EDUQUIZ - Điều khiển thiết bị khả trình - Trường Sĩ quan Phòng Hóa (Hoanganh123)Phần thi 1: Phần 1

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

Câu 25: Cho đoạn chương trình sau. Khi M0.0 = 1 thì:

B. MW50 = 16#ABAB

A. MW50 = 16#EFEF

*D. MW50 = 16#EFAB

C. MW50 = 16#1111

Câu hỏi 2: (1 đáp án)

Câu 29: Lệnh |P| có chức năng gì?

D. Nhận biết xung cạnh xuống tín hiệu đầu ra

*A. Nhận biết xung cạnh lên tín hiệu đầu vào

B. Nhận biết xung cạnh xuống tín hiệu đầu ra

C. Nhận biết xung cạnh xuống tín hiệu đầu vào

Câu hỏi 3: (1 đáp án)

Câu 8: Đối với bộ đếm CTUD, khi reset bộ đếm thì:

D. CV = PV

A. QU = 1; QD = 1

*C. QU = 0; QD = 1

B. QU = 0; QD = 0

Câu hỏi 4: (Nhiều đáp án)

Câu 12: Cho Một hàm ba biến y = f(x¬¬1, x2, x3) với giá trị của hàm đã cho trước được biểu diễn thành bảng. Hàm tổng chuẩn đầy đủ sẽ là:

C.Đức Trung đang ỉa

*A. Đức Trung chim to nhất điện lực

*B.Đức Trung đag cô đơn

D.Đức Trung quê Nam Định

Câu hỏi 5: (1 đáp án)

Câu 4: Khi I0.2 = 0 và I1.1 có xung sườn lên lần thứ 10 thì Q0.1 như thế nào?

C. Q0.1 =20

D. Q0.1 =10

A. Q0.1 =0

*B. Q0.1 =1

Câu hỏi 6: (1 đáp án)

Câu 10: Nhận định nào sau đây đúng về chức năng của thẻ nhớ MMC?.

D. Dùng để thay thế cho CPU của PLC S7-1200.

B. Sẽ bị mất dữ liệu khi mất điện

*A. Dùng để tăng dung lượng vùng nhớ “load memory”.

C. Dùng để giao tiếp đầu vào, đầu ra của chương trình.

Câu hỏi 7: (1 đáp án)

Câu 11: Giá trị PT của timer S7-1200 có ý nghĩa gì?

B. Thời gian thực chạy của Timer

C. Thời gian cấp nguồn cho PLC

*D. Thời gian đặt trước cho Timer

A. Thời gian PLC dừng

Câu hỏi 8: (1 đáp án)

Câu 8: Cho đoạn chương trình sau. Biết “Data_block_1”.Temp là một mảng gồm 11 phần tử kiểu byte đánh số từ 0 đến 10. Khi M0.0 = 1 thì:

D. Q0.0 = 0

C. Q0.0 = NOT(M0.0)

*A. Q0.0 = 1

B. Q0.0 không phụ thuộc vào M0.0

Câu hỏi 9: (1 đáp án)

Câu 25: Nhận định nào sau đây đúng về chức năng của thẻ nhớ MMC?.

*C. Dùng để tăng dung lượng vùng nhớ “load memory”.

B. Sẽ bị mất dữ liệu khi mất điện

A. Dùng để giao tiếp đầu vào, đầu ra của chương trình.

D. Dùng để thay thế cho CPU của PLC S7-1200.

Câu hỏi 10: (1 đáp án)

Câu 26: Cho đoạn chương trình sau. Lệnh N_TRIG có chức năng:

B. Bắt sườn xuống của I0.0

A. Bắt sườn xuống của Q0.0

C. Bắt sườn xuống của tổ hợp (I0.0 OR I0.1)

D. Bắt sườn xuống của I0.1

Câu hỏi 11: (1 đáp án)

Câu 19: Liệt kê nào sau đây không phải là ưu điểm của PLC?

*C. Có thể đóng điện công suất lớn vào ngõ ra Q trực tiêp

A. Đáp ứng yêu cầu đòi hỏi mà không cần thay đổi phần cứng

D Độ ổn định, độ tin cậy cao

...LINK DOWNLOADPhần thi 1: Phần 1

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

Câu 25: Cho đoạn chương trình sau. Khi M0.0 = 1 thì:

B. MW50 = 16#ABAB

A. MW50 = 16#EFEF

*D. MW50 = 16#EFAB

C. MW50 = 16#1111

Câu hỏi 2: (1 đáp án)

Câu 29: Lệnh |P| có chức năng gì?

D. Nhận biết xung cạnh xuống tín hiệu đầu ra

*A. Nhận biết xung cạnh lên tín hiệu đầu vào

B. Nhận biết xung cạnh xuống tín hiệu đầu ra

C. Nhận biết xung cạnh xuống tín hiệu đầu vào

Câu hỏi 3: (1 đáp án)

Câu 8: Đối với bộ đếm CTUD, khi reset bộ đếm thì:

D. CV = PV

A. QU = 1; QD = 1

*C. QU = 0; QD = 1

B. QU = 0; QD = 0

Câu hỏi 4: (Nhiều đáp án)

Câu 12: Cho Một hàm ba biến y = f(x¬¬1, x2, x3) với giá trị của hàm đã cho trước được biểu diễn thành bảng. Hàm tổng chuẩn đầy đủ sẽ là:

C.Đức Trung đang ỉa

*A. Đức Trung chim to nhất điện lực

*B.Đức Trung đag cô đơn

D.Đức Trung quê Nam Định

Câu hỏi 5: (1 đáp án)

Câu 4: Khi I0.2 = 0 và I1.1 có xung sườn lên lần thứ 10 thì Q0.1 như thế nào?

C. Q0.1 =20

D. Q0.1 =10

A. Q0.1 =0

*B. Q0.1 =1

Câu hỏi 6: (1 đáp án)

Câu 10: Nhận định nào sau đây đúng về chức năng của thẻ nhớ MMC?.

D. Dùng để thay thế cho CPU của PLC S7-1200.

B. Sẽ bị mất dữ liệu khi mất điện

*A. Dùng để tăng dung lượng vùng nhớ “load memory”.

C. Dùng để giao tiếp đầu vào, đầu ra của chương trình.

Câu hỏi 7: (1 đáp án)

Câu 11: Giá trị PT của timer S7-1200 có ý nghĩa gì?

B. Thời gian thực chạy của Timer

C. Thời gian cấp nguồn cho PLC

*D. Thời gian đặt trước cho Timer

A. Thời gian PLC dừng

Câu hỏi 8: (1 đáp án)

Câu 8: Cho đoạn chương trình sau. Biết “Data_block_1”.Temp là một mảng gồm 11 phần tử kiểu byte đánh số từ 0 đến 10. Khi M0.0 = 1 thì:

D. Q0.0 = 0

C. Q0.0 = NOT(M0.0)

*A. Q0.0 = 1

B. Q0.0 không phụ thuộc vào M0.0

Câu hỏi 9: (1 đáp án)

Câu 25: Nhận định nào sau đây đúng về chức năng của thẻ nhớ MMC?.

*C. Dùng để tăng dung lượng vùng nhớ “load memory”.

B. Sẽ bị mất dữ liệu khi mất điện

A. Dùng để giao tiếp đầu vào, đầu ra của chương trình.

D. Dùng để thay thế cho CPU của PLC S7-1200.

Câu hỏi 10: (1 đáp án)

Câu 26: Cho đoạn chương trình sau. Lệnh N_TRIG có chức năng:

B. Bắt sườn xuống của I0.0

A. Bắt sườn xuống của Q0.0

C. Bắt sườn xuống của tổ hợp (I0.0 OR I0.1)

D. Bắt sườn xuống của I0.1

Câu hỏi 11: (1 đáp án)

Câu 19: Liệt kê nào sau đây không phải là ưu điểm của PLC?

*C. Có thể đóng điện công suất lớn vào ngõ ra Q trực tiêp

A. Đáp ứng yêu cầu đòi hỏi mà không cần thay đổi phần cứng

D Độ ổn định, độ tin cậy cao

...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: