Câu hỏi trắc nghiệm cơ bản đại số tuyến tính 2023Phần I BÀI TẬP CƠ BẢN

Bài 2. Định thức 7

Bài 3. Hệ phương trình 13

Bài 4. Ứng dụng 19

CHƯƠNG 2. KHÔNG GIAN VÉC TƠ 24

Bài 1. Không gian véc tơ 24

A Hạng, cơ sở, số chiều. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

B Tìm tọa độ vecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Phần II BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 2. Bài tập tự luyện LINK DOWNLOADPhần I BÀI TẬP CƠ BẢN

Bài 2. Định thức 7

Bài 3. Hệ phương trình 13

Bài 4. Ứng dụng 19

CHƯƠNG 2. KHÔNG GIAN VÉC TƠ 24

Bài 1. Không gian véc tơ 24

A Hạng, cơ sở, số chiều. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

B Tìm tọa độ vecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Phần II BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 2. Bài tập tự luyện LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: