BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁNG CÁP (DỰ ÁN TỔ HỢP SẢN XUẤT Ô TÔ VINFAST)1.0 Mục đích

Mục đích của thuyết minh biện pháp này là để mô tả những việc về điện mà liên quan đến việc lắp đặt hệ thống máng cáp để đảm bảo phù hợp với yêu cầu hợp đồng, bản vẽ thi công đã được phê duyệt, tương ứng với đặc tính kỹ thuật và tiến độ của dự án.

    2.0 Phạm vi công việc

     Phương pháp này bao gồm những việc liên quan đến các khu vực có máng cáp. Thực hiện những việc này dựa đến kế hoạch xây dựng và chi tiết bản vẽ.


1.0 Mục đích…………………………………………………………………………....2

        2.0 Phạm vi công việc 2

        3.0 Chuẩn bị nhân sự………………………………………………………………….2

        4.0 An toàn lao động và vệ sinh môi trường…………………………………………2

        5.0 Tham khảo………………….. 2

        6.0 Biện pháp thi công 2

          6.1 Công tác chuẩn bị 2

          6.2 Khảo sát mặt bằng……………..............................................................................3

          6.3 Quy trình lắp đặt máng cáp.……………………………………………………..3

          6.3.1 Yêu cầu chung…..………………….…………………………………………...3

          6.3.2 Công tác lắp đặt giá đỡ…………………………………………………….......5

          6.3.3 Lắp đặt máng cáp..………………………...……………………………….......8

        7.0 Nghiệm thu và kiểm tra……………………………. …..…………………….....12

        8.0 Ký biên bản chấp nhận giữa các bên sau khi kiểm tra………………………...12 LINK DOWNLOAD1.0 Mục đích

Mục đích của thuyết minh biện pháp này là để mô tả những việc về điện mà liên quan đến việc lắp đặt hệ thống máng cáp để đảm bảo phù hợp với yêu cầu hợp đồng, bản vẽ thi công đã được phê duyệt, tương ứng với đặc tính kỹ thuật và tiến độ của dự án.

    2.0 Phạm vi công việc

     Phương pháp này bao gồm những việc liên quan đến các khu vực có máng cáp. Thực hiện những việc này dựa đến kế hoạch xây dựng và chi tiết bản vẽ.


1.0 Mục đích…………………………………………………………………………....2

        2.0 Phạm vi công việc 2

        3.0 Chuẩn bị nhân sự………………………………………………………………….2

        4.0 An toàn lao động và vệ sinh môi trường…………………………………………2

        5.0 Tham khảo………………….. 2

        6.0 Biện pháp thi công 2

          6.1 Công tác chuẩn bị 2

          6.2 Khảo sát mặt bằng……………..............................................................................3

          6.3 Quy trình lắp đặt máng cáp.……………………………………………………..3

          6.3.1 Yêu cầu chung…..………………….…………………………………………...3

          6.3.2 Công tác lắp đặt giá đỡ…………………………………………………….......5

          6.3.3 Lắp đặt máng cáp..………………………...……………………………….......8

        7.0 Nghiệm thu và kiểm tra……………………………. …..…………………….....12

        8.0 Ký biên bản chấp nhận giữa các bên sau khi kiểm tra………………………...12 LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: