SÁCH - MÔ PHỎNG CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC (Nguyễn Thị Minh Hiền)Cuốn sách này cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên lần đầu tiên sử dụng phần mềm mô phỏng hóa học UNISIM và có ít hoặc chưa có kinh nghiệm mô phỏng trên máy tính. Sách cũng là giáo trình dành cho sinh viên năm thứ ba của các trường đại học công nghệ, đồng thời có thể sử dụng như một chỉ dẫn cho các khóa học cao hơn trong công nghệ hóa học. Khi đó UNISIM được coi như một công cụ mô phỏng để giải quyết các vấn đề công nghệ. Ngoài ra, cuốn sách còn có thể sử dụng đồng thời cho cả sinh viên và kỹ sư thực hành, như một tài liệu hướng dẫn hay một cuốn sổ tay cho các khóa học UNISIM.

Trong phạm vi cuốn sách này sẽ nghiên cứu tìm hiểu các thiết bị được mô phỏng trong UNISIM, sử dụng các công cụ của UNISIM để mô phỏng một số quá trình công nghệ hóa học đơn giản, nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng sản phẩm. Chương 7 sẽ đưa ra các ứng dụng mô phỏng trong đó vận dụng các kiến thức đã được cung cấp trong các chương trước để mô phỏng một số quá trình công nghệ hóa học từ đơn giản đến phức tạp.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ MÔ PHỎNG


1.1. Mục đích của mô phỏng


1.2. Giới thiệu các phần mềm mô phỏng Công nghệ Hóa học


1.3. Phần mềm mô phỏng UNISIM DESIGN


CHƯƠNG 2. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI


2.1. Phương trình trạng thái - các biểu thức toán học


2.2. Thực hiện mô phỏng 


2.3. Nhập thêm biến trong Workbook 


2.4. Sử dụng Case Studies


2.5. Thay đổi Fluid Package 


2.6. Tóm tắt và ôn tập chương 2 


2.7. Bài tập


CHƯƠNG 3. CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ


3.1. Bơm 


3.2. Máy nén


3.3. Tuốc bin giãn nở khí (Expander)


3.4. Thiết bị trao đổi nhiệt 


3.5. Tháp tách pha 


3.6. Cyclone 


3.7. Tóm tắt và ôn tập chương 3 


3.8. Bài tập nâng cao


CHƯƠNG 4. CÁC THIẾT BỊ PHẢN ỨNG


4.1. Thiết bị phản ứng chuyển hóa 


4.2. Thiết bị phản ứng cân bằng 


4.3. Thiết bị phản ứng GIBBS


4.4. Thiết bị phản ứng khuấy liên tục (CSTR)


4.5. Thiết bị phản ứng dòng đẩy (PFR)


CHƯƠNG 5. CÁC CÔNG CỤ TÍNH TOÁN


5.1. Công cụ logic Adjust 


5.2. Công cụ logic Set 


5.3. Công cụ logic Recycle


5.4. Công cụ logic Balance 


5.5. Tính toán thông số tháp chưng bằng Shortcut Distillation 


5.6. Phân chia dòng các cấu tử bằng Component Splitter 


5.7. Bảng tính (Spread Sheet)


5.8. Tối ưu hóa (Optimizer)


5.9. Tóm tắt và ôn tập chương 5


CHƯƠNG 6. CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÁCH


6.1. Tháp hấp thụ 


6.2. Tháp chưng luyện


CHƯƠNG 7. MÔ PHỎNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC


7.1. Quá trình Dehydro hóa n–heptan sản xuất Toluen 


7.2. Quá trình Hydroclo hóa Ethylen 


7.3. Quá trình oxy hóa Ethylen 


7.4. Quá trình chưng tách hỗn hợp Hydrocacbon nhẹ 


7.5. Quá trình tổng hợp Ethylene Glycol (EG) từ Ethylene 


7.6. Quá trình tổng hợp Maleic Anhydride (MA) từ Benzene 


7.7. Quá trình tổng hợp styrene từ Ethyl Benzene (EB)


7.8. Quá trình tổng hợp Amoniac


7.9. Quá trình cô đặc dung dịch


PFD CHƯƠNG 7


GIẢI NGHĨA MỘT SỐ CỤM TỪ TIẾNG ANH TRONG MÔ PHỎNG


TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Cuốn sách này cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên lần đầu tiên sử dụng phần mềm mô phỏng hóa học UNISIM và có ít hoặc chưa có kinh nghiệm mô phỏng trên máy tính. Sách cũng là giáo trình dành cho sinh viên năm thứ ba của các trường đại học công nghệ, đồng thời có thể sử dụng như một chỉ dẫn cho các khóa học cao hơn trong công nghệ hóa học. Khi đó UNISIM được coi như một công cụ mô phỏng để giải quyết các vấn đề công nghệ. Ngoài ra, cuốn sách còn có thể sử dụng đồng thời cho cả sinh viên và kỹ sư thực hành, như một tài liệu hướng dẫn hay một cuốn sổ tay cho các khóa học UNISIM.

Trong phạm vi cuốn sách này sẽ nghiên cứu tìm hiểu các thiết bị được mô phỏng trong UNISIM, sử dụng các công cụ của UNISIM để mô phỏng một số quá trình công nghệ hóa học đơn giản, nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng sản phẩm. Chương 7 sẽ đưa ra các ứng dụng mô phỏng trong đó vận dụng các kiến thức đã được cung cấp trong các chương trước để mô phỏng một số quá trình công nghệ hóa học từ đơn giản đến phức tạp.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ MÔ PHỎNG


1.1. Mục đích của mô phỏng


1.2. Giới thiệu các phần mềm mô phỏng Công nghệ Hóa học


1.3. Phần mềm mô phỏng UNISIM DESIGN


CHƯƠNG 2. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI


2.1. Phương trình trạng thái - các biểu thức toán học


2.2. Thực hiện mô phỏng 


2.3. Nhập thêm biến trong Workbook 


2.4. Sử dụng Case Studies


2.5. Thay đổi Fluid Package 


2.6. Tóm tắt và ôn tập chương 2 


2.7. Bài tập


CHƯƠNG 3. CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ


3.1. Bơm 


3.2. Máy nén


3.3. Tuốc bin giãn nở khí (Expander)


3.4. Thiết bị trao đổi nhiệt 


3.5. Tháp tách pha 


3.6. Cyclone 


3.7. Tóm tắt và ôn tập chương 3 


3.8. Bài tập nâng cao


CHƯƠNG 4. CÁC THIẾT BỊ PHẢN ỨNG


4.1. Thiết bị phản ứng chuyển hóa 


4.2. Thiết bị phản ứng cân bằng 


4.3. Thiết bị phản ứng GIBBS


4.4. Thiết bị phản ứng khuấy liên tục (CSTR)


4.5. Thiết bị phản ứng dòng đẩy (PFR)


CHƯƠNG 5. CÁC CÔNG CỤ TÍNH TOÁN


5.1. Công cụ logic Adjust 


5.2. Công cụ logic Set 


5.3. Công cụ logic Recycle


5.4. Công cụ logic Balance 


5.5. Tính toán thông số tháp chưng bằng Shortcut Distillation 


5.6. Phân chia dòng các cấu tử bằng Component Splitter 


5.7. Bảng tính (Spread Sheet)


5.8. Tối ưu hóa (Optimizer)


5.9. Tóm tắt và ôn tập chương 5


CHƯƠNG 6. CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÁCH


6.1. Tháp hấp thụ 


6.2. Tháp chưng luyện


CHƯƠNG 7. MÔ PHỎNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC


7.1. Quá trình Dehydro hóa n–heptan sản xuất Toluen 


7.2. Quá trình Hydroclo hóa Ethylen 


7.3. Quá trình oxy hóa Ethylen 


7.4. Quá trình chưng tách hỗn hợp Hydrocacbon nhẹ 


7.5. Quá trình tổng hợp Ethylene Glycol (EG) từ Ethylene 


7.6. Quá trình tổng hợp Maleic Anhydride (MA) từ Benzene 


7.7. Quá trình tổng hợp styrene từ Ethyl Benzene (EB)


7.8. Quá trình tổng hợp Amoniac


7.9. Quá trình cô đặc dung dịch


PFD CHƯƠNG 7


GIẢI NGHĨA MỘT SỐ CỤM TỪ TIẾNG ANH TRONG MÔ PHỎNG


TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: