhà
nước thu hồi đất .................................................................................................. 32
3.2.1 Đánh giá khái quát chung về thực tiễn áp dụng pháp luật về khiếu nại
và giải quyết khiếu nại .................................................................................... 32
3.2.2 Phân tích tình hình áp dụng qua một số vụ việc thực tế....................... 36

SVTH: Phạm Thị Hiền

LKT 12 – 03


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Ths. Đỗ Xuân Trọng

3.2.2.1 Vụ thu hồi đất của gia đình bà Tỏ tại tổ 6 khu 7 Thanh Sơn, thành
phố Uông Bí ................................................................................................ 36
3.2.2.2 Vụ thu hồi đất của gia đình ông Trần Văn Châu tại phƣờng Đức
Giang, quận Long Biên, Hà Nội................................................................. 39
CHƢƠNG IV: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÊ
KHIẾU NẠI VÀ GIAI QUYÊT KHIÊU NAI KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT42
4.1. Chủ trương, chính sách của Đảng .............................................................. 42
4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, giải quyết khiếu nại khi Nhà
nước thu hồi đấtM_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: