Xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 22. Mục đích nghiên cứu 

    Mục đích của khóa luận này xây dựng và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 nói riêng và dạy học ở Tiểu học nói chung. 

3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu của đề tài 

    - Đối tượng: Các tình huống có vấn đề trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2. 

    - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

    -  Tìm  hiểu  cơ  sở  lí  luận  và  cở  sở  thực  tiễn  về  tình  huống  có  vấn  đề trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2. 

    - Thiết kế một số tình huống có vấn đề trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

    - Phương pháp nghiên cứu lí luận. 

    - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 

    - Phương pháp điều tra. 

    - Phương pháp phân tích. 

...LINK DOWNLOAD2. Mục đích nghiên cứu 

    Mục đích của khóa luận này xây dựng và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 nói riêng và dạy học ở Tiểu học nói chung. 

3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu của đề tài 

    - Đối tượng: Các tình huống có vấn đề trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2. 

    - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

    -  Tìm  hiểu  cơ  sở  lí  luận  và  cở  sở  thực  tiễn  về  tình  huống  có  vấn  đề trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2. 

    - Thiết kế một số tình huống có vấn đề trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

    - Phương pháp nghiên cứu lí luận. 

    - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 

    - Phương pháp điều tra. 

    - Phương pháp phân tích. 

...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: