THIẾT kế cải TIẾN kết cấu THÂN XE KHÁCH THỎA mãn TÍNH AN TOÀN lật NGHIÊNG THEO TIÊU CHUẨN ECE r66 (Nguyễn Thành Tâm) TÓM TẮT 


Dựa vào tiêu chuẩn an toàn  châu Âu ECE R66,  nhóm nghiên cứu  sử dụng phần mềm LS-DYNA xây dựng mô hình phần tử hữu hạn và mô phỏng phân tích động thái kết cấu thân xe khi xảy ra lật nghiêng. Trên cơ sở những vấn đề tồn tại của kết cấu thân xe, đề xuất phương án cải tiến kết cấu như tăng tiết diện, tăng độ dày, hoặc gia cố tại nơi biến dạng lớn; đồng thời tiến hành mô phỏng phân tích kiểm nghiệm. Kết quả mô phỏng cho thấy, tăng tiết di ện hoặc tăng đồ dày kết cấu đều có thể nâng cao độ cứng. Tuy nhiên, kết hợp tăng tiết diện, tăng độ dày và gia cố tại nơi biến dạng lớn kết cấu thì đảm bảo được độ cứng và giảm được trọng lượng xe. Biến dạng kết cấu khung xương xe sau khi cải tiến không xâ m phạm vào không gian an toàn của hành khách khi xảy ra lật nghiêng, thỏa mãn yêu cầu của tiêu chuẩn.


Từ khóa: tiêu chuẩn ECE R66; kết cấu ô tô khách; phân tích mô phỏng, cải tiến kết cấu

LINK DOWNLOAD TÓM TẮT 


Dựa vào tiêu chuẩn an toàn  châu Âu ECE R66,  nhóm nghiên cứu  sử dụng phần mềm LS-DYNA xây dựng mô hình phần tử hữu hạn và mô phỏng phân tích động thái kết cấu thân xe khi xảy ra lật nghiêng. Trên cơ sở những vấn đề tồn tại của kết cấu thân xe, đề xuất phương án cải tiến kết cấu như tăng tiết diện, tăng độ dày, hoặc gia cố tại nơi biến dạng lớn; đồng thời tiến hành mô phỏng phân tích kiểm nghiệm. Kết quả mô phỏng cho thấy, tăng tiết di ện hoặc tăng đồ dày kết cấu đều có thể nâng cao độ cứng. Tuy nhiên, kết hợp tăng tiết diện, tăng độ dày và gia cố tại nơi biến dạng lớn kết cấu thì đảm bảo được độ cứng và giảm được trọng lượng xe. Biến dạng kết cấu khung xương xe sau khi cải tiến không xâ m phạm vào không gian an toàn của hành khách khi xảy ra lật nghiêng, thỏa mãn yêu cầu của tiêu chuẩn.


Từ khóa: tiêu chuẩn ECE R66; kết cấu ô tô khách; phân tích mô phỏng, cải tiến kết cấu

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: