TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn Tín dụng ngân hàng (Update liên tục)1/ Anh (Chị) hãy trình bày các phương thức cho vay của Tổ chức tín dụng đối với

khách hàng.

2/ Anh (Chị) hãy nêu khái niệm hợp đồng bảo lãnh; Các hình thức và nội dung bảo

lãnh của Ngân hàng.

3/ Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, những nội dung nào tổ chức tín

dụng phải thực hiện khi cấp tín dụng đối với khách hàng.

4/ Một doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh 2009 và đề nghị BIDV cấp hạn mức

tín dụng ngắn hạn như sau:

Giá trị sản lượng 178 tỷ đồng

Doanh thu 160 tỷ đồng

Vòng quay vốn lưu động năm 2009 bằng 2008

Vốn tự có và coi như tự có là 5% doanh thu

Khấu hao cơ bản 5% doanh thu

Thuế các loại 3% doanh thu

Chi phí quản trị điều hành 2% doanh thu

Lợi nhuận 2% doanh thu

Doanh nghiệp được ngân hàng ứng trước tiền thanh toán bình quân là 10tỷ đồng và

phải trả nhà cung cấp nguyên vật liệu được duy trì ổn định là khoảng 6tỷ đồng.

Ngoài ra doanh nghiệp đang được ngân hàng công thương cấp hạn mức tín dụng

năm 2009 là 10tỷ đồng.

Hãy tính toán hạn mức tín dụng ngắn hạn BIDV sẽ cấp cho doanh nghiệp năm

2009, biết rằng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2008 như sau:

Sản lượng thực hiện 162tỷ đồng

Doanh thu thuần 150tỷ đồng

Thuế các loại 4,2tỷ đồng

Lợi nhuận 3tỷ đồng

Tài sản lưu động bình quận 2008 50tỷ đồng
Bộ đề tín dụng ngân hàng và câu hỏi kèm bài tập tín dụng ngân hàng


LINK DOWNLOAD


BÀI TẬP TÌNH HUỐNG & ĐÁP ÁN MÔN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG


LINK DOWNLOAD
UPDATING...1/ Anh (Chị) hãy trình bày các phương thức cho vay của Tổ chức tín dụng đối với

khách hàng.

2/ Anh (Chị) hãy nêu khái niệm hợp đồng bảo lãnh; Các hình thức và nội dung bảo

lãnh của Ngân hàng.

3/ Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, những nội dung nào tổ chức tín

dụng phải thực hiện khi cấp tín dụng đối với khách hàng.

4/ Một doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh 2009 và đề nghị BIDV cấp hạn mức

tín dụng ngắn hạn như sau:

Giá trị sản lượng 178 tỷ đồng

Doanh thu 160 tỷ đồng

Vòng quay vốn lưu động năm 2009 bằng 2008

Vốn tự có và coi như tự có là 5% doanh thu

Khấu hao cơ bản 5% doanh thu

Thuế các loại 3% doanh thu

Chi phí quản trị điều hành 2% doanh thu

Lợi nhuận 2% doanh thu

Doanh nghiệp được ngân hàng ứng trước tiền thanh toán bình quân là 10tỷ đồng và

phải trả nhà cung cấp nguyên vật liệu được duy trì ổn định là khoảng 6tỷ đồng.

Ngoài ra doanh nghiệp đang được ngân hàng công thương cấp hạn mức tín dụng

năm 2009 là 10tỷ đồng.

Hãy tính toán hạn mức tín dụng ngắn hạn BIDV sẽ cấp cho doanh nghiệp năm

2009, biết rằng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2008 như sau:

Sản lượng thực hiện 162tỷ đồng

Doanh thu thuần 150tỷ đồng

Thuế các loại 4,2tỷ đồng

Lợi nhuận 3tỷ đồng

Tài sản lưu động bình quận 2008 50tỷ đồng
Bộ đề tín dụng ngân hàng và câu hỏi kèm bài tập tín dụng ngân hàng


LINK DOWNLOAD


BÀI TẬP TÌNH HUỐNG & ĐÁP ÁN MÔN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG


LINK DOWNLOAD
UPDATING...

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: