BÀI TẬP - Bảo vệ và tự động hóa trong lưới điện phân phối (Nguyễn Đình Đức Quân)A.PHẦN LÝ THUYẾT

Câu 1:TRÌNH BÀY VỀ BẢO VỆ RƠ LE

-Bảo vệ rơ le (BVRL): nhằm đảm bảo cho HTĐ làm việc an tồn chắc chắn trong chế dộ khơng bình thường

cũng như sự cố.

- Các yêu cầu cơ bản BVRL:

+ Tin cậy ( reliability): là tính năng đảm bảo cho thiết bị BVRL làm việc đúng, chắc chắn khi xảy ra sự cố trong

phạm vi được xác định

+ Chọn lọc (Selectivity): là khả năng của BVRL có thể phát hiện và loại trừ phần tử bị sự cố ra khỏi hệ thống.

+ Tác động nhanh: BVRL cần phải cách ly phần tử bị sự cố càng nhanh càng tốt

+ Độ nhạy(Sensitivity): phản ánh khả năng phản ứng của bảo vệ với mọi mức độ sự cố

+ Kinh tế: → Đối với mạng cao áp và siêu cao áp ( U ≥ 110KV)

→ Đối với mạng trung áp và hạ áp (U ≤ 110KV )

- CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA HTBVRLLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)A.PHẦN LÝ THUYẾT

Câu 1:TRÌNH BÀY VỀ BẢO VỆ RƠ LE

-Bảo vệ rơ le (BVRL): nhằm đảm bảo cho HTĐ làm việc an tồn chắc chắn trong chế dộ khơng bình thường

cũng như sự cố.

- Các yêu cầu cơ bản BVRL:

+ Tin cậy ( reliability): là tính năng đảm bảo cho thiết bị BVRL làm việc đúng, chắc chắn khi xảy ra sự cố trong

phạm vi được xác định

+ Chọn lọc (Selectivity): là khả năng của BVRL có thể phát hiện và loại trừ phần tử bị sự cố ra khỏi hệ thống.

+ Tác động nhanh: BVRL cần phải cách ly phần tử bị sự cố càng nhanh càng tốt

+ Độ nhạy(Sensitivity): phản ánh khả năng phản ứng của bảo vệ với mọi mức độ sự cố

+ Kinh tế: → Đối với mạng cao áp và siêu cao áp ( U ≥ 110KV)

→ Đối với mạng trung áp và hạ áp (U ≤ 110KV )

- CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA HTBVRLLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: