Bài tập sản phẩm dầu mỏ (Trường ĐH Dầu Khí Việt Nam)Câu 1: Xăng động cơ là gì? Thành phần hóa học của xăng động cơ? Phân loại xăng động cơ? 4

Câu 2: Một số tính chất kỹ thuật đặc trưng của xăng động cơ? Các phương pháp sản xuất xăng động cơ? 6

Câu 3: Trị số octane là gì? Nguyên nhân gây ra hiện tượng kích nổ? Sự phụ thuộc của trị số octane vào thành phần nhiên liệu? Phương pháp xác định trị số octane? Phương pháp tăng trị số octane? 7

Câu 4: Phụ gia cho xăng động cơ: phụ gia oxygenate, phụ gia chứa kim loại, phụ gia họ amine? Mỗi họ phụ gia cho một vài ví dụ? Ở Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất người ta sử dụng phụ gia nào? 9

Câu 5: Công nghệ sản xuất MTBE: lịch sử phát triển, mục đích và ý nghĩa sử dụng MTBE, cơ sở lý thuyết công nghệ sản xuất MTBE và các công nghệ sản xuất MTBE (nguyên liệu, phản ứng hóa học, sơ đồ công nghệ). 10

Câu 6: Nhiên liệu phản lực là gì? Các yêu cầu cần phải đảm bảo đối với nhiên liệu phản lực? Hãy cho biết các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với nhiên liệu phản lực? Hãy cho biết phương pháp xác định chiều cao ngọn lửa không khói của nhiên liệu phản lực? Ý nghĩa của đại lượng “chiều cao ngọn lửa không khói”? 17

Câu 7: Dầu hỏa là gì? Thành phần hóa học của dầu hỏa? Các yêu cầu cơ bản của dầu hỏa đun nấu? 21

Câu 8: Diesel là gì? Thành phần hóa học của diesel? Sự khác biệt về đặc điểm cháy của nhiên liệu trong động cơ diesel so với trong động cơ xăng? Chỉ tiêu chất lượng của diesel? 22

Câu 9: Trị số cetane là gì? Ý nghĩa của trị số cetane? Sự phụ thuộc của trị số cetane vào thành phần của nhiên liệu diesel? Các phương pháp xác định trị số cetane? 25

Câu 10: Hãy trình bày các chỉ tiêu chất lượng quan trọng của nhiên liệu diesel? 27

Câu 11: Các loại nhiên liệu đốt lò? Thành phần hóa học của nhiên liệu đốt lò?Các chỉ tiêu chất lượng quan trọng của nhiên liệu đốt lò? 29

Câu 12: Khái niệm dầu nhờn? Công dụng của dầu nhờn? Thành phần hóa học của dầu nhờn? Các loại phụ gia dùng cho dầu nhờn? 34

Câu 13: Trình bày công nghệ sản xuất BTX: “UOP Parex TM process for p-xylene production” (lịch sử phát triển, ý nghĩa của quá trình, nguyên liệu, cơ sở lý thuyết, quy trình công nghệ). 37

Câu 14: Tình hình sử dụng ethanol để sản xuất xăng sinh học ở Việt Nam và trên thế giới. 40

Câu 15: Quy trình công nghệ phân xưởng CDU? Các sản phẩm thu nhận được từ CDU? 44

Câu 16: Quy trình công nghệ phân xưởng NHT (naphtha hydrotreating)? Mục đích ý nghĩa của cụm phân xưởng NHT? Nguyên liệu, cơ sở lý thuyết, sơ đồ công nghệ? Các tính chất đặc trưng của sản phẩm từ phân xưởng NHT? 48

Câu 17: Quy trình công nghệ phân xưởng CCR (Continuous Catalytic Reforming)? Mục đích ý nghĩa của cụm phân xưởng CCR? Nguyên liệu, cơ sở lý thuyết, sơ đồ công nghệ? Các tính chất đặc trưng của sản phẩm từ phân xưởng CCR? 52

Câu 18: Quy trình công nghệ phân xưởng IZOM (isomer hóa) ? Mục đích ý nghĩa của cụm phân xưởng IZOM? Nguyên liệu, cơ sở lý thuyết, sơ đồ công nghệ? Các tính chất đặc trưng của sản phẩm từ phân xưởng IZOM? 56

Câu 19: Quy trình công nghệ phân xưởng alkyl hóa? Mục đích ý nghĩa của cụm phân xưởng alkyl hóa? Nguyên liệu, cơ sở lý thuyết, sơ đồ công nghệ? Các tính chất đặc trưng của sản phẩm từ phân xưởng alkyl hóa? 62

Câu 20: Quy trình công nghệ phân xưởng cracking xúc tác (FCC, RFCC)? Mục đích ý nghĩa của cụm phân xưởng cracking xúc tác? Nguyên liệu, cơ sở lý thuyết, sơ đồ công nghệ? Các tính chất đặc trưng của sản phẩm từ phân xưởng cracking xúc tác? 65

Câu 21: Các loại phụ gia cho sản phẩm dầu khí 72


Câu 1: Xăng động cơ là gì? Thành phần hóa học của xăng động cơ? Phân loại xăng động cơ? 4

Câu 2: Một số tính chất kỹ thuật đặc trưng của xăng động cơ? Các phương pháp sản xuất xăng động cơ? 6

Câu 3: Trị số octane là gì? Nguyên nhân gây ra hiện tượng kích nổ? Sự phụ thuộc của trị số octane vào thành phần nhiên liệu? Phương pháp xác định trị số octane? Phương pháp tăng trị số octane? 7

Câu 4: Phụ gia cho xăng động cơ: phụ gia oxygenate, phụ gia chứa kim loại, phụ gia họ amine? Mỗi họ phụ gia cho một vài ví dụ? Ở Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất người ta sử dụng phụ gia nào? 9

Câu 5: Công nghệ sản xuất MTBE: lịch sử phát triển, mục đích và ý nghĩa sử dụng MTBE, cơ sở lý thuyết công nghệ sản xuất MTBE và các công nghệ sản xuất MTBE (nguyên liệu, phản ứng hóa học, sơ đồ công nghệ). 10

Câu 6: Nhiên liệu phản lực là gì? Các yêu cầu cần phải đảm bảo đối với nhiên liệu phản lực? Hãy cho biết các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với nhiên liệu phản lực? Hãy cho biết phương pháp xác định chiều cao ngọn lửa không khói của nhiên liệu phản lực? Ý nghĩa của đại lượng “chiều cao ngọn lửa không khói”? 17

Câu 7: Dầu hỏa là gì? Thành phần hóa học của dầu hỏa? Các yêu cầu cơ bản của dầu hỏa đun nấu? 21

Câu 8: Diesel là gì? Thành phần hóa học của diesel? Sự khác biệt về đặc điểm cháy của nhiên liệu trong động cơ diesel so với trong động cơ xăng? Chỉ tiêu chất lượng của diesel? 22

Câu 9: Trị số cetane là gì? Ý nghĩa của trị số cetane? Sự phụ thuộc của trị số cetane vào thành phần của nhiên liệu diesel? Các phương pháp xác định trị số cetane? 25

Câu 10: Hãy trình bày các chỉ tiêu chất lượng quan trọng của nhiên liệu diesel? 27

Câu 11: Các loại nhiên liệu đốt lò? Thành phần hóa học của nhiên liệu đốt lò?Các chỉ tiêu chất lượng quan trọng của nhiên liệu đốt lò? 29

Câu 12: Khái niệm dầu nhờn? Công dụng của dầu nhờn? Thành phần hóa học của dầu nhờn? Các loại phụ gia dùng cho dầu nhờn? 34

Câu 13: Trình bày công nghệ sản xuất BTX: “UOP Parex TM process for p-xylene production” (lịch sử phát triển, ý nghĩa của quá trình, nguyên liệu, cơ sở lý thuyết, quy trình công nghệ). 37

Câu 14: Tình hình sử dụng ethanol để sản xuất xăng sinh học ở Việt Nam và trên thế giới. 40

Câu 15: Quy trình công nghệ phân xưởng CDU? Các sản phẩm thu nhận được từ CDU? 44

Câu 16: Quy trình công nghệ phân xưởng NHT (naphtha hydrotreating)? Mục đích ý nghĩa của cụm phân xưởng NHT? Nguyên liệu, cơ sở lý thuyết, sơ đồ công nghệ? Các tính chất đặc trưng của sản phẩm từ phân xưởng NHT? 48

Câu 17: Quy trình công nghệ phân xưởng CCR (Continuous Catalytic Reforming)? Mục đích ý nghĩa của cụm phân xưởng CCR? Nguyên liệu, cơ sở lý thuyết, sơ đồ công nghệ? Các tính chất đặc trưng của sản phẩm từ phân xưởng CCR? 52

Câu 18: Quy trình công nghệ phân xưởng IZOM (isomer hóa) ? Mục đích ý nghĩa của cụm phân xưởng IZOM? Nguyên liệu, cơ sở lý thuyết, sơ đồ công nghệ? Các tính chất đặc trưng của sản phẩm từ phân xưởng IZOM? 56

Câu 19: Quy trình công nghệ phân xưởng alkyl hóa? Mục đích ý nghĩa của cụm phân xưởng alkyl hóa? Nguyên liệu, cơ sở lý thuyết, sơ đồ công nghệ? Các tính chất đặc trưng của sản phẩm từ phân xưởng alkyl hóa? 62

Câu 20: Quy trình công nghệ phân xưởng cracking xúc tác (FCC, RFCC)? Mục đích ý nghĩa của cụm phân xưởng cracking xúc tác? Nguyên liệu, cơ sở lý thuyết, sơ đồ công nghệ? Các tính chất đặc trưng của sản phẩm từ phân xưởng cracking xúc tác? 65

Câu 21: Các loại phụ gia cho sản phẩm dầu khí 72
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: