DỰ TOÁN CHI PHÍ TÀU TẠI CẢNG CỦA HÃNG TÀU COSCO SHIPPING LINE VIETNAM (Nguyễn Đình Dương)DỰ TOÁN CHI PHÍ TÀU TẠI CẢNG CỦA HÃNG TÀU COSCO SHIPPING LINE VIETNAM (Nguyễn Đình Dương)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I.............................................................................................................5

CƠ SỞ LÝ LUẬN...................................................................................................5

I. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ........................................................................................5

1. Khái niệm, nhiệm vụ và mục tiêu của kế toán quản trị........................................5

1.1. Khái niệm kế toán quản trị...............................................................................5

1.2. Nhiệm vụ của kế toán quản trị trong doanh nghiệp..........................................6

1.3. Mục tiêu của kế toán quản trị............................................................................6

2. Các giai đoạn phát triển của kế toán quản trị.......................................................7

2.1. Giai đoạn 1: Trước năm 1950...........................................................................7

2.2. Giai đoạn 2: Từ năm 1956 đến 1980.................................................................7

2.3. Giai đoạn 3: Từ năm 1980 đến cuối năm 1985.................................................8

2.4. Giai đoạn 4: Từ năm 1995 đến nay:..................................................................8

3. Vai trò của kế toán quản trị với chức năng của nhà quản trị................................9

3.1. Lập kế hoạch....................................................................................................9

3.2. Tổ chức thực hiện.............................................................................................9

3.3. Kiểm tra và đánh giá.......................................................................................10

3.4. Ra quyết định.................................................................................................10

4. Nội dung và các phương pháp của kế toán quản trị...........................................11

4.1. Nội dung của kế toán quản trị.........................................................................11

4.2. Các phương pháp đặc trưng của kế toán quản trị............................................12

4.2.1. Nhận diện và phân loại chi phí....................................................................12

4.2.2. Phân tích thông tin.......................................................................................12

4.2.3. Thiết kế thông tin thành các báo cáo đặc thù...............................................13

4.2.4. Trình bày thông tin dưới dạng đồ thị, dạng phương trình............................13

II.  CƠ  SỞ  BIỂU  PHÍ  CHO  DỰ  TOÁN  CHI  PHÍ  TẠI  CẢNG  CỦA  MỘT

CHUYẾN TÀU  CỦA  HÃNG TÀU  COSCO SHIPPING  LINES  VIỆT NAM:

BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN (Ban hànhkèm

theo quyết định số 61/2003/QĐ/BTC ngày 25/4/2003 của Bộ Tài chính).............14

1 - Đối tượng áp dụng:...........................................................................................14

2 - Đơn vị Tiền tệ tính phí, giá dịch vụ cảng biển:.................................................14

3 - Đơn vị tính phí, giá dịch vụ cảng biển và cách quy tròn:.................................14

4 – Phân chia các khu vực cảng biển:....................................................................15

5 – Giải thích từ ngữ:.............................................................................................15

B - Quy định cụ thể:..............................................................................................16

I – Phí, giá dịch vụ hành hải:.................................................................................16

1. Phí trọng tải:......................................................................................................16

2. Phí bảo đảm hàng hải:......................................................................................17

3. Phí hoa tiêu:.......................................................................................................18

4. Giá dịch vụ tàu lai hỗ trợ:..................................................................................20

5. Giá dịch vụ buộc cởi dây.................................................................................. 21

II – phí, giá dịch vụ tại cầu bến.............................................................................. 21

1. Phí neo, đậu tại vũng, vịnh:...............................................................................21

2. Phí sử dụng cầu, bến, phao neo thuộc khu vực cảng biển:................................21

3. Giá dịch vụ đóng mở hầm hàng:........................................................................22

2

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

4. Giá dịch vụ đổ rác..............................................................................................23

III- Lệ phí ra, vào cảng biển:.................................................................................23

CHƯƠNG II..........................................................................................................24

XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHO MỘT CHUYẾN TÀU CỦA HÃNG TÀU COSCO

SHIPPING LINES VIỆT NAM.............................................................................24

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HÃNG TÀU COSCO SHIPPING LINES VIỆT

NAM.........................................................................................................................

24

1. Giới thiệu tổng quan về công ty Cosco Shipping Lines Việt Nam.....................24

2. Lịch sử hình thành và phát triển........................................................................25

3. Cơ cĀu tổ chức...................................................................................................25

4. Tình hình nhân sự..............................................................................................26

5. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh............................................................26

II. XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHI PHÍ CHO MỘT CHUYẾN TÀU CỦA HÃNG

TÀU COSCO SHIPPING LINES VIỆT NAM TẠI CẢNG HẢI PHÒNG...........26

1. Các thông số của tàu COSCO DURBAN:.......................................................26

2. Chi phí tàu COSCO DURBAN cập cảng Lạch Huyện làm hàng từ 23/02/2024

đến 24/02/2024:.....................................................................................................27

2.1. Cảng vụ phí.....................................................................................................27

2.2. Phí kiểm dịch..................................................................................................27

2.3. Phí hoa tiêu.....................................................................................................27

2.4. Phí đổ rác........................................................................................................27

2.5. Phí tàu lai........................................................................................................27

2.6. Phí nâng hạ + các chi phí khác với cảng:........................................................27

CHƯƠNG III.........................................................................................................28

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.......................................................................28

KẾT LUẬN.LINK DOWNLOADDỰ TOÁN CHI PHÍ TÀU TẠI CẢNG CỦA HÃNG TÀU COSCO SHIPPING LINE VIETNAM (Nguyễn Đình Dương)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I.............................................................................................................5

CƠ SỞ LÝ LUẬN...................................................................................................5

I. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ........................................................................................5

1. Khái niệm, nhiệm vụ và mục tiêu của kế toán quản trị........................................5

1.1. Khái niệm kế toán quản trị...............................................................................5

1.2. Nhiệm vụ của kế toán quản trị trong doanh nghiệp..........................................6

1.3. Mục tiêu của kế toán quản trị............................................................................6

2. Các giai đoạn phát triển của kế toán quản trị.......................................................7

2.1. Giai đoạn 1: Trước năm 1950...........................................................................7

2.2. Giai đoạn 2: Từ năm 1956 đến 1980.................................................................7

2.3. Giai đoạn 3: Từ năm 1980 đến cuối năm 1985.................................................8

2.4. Giai đoạn 4: Từ năm 1995 đến nay:..................................................................8

3. Vai trò của kế toán quản trị với chức năng của nhà quản trị................................9

3.1. Lập kế hoạch....................................................................................................9

3.2. Tổ chức thực hiện.............................................................................................9

3.3. Kiểm tra và đánh giá.......................................................................................10

3.4. Ra quyết định.................................................................................................10

4. Nội dung và các phương pháp của kế toán quản trị...........................................11

4.1. Nội dung của kế toán quản trị.........................................................................11

4.2. Các phương pháp đặc trưng của kế toán quản trị............................................12

4.2.1. Nhận diện và phân loại chi phí....................................................................12

4.2.2. Phân tích thông tin.......................................................................................12

4.2.3. Thiết kế thông tin thành các báo cáo đặc thù...............................................13

4.2.4. Trình bày thông tin dưới dạng đồ thị, dạng phương trình............................13

II.  CƠ  SỞ  BIỂU  PHÍ  CHO  DỰ  TOÁN  CHI  PHÍ  TẠI  CẢNG  CỦA  MỘT

CHUYẾN TÀU  CỦA  HÃNG TÀU  COSCO SHIPPING  LINES  VIỆT NAM:

BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN (Ban hànhkèm

theo quyết định số 61/2003/QĐ/BTC ngày 25/4/2003 của Bộ Tài chính).............14

1 - Đối tượng áp dụng:...........................................................................................14

2 - Đơn vị Tiền tệ tính phí, giá dịch vụ cảng biển:.................................................14

3 - Đơn vị tính phí, giá dịch vụ cảng biển và cách quy tròn:.................................14

4 – Phân chia các khu vực cảng biển:....................................................................15

5 – Giải thích từ ngữ:.............................................................................................15

B - Quy định cụ thể:..............................................................................................16

I – Phí, giá dịch vụ hành hải:.................................................................................16

1. Phí trọng tải:......................................................................................................16

2. Phí bảo đảm hàng hải:......................................................................................17

3. Phí hoa tiêu:.......................................................................................................18

4. Giá dịch vụ tàu lai hỗ trợ:..................................................................................20

5. Giá dịch vụ buộc cởi dây.................................................................................. 21

II – phí, giá dịch vụ tại cầu bến.............................................................................. 21

1. Phí neo, đậu tại vũng, vịnh:...............................................................................21

2. Phí sử dụng cầu, bến, phao neo thuộc khu vực cảng biển:................................21

3. Giá dịch vụ đóng mở hầm hàng:........................................................................22

2

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

4. Giá dịch vụ đổ rác..............................................................................................23

III- Lệ phí ra, vào cảng biển:.................................................................................23

CHƯƠNG II..........................................................................................................24

XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHO MỘT CHUYẾN TÀU CỦA HÃNG TÀU COSCO

SHIPPING LINES VIỆT NAM.............................................................................24

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HÃNG TÀU COSCO SHIPPING LINES VIỆT

NAM.........................................................................................................................

24

1. Giới thiệu tổng quan về công ty Cosco Shipping Lines Việt Nam.....................24

2. Lịch sử hình thành và phát triển........................................................................25

3. Cơ cĀu tổ chức...................................................................................................25

4. Tình hình nhân sự..............................................................................................26

5. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh............................................................26

II. XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHI PHÍ CHO MỘT CHUYẾN TÀU CỦA HÃNG

TÀU COSCO SHIPPING LINES VIỆT NAM TẠI CẢNG HẢI PHÒNG...........26

1. Các thông số của tàu COSCO DURBAN:.......................................................26

2. Chi phí tàu COSCO DURBAN cập cảng Lạch Huyện làm hàng từ 23/02/2024

đến 24/02/2024:.....................................................................................................27

2.1. Cảng vụ phí.....................................................................................................27

2.2. Phí kiểm dịch..................................................................................................27

2.3. Phí hoa tiêu.....................................................................................................27

2.4. Phí đổ rác........................................................................................................27

2.5. Phí tàu lai........................................................................................................27

2.6. Phí nâng hạ + các chi phí khác với cảng:........................................................27

CHƯƠNG III.........................................................................................................28

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.......................................................................28

KẾT LUẬN.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: