TIỂU LUẬN CUỐI kì các GIAI đoạn PHẠM tội THEO QUY ĐỊNH của bộ LUẬT HÌNH sự VIỆT NAM – lý LUẬN và THỰC TIỄN2.Mục tiêu nghiên cứu:

a. Mục đích nghiên cứu:

Vì đề tài này thuộc chuyên ngành Luật hình sự ,nên mục đích nguyên cứu của đề tài phải là hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự và hướng dẫn áp dụng quy luật đó về giai đoạn thực hiện tội phạm.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận và pháp luật về các giai đoạn thực hiện tội phạm theo luật

hình sự Việt Nam........................................................................................................................3

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của các giai đoạn thực hiện tội phạm theo luật hình sự Việt Nam3

1.1.1. Khái niệm của các giai đoạn thực hiện tội phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam......3

1.1.1.1. Giai đoạn chuẩn bị phạm tội......................................................................................3

1.1.1.1.1. Khái niệm............................................................................................................3

1.1.1.1.2. Trách nhiệm hình sự đối với giai đoạn chuẩn bị phạm tội..................................4

1.1.1.2. Giai đoạn phạm tội chưa đạt.......................................................................................6

1.1.1.2.1. Khái niệm............................................................................................................6

1.1.1.2.2. Phân loại các trường hợp phạm tội chưa đạt.......................................................8

1.1.1.2.3. Điều kiện của phạm tội chưa đạt.........................................................................9

1.1.1.3. Giai đoạn tội phạm hoàn thành:.................................................................................9

1.1.1.3.1. Khái niệm............................................................................................................9

1.1.1.3.2. Phân biệt thời điểm tội phạm hoàn thành và thời điểm tội phạm kết thúc........11

1.1.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu các giai đoạn thực hiện tội phạm..................................12

1.1.2.1. Ý nghĩa lý luận thực tiễn của tiểu luận:....................................................................12

1.1.2.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu các giai đoạn thực hiện tội phạm:..............................13

1.2. Quy định của pháp luật về các giai đoạn thực hiện phạm tội:........................................14

1.2.1. Khái quát lịch sử lập pháp về các giai đoạn thực hiện phạm tội:................................14

1.2.1.1. Giai đoạn cách mạng tháng 8 đến trước khi bộ luật hình sự năm 1985 có hiệu lực 

pháp luật:...............................................................................................................................14

1.2.1.2. Gian đoạn bộ luật hình sự năm 1985 có hiệu lực:....................................................15

1.2.1.3. Giai đoạn Bộ luật hình sự năm 1999 có hiệu lực:....................................................16

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

1.2.2. Các giai đoạn thực hiện tội phạm trong luật hình sự một số nước:.............................18

1.2.2.1. Bộ luật hình sự ở Ấn Độ:.........................................................................................18

Các giai đoạn tội phạm:.........................................................................................................18

a. Ý định................................................................................................................................18

b. Chuẩn bị............................................................................................................................18

c. Nỗ lực................................................................................................................................19

d. Hoàn thành........................................................................................................................19

1.2.2.2. Bộ luật hình sự ở Liên Bang Nga:............................................................................19

Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG.........................................................................................20

2.1. Mô tả vụ án.....................................................................................................................20

2.2. Phân tích, xác định các giai đoạn phạm tội của vụ án....................................................21

2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị phạm tội:......................................................................................21

2.2.2. Giai đoạn phạm tội chưa đạt:......................................................................................21

2.2.3. Giai đoạn tội phạm hoàn thành:..................................................................................22

C. PHẦN KẾT LUẬN............................................................................................................23

D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..

LINK DOWNLOAD2.Mục tiêu nghiên cứu:

a. Mục đích nghiên cứu:

Vì đề tài này thuộc chuyên ngành Luật hình sự ,nên mục đích nguyên cứu của đề tài phải là hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự và hướng dẫn áp dụng quy luật đó về giai đoạn thực hiện tội phạm.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận và pháp luật về các giai đoạn thực hiện tội phạm theo luật

hình sự Việt Nam........................................................................................................................3

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của các giai đoạn thực hiện tội phạm theo luật hình sự Việt Nam3

1.1.1. Khái niệm của các giai đoạn thực hiện tội phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam......3

1.1.1.1. Giai đoạn chuẩn bị phạm tội......................................................................................3

1.1.1.1.1. Khái niệm............................................................................................................3

1.1.1.1.2. Trách nhiệm hình sự đối với giai đoạn chuẩn bị phạm tội..................................4

1.1.1.2. Giai đoạn phạm tội chưa đạt.......................................................................................6

1.1.1.2.1. Khái niệm............................................................................................................6

1.1.1.2.2. Phân loại các trường hợp phạm tội chưa đạt.......................................................8

1.1.1.2.3. Điều kiện của phạm tội chưa đạt.........................................................................9

1.1.1.3. Giai đoạn tội phạm hoàn thành:.................................................................................9

1.1.1.3.1. Khái niệm............................................................................................................9

1.1.1.3.2. Phân biệt thời điểm tội phạm hoàn thành và thời điểm tội phạm kết thúc........11

1.1.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu các giai đoạn thực hiện tội phạm..................................12

1.1.2.1. Ý nghĩa lý luận thực tiễn của tiểu luận:....................................................................12

1.1.2.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu các giai đoạn thực hiện tội phạm:..............................13

1.2. Quy định của pháp luật về các giai đoạn thực hiện phạm tội:........................................14

1.2.1. Khái quát lịch sử lập pháp về các giai đoạn thực hiện phạm tội:................................14

1.2.1.1. Giai đoạn cách mạng tháng 8 đến trước khi bộ luật hình sự năm 1985 có hiệu lực 

pháp luật:...............................................................................................................................14

1.2.1.2. Gian đoạn bộ luật hình sự năm 1985 có hiệu lực:....................................................15

1.2.1.3. Giai đoạn Bộ luật hình sự năm 1999 có hiệu lực:....................................................16

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

1.2.2. Các giai đoạn thực hiện tội phạm trong luật hình sự một số nước:.............................18

1.2.2.1. Bộ luật hình sự ở Ấn Độ:.........................................................................................18

Các giai đoạn tội phạm:.........................................................................................................18

a. Ý định................................................................................................................................18

b. Chuẩn bị............................................................................................................................18

c. Nỗ lực................................................................................................................................19

d. Hoàn thành........................................................................................................................19

1.2.2.2. Bộ luật hình sự ở Liên Bang Nga:............................................................................19

Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG.........................................................................................20

2.1. Mô tả vụ án.....................................................................................................................20

2.2. Phân tích, xác định các giai đoạn phạm tội của vụ án....................................................21

2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị phạm tội:......................................................................................21

2.2.2. Giai đoạn phạm tội chưa đạt:......................................................................................21

2.2.3. Giai đoạn tội phạm hoàn thành:..................................................................................22

C. PHẦN KẾT LUẬN............................................................................................................23

D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: