TÀI LIỆU HỌC TẬP DỊCH TỄ HỌC (Trường ĐH Y Dược Hải Phòng)Mục tiêu học tập 


1.Trình bày được định nghĩa dịch tễ học

2. Liệt kê được ba mục đích chính, ba chiến lược nghiên cứu và ba nội dung hoạt động của

dịch tễ học

3. Giải thích được vai trò của dịch tễ học 

4. Giải thích được các nguyên lý, khái niệm thường dùng trong dịch tễ học.


NỘI DUNG:


Đại cương về dịch tễ học....................................................................................... 2

Số đo mắc bệnh và tử vong.................................................................................. 14

Các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học..................................................................... 20

Nguy cơ và tính nguyên nhên.............................................................................. 27

Nghiên cứu mô tả................................................................................................. 41

Nghiên cứu cắt ngang.......................................................................................... 49

Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng................................................................. 55

Phương pháp nghiên cứu thuần tập..................................................................... 63

Phương pháp nghiên cứu can thiệp...................................................................... 71

Các sai số trong nghiên cứu dịch tễ học.............................................................. 84

Nghiên cứu dịch tễ học trên mẫu......................................................................... 94

Các kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin....................................................... 101

Kiểm định giả thuyết và trình bày dữ kiện dịch tễ học...................................... 108

Nghiệm pháp sàng lọc và chẩn đoán................................................................. 122

Dịch tễ học lâm sàng......................................................................................... 131

Dịch tễ học và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm........................................... 141

Dịch tễ học một số bệnh không lây................................................................... 151

LINK DOWNLOADMục tiêu học tập 


1.Trình bày được định nghĩa dịch tễ học

2. Liệt kê được ba mục đích chính, ba chiến lược nghiên cứu và ba nội dung hoạt động của

dịch tễ học

3. Giải thích được vai trò của dịch tễ học 

4. Giải thích được các nguyên lý, khái niệm thường dùng trong dịch tễ học.


NỘI DUNG:


Đại cương về dịch tễ học....................................................................................... 2

Số đo mắc bệnh và tử vong.................................................................................. 14

Các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học..................................................................... 20

Nguy cơ và tính nguyên nhên.............................................................................. 27

Nghiên cứu mô tả................................................................................................. 41

Nghiên cứu cắt ngang.......................................................................................... 49

Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng................................................................. 55

Phương pháp nghiên cứu thuần tập..................................................................... 63

Phương pháp nghiên cứu can thiệp...................................................................... 71

Các sai số trong nghiên cứu dịch tễ học.............................................................. 84

Nghiên cứu dịch tễ học trên mẫu......................................................................... 94

Các kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin....................................................... 101

Kiểm định giả thuyết và trình bày dữ kiện dịch tễ học...................................... 108

Nghiệm pháp sàng lọc và chẩn đoán................................................................. 122

Dịch tễ học lâm sàng......................................................................................... 131

Dịch tễ học và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm........................................... 141

Dịch tễ học một số bệnh không lây................................................................... 151

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: