Câu hỏi Trắc nghiệm Tiếng Anh tiếp cận đạt điểm 10 ôn thi THPT Quốc gia các bài kiểm tra được chia thành 6 chuyên đề Ngữ pháp, Từ vựng, Ngữ âm, Chức năng giao tiếp, Kĩ năng viết, Kĩ năng đọc - Lưu Hoằng TríSTT  NỘI DUNG  TRANG 

PHẦN 1  GRAMMAR (NGỮPHÁP)  3 

I.  VERB TENSES  3 

II.  AGREEMENT OF SUBJECTS & VERBS  15 

III.  INFINITIVES & GERUNDS  20 

IV.  MODAL VERBS  29 

V.  USED TO & BE/ GET USED TO  37 

VI.  REPORTED SPEECH  39 

VII.  CAUSATIVE FORMS  51 

VIII.  PASSIVE VOICE  53 

IX.  CONDITIONAL SENTENCES  61 

X.  PAST SUBJUNCTIVE – PRESENT SUBJUNCTIVE  71 

XI.  COMPARISONS  77 

XII.  CLAUSE  84 

XIII.  PHRASES  113 

XIV.  LINKING CONJUNCTIONS & ADVERBS  118 

XV.  ARTICLES & PREPOSITIONS  123 

XVI.  DETERMINES & QUANTIFIERS  134 

XVII.  PHRASAL VERBS  138 

PHẦN 2  VOCABULARY (TỪVỰNG)  148 

PHẦN 3  PHONETICS (NGỮÂM)  202 

I.  PRONUNCIATION  202 

II.  STRESS  210 

PHẦN 4  COMMUNICATIVE SKILLS (CHỨC NĂNG GIAO TIẾP)  213 

PHẦN 5  WRITING (KĨNĂNG VIẾT)  235 

PHẦN 6  READING (KĨNĂNG ĐỌC)  251 

ĐÁP ÁN LINK DOWNLOADSTT  NỘI DUNG  TRANG 

PHẦN 1  GRAMMAR (NGỮPHÁP)  3 

I.  VERB TENSES  3 

II.  AGREEMENT OF SUBJECTS & VERBS  15 

III.  INFINITIVES & GERUNDS  20 

IV.  MODAL VERBS  29 

V.  USED TO & BE/ GET USED TO  37 

VI.  REPORTED SPEECH  39 

VII.  CAUSATIVE FORMS  51 

VIII.  PASSIVE VOICE  53 

IX.  CONDITIONAL SENTENCES  61 

X.  PAST SUBJUNCTIVE – PRESENT SUBJUNCTIVE  71 

XI.  COMPARISONS  77 

XII.  CLAUSE  84 

XIII.  PHRASES  113 

XIV.  LINKING CONJUNCTIONS & ADVERBS  118 

XV.  ARTICLES & PREPOSITIONS  123 

XVI.  DETERMINES & QUANTIFIERS  134 

XVII.  PHRASAL VERBS  138 

PHẦN 2  VOCABULARY (TỪVỰNG)  148 

PHẦN 3  PHONETICS (NGỮÂM)  202 

I.  PRONUNCIATION  202 

II.  STRESS  210 

PHẦN 4  COMMUNICATIVE SKILLS (CHỨC NĂNG GIAO TIẾP)  213 

PHẦN 5  WRITING (KĨNĂNG VIẾT)  235 

PHẦN 6  READING (KĨNĂNG ĐỌC)  251 

ĐÁP ÁN LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: