Tìm hiểu kiến thức và thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh của người dân tại một số xã thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình năm 2020Tóm tắt

Tìm hiểu thực trạng sử dụng thuốc của người dân tại ba xã, thị trấn: An Bài, An Ninh, An Thanh thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tìm hiểu kiến thức của người dân về kháng sinh và kháng kháng sinh tại ba xã, thị trấn: An Bài, An Ninh, An Thanh thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình...NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN  ....................................................................................  3

1.1. Đại cương về kháng sinh  ...............................................................................  3

1.2. Tình hình sử dụng kháng sinh  ......................................................................  5

1.2.1. Trên thế giới  .............................................................................................  5

1.2.2. Tại Việt Nam  ............................................................................................  7

1.3. Tình hình kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn  .......................................  9

1.4. Một số nghiên cứu liên quan  .......................................................................  11

1.4.1. Khảo sát sự hiểu biết và thói quen sử dụng kháng sinh của người dân 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ  –  Đặng Ngọc 

Nhi, Đại học Tây Đô, 2017  ..............................................................................  11

1.4.2. Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh của người dân tại một số 

xã, thị trấn trong huyện Tiên Du  –  tỉnh  Bắc Ninh, Khóa luận tốt nghiệp dược 

sĩ – Nguyễn Văn Huy, Đại học Dược Hà Nội, năm 2003  ................................  12

1.5. Giới thiệu về địa điểm nghiên cứu  ..............................................................  12

1.5.1. Giới thiệu về huyện Quỳnh Phụ  .............................................................  12

1.5.2. Hệ thống y tế tại huyện Quỳnh Phụ  .......................................................  13

CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .................  15

2.1. Đối tượng nghiên cứu:  .................................................................................  15

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu:  .............................................................  15

2.3. Phương pháp nghiên cứu:  ...........................................................................  15

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu:  ...............................................................................  15

2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu:  ................................................................  18

2.3.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu:  ................................................  18

2.4. Hạn chế của đề tài  ........................................................................................  18 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................................  19

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu  ...............................................  19

3.2. Thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh của người dân  .............................  20

3.3. Kiến thức của người dân về kháng sinh và kháng kháng sinh  ................  25

3.3.1. Kiến thức của người dân về kháng sinh  .................................................  25

3.3.2. Kiến thức của người dân về kháng kháng sinh  ......................................  28

3.3.3. Kiến thức của người dân về kháng sinh theo một số đặc điểm  ..............  29

CHƯƠNG 4 - BÀN LUẬN  .....................................................................................  33

4.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu:  .........................................................................  33

4.2. Thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh của người dân  .............................  33

4.3. Kiến thức của người dân về kháng sinh và kháng kháng sinh  ................  35

4.3.1. Kiến thức của người dân về kháng sinh  .................................................  35

4.3.2. Kiến thức của người dân về kháng kháng sinh  ......................................  37

4.3.3. Kiến thức của người dân phân loại theo một số đặc điểm  .....................  38

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT  ....................................................................................  39

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT

PHỤ LỤC 2: ĐÁP ÁN PHẦN KIẾN THỨC
LINK DOWNLOADTóm tắt

Tìm hiểu thực trạng sử dụng thuốc của người dân tại ba xã, thị trấn: An Bài, An Ninh, An Thanh thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tìm hiểu kiến thức của người dân về kháng sinh và kháng kháng sinh tại ba xã, thị trấn: An Bài, An Ninh, An Thanh thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình...NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN  ....................................................................................  3

1.1. Đại cương về kháng sinh  ...............................................................................  3

1.2. Tình hình sử dụng kháng sinh  ......................................................................  5

1.2.1. Trên thế giới  .............................................................................................  5

1.2.2. Tại Việt Nam  ............................................................................................  7

1.3. Tình hình kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn  .......................................  9

1.4. Một số nghiên cứu liên quan  .......................................................................  11

1.4.1. Khảo sát sự hiểu biết và thói quen sử dụng kháng sinh của người dân 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ  –  Đặng Ngọc 

Nhi, Đại học Tây Đô, 2017  ..............................................................................  11

1.4.2. Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh của người dân tại một số 

xã, thị trấn trong huyện Tiên Du  –  tỉnh  Bắc Ninh, Khóa luận tốt nghiệp dược 

sĩ – Nguyễn Văn Huy, Đại học Dược Hà Nội, năm 2003  ................................  12

1.5. Giới thiệu về địa điểm nghiên cứu  ..............................................................  12

1.5.1. Giới thiệu về huyện Quỳnh Phụ  .............................................................  12

1.5.2. Hệ thống y tế tại huyện Quỳnh Phụ  .......................................................  13

CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .................  15

2.1. Đối tượng nghiên cứu:  .................................................................................  15

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu:  .............................................................  15

2.3. Phương pháp nghiên cứu:  ...........................................................................  15

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu:  ...............................................................................  15

2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu:  ................................................................  18

2.3.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu:  ................................................  18

2.4. Hạn chế của đề tài  ........................................................................................  18 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................................  19

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu  ...............................................  19

3.2. Thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh của người dân  .............................  20

3.3. Kiến thức của người dân về kháng sinh và kháng kháng sinh  ................  25

3.3.1. Kiến thức của người dân về kháng sinh  .................................................  25

3.3.2. Kiến thức của người dân về kháng kháng sinh  ......................................  28

3.3.3. Kiến thức của người dân về kháng sinh theo một số đặc điểm  ..............  29

CHƯƠNG 4 - BÀN LUẬN  .....................................................................................  33

4.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu:  .........................................................................  33

4.2. Thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh của người dân  .............................  33

4.3. Kiến thức của người dân về kháng sinh và kháng kháng sinh  ................  35

4.3.1. Kiến thức của người dân về kháng sinh  .................................................  35

4.3.2. Kiến thức của người dân về kháng kháng sinh  ......................................  37

4.3.3. Kiến thức của người dân phân loại theo một số đặc điểm  .....................  38

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT  ....................................................................................  39

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT

PHỤ LỤC 2: ĐÁP ÁN PHẦN KIẾN THỨC
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: