Bệnh vàng da tăng Bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh và cách chăm sóc bệnh nhi (Nguyễn Thị Bích Thủy)

 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VÀNG DA TĂNG 

BILIRUBIN Ở TRẺ SƠ SINH 

1.1. Lịch sử nghiên cứu  4 

1.2. Sự hình thành, cấu trúc và đặc tính của Bilirubin  4 

1.2.1. Sự hình thành bilirubin  4 

1.2.2. Cấu trúc của bilirubin  4 

1.2.3. Các dạng tồn tại và đặc tính của bilirubin            4 

1.2.4. Các chất đồng phân của bilirubin            5 

1.2.5.Bilirubin trực tiếp (TT) hay bilirubin monoglucuronide, 

diglucuronide            

1.3. Chuyển hóa bilirubin ở thai nhi  6 

1.3.1. Bilirubin trong nước ối  6 

1.3.2. Sản xuất bilirubin, chức năng gan, sự vận chuyển qua rau thai  7 

1.4. Chuyển hóa bilirubin ở trẻ sơ sinh  7 

1.4.1. Sự tạo thành bilirubin  7 

1.4.2. Vận chuyển bilirubin và sự tiếp nhận bilirubin ở tế bào gan          8 

1.4.3. Sự tiếp hợp và bài tiết bilirubin  8 

1.4.4. Sự bài tiết bilirubin vào mật và đường ruột  10 

1.5. Dịch tễ học vàng da sơ sinh  10 

1.6. Các nguyên nhân gây tăng vàng da tăng bilirubin GT ở trẻ sơ 

sinh 

12 

1.7. Tổn thương thần kinh do tăng bilirubin GT  13 

1.7.1. Giải phẫu bệnh  13 

1.7.2. Nghiên cứu thực nghiệm  13 

1.7.3. Cơ chế sinh lí bệnh  13 

1.7.4. Các yếu tố dẫn tới tổn thương não khi tăng blirubin máu         13 

1.7.5. Chẩn đoán  15 

1.7.6. Điều trị  19 

1.7.6.1 Thay máu  21 

1.7.6.2 Ánh sáng liệu pháp (chiếu đèn)  22 

1.7.6.3 Điều trị bằng thuốc  24 

Thang Long University Library

CHƯƠNG 2: CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN VÀNG DA  25 

2.1. Nhận định  25 

2.1.1. Các thông tin chung về người bệnh  25 

2.1.2. Hỏi bệnh  25 

2.1.3. Khám thực thể  25 

2.2. Chẩn đoán điều dưỡng  26 

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân vàng da  26 

2.4. Can thiệp điều dưỡng  26 

2.4.1 Chăm sóc cơ bản  26 

2.4.2. Kỹ thuật chiếu đèn  27 

2.4.2.1 Mục đích  27 

2.4.2.2 Chỉ định, chống chỉ định  27 

2.4.2.3. Dụng cụ  27 

2.4.2.4. Các bước tiến hành  27 

2.4.2.5. Theo dõi, ghi hồ sơ  27 

2.5. Kết quả mong đợi  28 

KẾT LUẬN 1  29 

KẾT LUẬN 2  30 

TÀI LIỆU THAM KHẢO LINK DOWNLOAD

 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VÀNG DA TĂNG 

BILIRUBIN Ở TRẺ SƠ SINH 

1.1. Lịch sử nghiên cứu  4 

1.2. Sự hình thành, cấu trúc và đặc tính của Bilirubin  4 

1.2.1. Sự hình thành bilirubin  4 

1.2.2. Cấu trúc của bilirubin  4 

1.2.3. Các dạng tồn tại và đặc tính của bilirubin            4 

1.2.4. Các chất đồng phân của bilirubin            5 

1.2.5.Bilirubin trực tiếp (TT) hay bilirubin monoglucuronide, 

diglucuronide            

1.3. Chuyển hóa bilirubin ở thai nhi  6 

1.3.1. Bilirubin trong nước ối  6 

1.3.2. Sản xuất bilirubin, chức năng gan, sự vận chuyển qua rau thai  7 

1.4. Chuyển hóa bilirubin ở trẻ sơ sinh  7 

1.4.1. Sự tạo thành bilirubin  7 

1.4.2. Vận chuyển bilirubin và sự tiếp nhận bilirubin ở tế bào gan          8 

1.4.3. Sự tiếp hợp và bài tiết bilirubin  8 

1.4.4. Sự bài tiết bilirubin vào mật và đường ruột  10 

1.5. Dịch tễ học vàng da sơ sinh  10 

1.6. Các nguyên nhân gây tăng vàng da tăng bilirubin GT ở trẻ sơ 

sinh 

12 

1.7. Tổn thương thần kinh do tăng bilirubin GT  13 

1.7.1. Giải phẫu bệnh  13 

1.7.2. Nghiên cứu thực nghiệm  13 

1.7.3. Cơ chế sinh lí bệnh  13 

1.7.4. Các yếu tố dẫn tới tổn thương não khi tăng blirubin máu         13 

1.7.5. Chẩn đoán  15 

1.7.6. Điều trị  19 

1.7.6.1 Thay máu  21 

1.7.6.2 Ánh sáng liệu pháp (chiếu đèn)  22 

1.7.6.3 Điều trị bằng thuốc  24 

Thang Long University Library

CHƯƠNG 2: CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN VÀNG DA  25 

2.1. Nhận định  25 

2.1.1. Các thông tin chung về người bệnh  25 

2.1.2. Hỏi bệnh  25 

2.1.3. Khám thực thể  25 

2.2. Chẩn đoán điều dưỡng  26 

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân vàng da  26 

2.4. Can thiệp điều dưỡng  26 

2.4.1 Chăm sóc cơ bản  26 

2.4.2. Kỹ thuật chiếu đèn  27 

2.4.2.1 Mục đích  27 

2.4.2.2 Chỉ định, chống chỉ định  27 

2.4.2.3. Dụng cụ  27 

2.4.2.4. Các bước tiến hành  27 

2.4.2.5. Theo dõi, ghi hồ sơ  27 

2.5. Kết quả mong đợi  28 

KẾT LUẬN 1  29 

KẾT LUẬN 2  30 

TÀI LIỆU THAM KHẢO LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: