Tiểu luận tìm hiểu chợ tình tây bắcPhƣơng  pháp  này  giúp  định  hƣớng,  thống  kê,  phân  tích  để  có  cách nhìn tƣơng quan, phát hiện ra các yếu tố và sự ảnh hƣởng của yếu tố tới hoạt động du lịch trong đề tài nghiên cứu; việc phân tích, so sánh, tổng hợp các thông tin và số liệu mang lại cho đề tài cơ sở trong việc thực hiện các mục tiêu dự báo, các chƣơng trình phát triển, các định hƣớng, các chiến lƣợc và giải pháp phát triển du lịch trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.


6. Bố cục của khóa luận: 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, kết cấu 

của khóa luận gồm có 3 chƣơng:

Chƣơng 1: Khái quát chung về vùng văn hóa Tây Bắc

Chƣơng 2: Nét văn hóa Chợ tình Tây Bắc

Chƣơng 3: Đề xuất một số giải pháp khai thác hiệu quả  Chợ tình phục 

vụ phát triển du lịch Tây Bắc.


LINK DOWNLOADPhƣơng  pháp  này  giúp  định  hƣớng,  thống  kê,  phân  tích  để  có  cách nhìn tƣơng quan, phát hiện ra các yếu tố và sự ảnh hƣởng của yếu tố tới hoạt động du lịch trong đề tài nghiên cứu; việc phân tích, so sánh, tổng hợp các thông tin và số liệu mang lại cho đề tài cơ sở trong việc thực hiện các mục tiêu dự báo, các chƣơng trình phát triển, các định hƣớng, các chiến lƣợc và giải pháp phát triển du lịch trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.


6. Bố cục của khóa luận: 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, kết cấu 

của khóa luận gồm có 3 chƣơng:

Chƣơng 1: Khái quát chung về vùng văn hóa Tây Bắc

Chƣơng 2: Nét văn hóa Chợ tình Tây Bắc

Chƣơng 3: Đề xuất một số giải pháp khai thác hiệu quả  Chợ tình phục 

vụ phát triển du lịch Tây Bắc.


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: