TÀI LIỆU - Tổng hợp Đề cương ôn tập + Trắc nghiệm Quản trị Tài chính doanh nghiệp (Update liên tục)CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tài sản thực là gì?

Tránh nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của loại hình doanh nghiệp nào?\

Chú 

Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:

a. Các nhà quản lý của chính công ty

b. Các cổ đông  

c. Hội đồng quản trị

d. Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 2: Các trung gian tài chính có thể là:

a. Ngân hàng và liên ngân hàng

b. Các quỹ tiết kiệm

c. Các công ty bảo hiểm

d. Tất cả các câu trên đều đúng  

Câu 3: Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là:

a. Công ty tư nhân  

b. Công ty nhỏ

c. Công ty hợp danh

d. Người nhận thầu độc lập

Câu 4: Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:.

a. Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả

c. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

d. Bao gồm cả a, b, c  

Câu 5: Quyết định đầu tư của một công ty còn được gọi là:

a. Quyết định tài trợ

b. Quyết định khả năng tiền mặt

c. Quyết định ngân sách vốn

d. Không câu nào đúng 

Câu 6: Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp

a. Sự khác biệt về hình thức pháp lý tổ chức DN

b. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh

c. Môi trường kinh doanh của DN

d. Tất cả các câu trên  

Câu 7: Nội dung của QTTCDN:

a. Tham gia đánh giá lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh

b. Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

c. Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảmbảo khả năng thanh toán

của doanh nghiệp

d. Tất cả các ý trên  

Câu 8: Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì:

a. Được miễn thuế

b. Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý  

c. Trách nhiệm vô hạn

d. Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểu

1

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Câu 9: Mục tiêu về tài chính của một công ty cổ phần là

a. Doanh số tối đa

b. Tối đa hóa lợi nhuận 

c. Tối đa hóa giá trị công ty cho các cổ đông  

d. Tối đa hóa thu nhập cho các nhà quản lý

Câu 10: Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:

a. Máy móc thiết bị

b. Bất động sản

c. Các loại chứng khoán  

d. Thương hiệu

Câu 11: Mục tiêu nào sau đây là phù hợp nhất đối với nhà quản trị tài chính một công ty cổ phần:

a. Tối đa hóa giá trị cổ phiếu trên thị trường của công ty.  

b. Tối đa hóa thị phần của công ty

c. Tối đa hóa lợi nhuận hiện tại của công ty.

d. Tối thiểu hóa các khoản nợ của công ty

Câu 12: Về mặt tài chính, DN nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của DN ?

a. Công ty cổ phần 

b. DN tư nhân  

c. Cả a & b đều đúng 

d. Cả a & b đều sai

Câu 13. Trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của:

a. Công ty tư nhân

b. Công ty hợp danh

c. Công ty cổ phần  

d. Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 14. Những câu nào sau đây phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính?

a. Tài sản thực có giá trị thấp hơn tài sản tài chính

b. Tài sản thực là những tài sản hữu hình, còn tài sản tài chính thì không phải

c. Tài sản tài chính thể hiện một trái quyền đối với thu nhập được tạo ra từ tài sản thực  

d. Tài sản tài chính luôn luôn được bán, còn tài sản thực luôn luôn được mua

Câu 15. Một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là:

a. Huy động vốn

b. Tạo giá trị cho doanh nghiệp 

c. Quyết định chính sách cổ tức

d. Cả 3 ý trên  

Câu 16. Quyết định liên quan đến một tài sản cố định nào đó sẽ được mua, được gọi là quyết định 

_______

a. Tài trợ

b. Vốn lưu động

c. Cấu trúc vốn

d. Hoạch định ngân sách vốn  

Câu 17. Các giám đốc vốn thường phụ trách công việc sau đây của một công ty cổ phần ngoại trừ:

a. Lập các báo cáo tài chính        

b. Thiết lập các mối quan hệ với các nhà đầu tư 

c. Quản lý tiền mặt

...
TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (CÓ ĐÁP ÁN)


LINK DOWNLOAD


TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐỀ SỐ 5 (CÓ ĐÁP ÁN)


LINK DOWNLOAD


Trắc nghiệm quản trị tài chính doanh nghiệp cuối kỳ (Kèm đáp án)


LINK DOWNLOAD


BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Hà Quốc Đạt)


LINK DOWNLOADUPDATING...
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tài sản thực là gì?

Tránh nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của loại hình doanh nghiệp nào?\

Chú 

Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:

a. Các nhà quản lý của chính công ty

b. Các cổ đông  

c. Hội đồng quản trị

d. Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 2: Các trung gian tài chính có thể là:

a. Ngân hàng và liên ngân hàng

b. Các quỹ tiết kiệm

c. Các công ty bảo hiểm

d. Tất cả các câu trên đều đúng  

Câu 3: Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là:

a. Công ty tư nhân  

b. Công ty nhỏ

c. Công ty hợp danh

d. Người nhận thầu độc lập

Câu 4: Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:.

a. Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả

c. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

d. Bao gồm cả a, b, c  

Câu 5: Quyết định đầu tư của một công ty còn được gọi là:

a. Quyết định tài trợ

b. Quyết định khả năng tiền mặt

c. Quyết định ngân sách vốn

d. Không câu nào đúng 

Câu 6: Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp

a. Sự khác biệt về hình thức pháp lý tổ chức DN

b. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh

c. Môi trường kinh doanh của DN

d. Tất cả các câu trên  

Câu 7: Nội dung của QTTCDN:

a. Tham gia đánh giá lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh

b. Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

c. Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảmbảo khả năng thanh toán

của doanh nghiệp

d. Tất cả các ý trên  

Câu 8: Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì:

a. Được miễn thuế

b. Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý  

c. Trách nhiệm vô hạn

d. Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểu

1

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Câu 9: Mục tiêu về tài chính của một công ty cổ phần là

a. Doanh số tối đa

b. Tối đa hóa lợi nhuận 

c. Tối đa hóa giá trị công ty cho các cổ đông  

d. Tối đa hóa thu nhập cho các nhà quản lý

Câu 10: Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:

a. Máy móc thiết bị

b. Bất động sản

c. Các loại chứng khoán  

d. Thương hiệu

Câu 11: Mục tiêu nào sau đây là phù hợp nhất đối với nhà quản trị tài chính một công ty cổ phần:

a. Tối đa hóa giá trị cổ phiếu trên thị trường của công ty.  

b. Tối đa hóa thị phần của công ty

c. Tối đa hóa lợi nhuận hiện tại của công ty.

d. Tối thiểu hóa các khoản nợ của công ty

Câu 12: Về mặt tài chính, DN nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của DN ?

a. Công ty cổ phần 

b. DN tư nhân  

c. Cả a & b đều đúng 

d. Cả a & b đều sai

Câu 13. Trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của:

a. Công ty tư nhân

b. Công ty hợp danh

c. Công ty cổ phần  

d. Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 14. Những câu nào sau đây phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính?

a. Tài sản thực có giá trị thấp hơn tài sản tài chính

b. Tài sản thực là những tài sản hữu hình, còn tài sản tài chính thì không phải

c. Tài sản tài chính thể hiện một trái quyền đối với thu nhập được tạo ra từ tài sản thực  

d. Tài sản tài chính luôn luôn được bán, còn tài sản thực luôn luôn được mua

Câu 15. Một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là:

a. Huy động vốn

b. Tạo giá trị cho doanh nghiệp 

c. Quyết định chính sách cổ tức

d. Cả 3 ý trên  

Câu 16. Quyết định liên quan đến một tài sản cố định nào đó sẽ được mua, được gọi là quyết định 

_______

a. Tài trợ

b. Vốn lưu động

c. Cấu trúc vốn

d. Hoạch định ngân sách vốn  

Câu 17. Các giám đốc vốn thường phụ trách công việc sau đây của một công ty cổ phần ngoại trừ:

a. Lập các báo cáo tài chính        

b. Thiết lập các mối quan hệ với các nhà đầu tư 

c. Quản lý tiền mặt

...
TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (CÓ ĐÁP ÁN)


LINK DOWNLOAD


TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐỀ SỐ 5 (CÓ ĐÁP ÁN)


LINK DOWNLOAD


Trắc nghiệm quản trị tài chính doanh nghiệp cuối kỳ (Kèm đáp án)


LINK DOWNLOAD


BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Hà Quốc Đạt)


LINK DOWNLOADUPDATING...
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: