CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH QUỐC TẾ (ĐH Công Nghệ HCM)A. NGUỒN TÀI LIỆU 

B. NỘI DUNG

1. Giao dịch trực tiếp……………………………………………………3

2. Giao dịch qua trung gian…………………………………………….4

3. Buôn bán đối lưu……………………………………………………..6

4. Giao dịch tại hội trợ và triển lãm……………………………………7 

5. Gia công hàng xuất khẩu………….…………………………………8

6. Tái nhập khẩu………………………………………………………...11

7. Đấu thầu quốc tế..…………………………………………………….13

C. BẢNG TÓM TẮT

D. CÂU HỎI LINK DOWNLOADA. NGUỒN TÀI LIỆU 

B. NỘI DUNG

1. Giao dịch trực tiếp……………………………………………………3

2. Giao dịch qua trung gian…………………………………………….4

3. Buôn bán đối lưu……………………………………………………..6

4. Giao dịch tại hội trợ và triển lãm……………………………………7 

5. Gia công hàng xuất khẩu………….…………………………………8

6. Tái nhập khẩu………………………………………………………...11

7. Đấu thầu quốc tế..…………………………………………………….13

C. BẢNG TÓM TẮT

D. CÂU HỎI LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: