Đề thi lí thuyết môn quản trị mạng (Full)ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)

NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ

Mã đề số: QTMMT - LT 31


     Hình thức thi: Viết

     Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề thi)


ĐỀ BÀI


I. PHẦN BẮT BUỘC (7.0 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm)

Trình bày các thành phần cơ bản về phần cứng máy tính ?

Câu 2: (3.0 điểm)

Trình bày cách thức liên lạc giữa các tiến trình.

Câu 3: (2.0 điểm)

Hãy cho biết các quyền của thư mục và tập tin và cho biết chức năng các quyền đó ? Tại sao khi chia sẻ đối tượng lên mạng cho mọi người sử dụng, người quản trị mạng (Administrator) chỉ gán quyền Modify mà không gán quyền Full Control ?


II. PHẦN TỰ CHỌN (3.0 điểm)

Phần này do từng Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi, với thời gian làm bài 50 phút và số điểm của phần tự chọn được tính 3 điểm.

...


116 Trang.LINK DOWNLOAD (WORD)


LINK DOWNLOAD (PDF)ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)

NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ

Mã đề số: QTMMT - LT 31


     Hình thức thi: Viết

     Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề thi)


ĐỀ BÀI


I. PHẦN BẮT BUỘC (7.0 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm)

Trình bày các thành phần cơ bản về phần cứng máy tính ?

Câu 2: (3.0 điểm)

Trình bày cách thức liên lạc giữa các tiến trình.

Câu 3: (2.0 điểm)

Hãy cho biết các quyền của thư mục và tập tin và cho biết chức năng các quyền đó ? Tại sao khi chia sẻ đối tượng lên mạng cho mọi người sử dụng, người quản trị mạng (Administrator) chỉ gán quyền Modify mà không gán quyền Full Control ?


II. PHẦN TỰ CHỌN (3.0 điểm)

Phần này do từng Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi, với thời gian làm bài 50 phút và số điểm của phần tự chọn được tính 3 điểm.

...


116 Trang.LINK DOWNLOAD (WORD)


LINK DOWNLOAD (PDF)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: