MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM BOARD AN TOÀN ĐIỆN (Thuyết minh + Bản vẽ)Ngày nay, nguồn công suất và sản lượng điện năng ở nước ta đã tăng với tốc độ đáng kể. Điện năng ngày càng được sử dụng một cách rộng khắp trong các nghành kinh tế quốc dân, trong sinh hoạt, giải trí, sản xuất,…

Song song với việc sử dụng điện năng một cách hợp lý và tiết kiệm, một vấn đề cấp bách được đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sử dụng.

            Trong đồ án này, nhóm thực hiện đề tài thiết kế và thi công “MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM BOARD AN TOÀN ĐIỆN” nhằm mô hình hóa các sự cố về điện và các biện pháp bảo vệ thường gặp trong đời sống sinh hoạt hàng ngày để phục vụ cho việc học tập trong nhà trường.NỘI DUNG:Chương 1: LÝ THUYẾT AN TOÀN ĐIỆN

1.1 Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp........................................................................ 06

1.1.1 Tổng quan....................................................................................................................... 06

1.1.2 Tiếp xúc trực tiếp............................................................................................................ 06

1.1.3 Tiếp xúc gián tiếp............................................................................................................ 06

1.1.4 Phần tử mang điện ......................................................................................................... 07

1.1.5 Chạm vỏ thiết bị............................................................................................................. 07

1.1.6 Biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp..................................................................... 09

1.1.7 Biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp..................................................................... 09

1.2 Bảo vệ chống tiếp xúc mạng hạ thế (<1000V)..................................................................... 11

1.2.1 Cấp bảo vệ thiết bị điện ................................................................................................. 11

1.2.2 Bảo vệ chống tiếp xúc mạng hạ thế .............................................................................. 11

1.2.3 Những quy định về mạch điện ....................................................................................... 12

1.2.4 Chức năng của bảo vệ dùng điện áp thấp....................................................................... 12

1.2.5 Điều kiện thực hiện phương pháp bảo vệ dùng điện áp thấp........................................ 12

1.3 Máy biến áp tự ngẫu.............................................................................................................. 13

1.4 Bảo vệ quá dòng điện............................................................................................................ 14

1.4.1 Tổng quan....................................................................................................................... 14

1.4.2 Cầu chì cỡ nhỏ................................................................................................................ 14

1.4.3 Cầu dao tự động (CB-Circuit Breaker).......................................................................... 15

1.4.4 Biện pháp bảo vệ trong các sơ đồ mạng điện................................................................. 15

1.5 Biến dòng theo nguyên tắc dòng điện tổng.......................................................................... 16

1.5.1 Tổng quan ...................................................................................................................... 16

1.5.2 Sức điện động cảm ứng Uind.......................................................................................................................... 16

1.6 Bảo vệ chống dòng điện rò.................................................................................................... 17

1.6.1 Tổng quan ...................................................................................................................... 17

1.6.2 Bảo vệ cách điện các phần tử mang điện........................................................................ 17

1.6.3 Bảo vệ bằng rào chắn hoặc vỏ bọc ................................................................................ 17

1.6.4 Bảo vệ bằng cách dựng chướng ngại vật....................................................................... 17

1.6.5 Bảo vệ bằng khoảng cách an toàn.................................................................................. 17

1.6.6 Bảo vệ bổ sung bằng ELCB........................................................................................... 17

1.6.7 Chức năng nhiệm vụ của ELCB..................................................................................... 17

1.7 Biện pháp bảo vệ trong mạng TN........................................................................................ 18

1.7.1 Hệ thống TN................................................................................................................... 18

1.7.2 Hệ thống TN-S............................................................................................................... 18

1.7.3 Hệ thống TN-C............................................................................................................... 19

1.7.4 Hệ thống TN-C-S........................................................................................................... 19

1.7.5 Dây liên kết đẳng thế chính............................................................................................ 20

1.8 Biện pháp bảo vệ trong mạng TT........................................................................................ 24

1.8.1 Hệ thống TT.................................................................................................................... 24

1.8.2 Điều kiện ngắt mạch ...................................................................................................... 24

1.8.3 Nối đất vỏ thiết bị điện .................................................................................................. 25

1.9 Biện pháp bảo vệ trong mạng IT.......................................................................................... 25

1.9.1 Tổng quan....................................................................................................................... 26

1.9.2 Điều kiện cắt mạch ........................................................................................................ 26

1.10 Phương pháp đo điện trở hệ thống nối đất....................................................................... 26

1.10.1 Tổng quan..................................................................................................................... 26

1.10.2 Phương pháp đo bằng dòng và áp ............................................................................... 26

1.11 Cách điện bảo vệ.................................................................................................................. 27

1.12 Cách ly bảo vệ...................................................................................................................... 29

1.13 Điện cực nối đất................................................................................................................... 30

1.13.1 Tổng quan..................................................................................................................... 30

1.13.2 Phân loại điện cực nối đất:............................................................................................ 30

1.13.3 Những đặc tính của điện áp đất ................................................................................... 31Chương 2: BÀI THÍ NGHIỆM AN TOÀN ĐIỆN

2.1 Tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp........................................................................................ 33

2.1.1 Tiếp xúc trực tiếp ........................................................................................................... 33

2.1.2 Tiếp xúc gián tiếp............................................................................................................ 34

2.2 Bảo vệ chống tiếp xúc mạng hạ thế................................................................................ 36

2.3 Máy biến áp tự ngẫu........................................................................................................ 39

2.4 Mạng điện hạ thế............................................................................................................. 41

2.5 Biện pháp bảo vệ trong mạng TN.................................................................................. 43

2.6 Biện pháp bảo vệ trong mạng TT.................................................................................. 51

2.7 Biện pháp bảo vệ trong mạng IT.................................................................................... 53

2.8 Đo điện trở hệ thống nối đất........................................................................................... 56

2.9 Cách điện bảo vệ.............................................................................................................. 59

2.10 Cách ly bảo vệ................................................................................................................ 61

2.11 Điện cực nối đất...Ngày nay, nguồn công suất và sản lượng điện năng ở nước ta đã tăng với tốc độ đáng kể. Điện năng ngày càng được sử dụng một cách rộng khắp trong các nghành kinh tế quốc dân, trong sinh hoạt, giải trí, sản xuất,…

Song song với việc sử dụng điện năng một cách hợp lý và tiết kiệm, một vấn đề cấp bách được đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sử dụng.

            Trong đồ án này, nhóm thực hiện đề tài thiết kế và thi công “MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM BOARD AN TOÀN ĐIỆN” nhằm mô hình hóa các sự cố về điện và các biện pháp bảo vệ thường gặp trong đời sống sinh hoạt hàng ngày để phục vụ cho việc học tập trong nhà trường.NỘI DUNG:Chương 1: LÝ THUYẾT AN TOÀN ĐIỆN

1.1 Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp........................................................................ 06

1.1.1 Tổng quan....................................................................................................................... 06

1.1.2 Tiếp xúc trực tiếp............................................................................................................ 06

1.1.3 Tiếp xúc gián tiếp............................................................................................................ 06

1.1.4 Phần tử mang điện ......................................................................................................... 07

1.1.5 Chạm vỏ thiết bị............................................................................................................. 07

1.1.6 Biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp..................................................................... 09

1.1.7 Biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp..................................................................... 09

1.2 Bảo vệ chống tiếp xúc mạng hạ thế (<1000V)..................................................................... 11

1.2.1 Cấp bảo vệ thiết bị điện ................................................................................................. 11

1.2.2 Bảo vệ chống tiếp xúc mạng hạ thế .............................................................................. 11

1.2.3 Những quy định về mạch điện ....................................................................................... 12

1.2.4 Chức năng của bảo vệ dùng điện áp thấp....................................................................... 12

1.2.5 Điều kiện thực hiện phương pháp bảo vệ dùng điện áp thấp........................................ 12

1.3 Máy biến áp tự ngẫu.............................................................................................................. 13

1.4 Bảo vệ quá dòng điện............................................................................................................ 14

1.4.1 Tổng quan....................................................................................................................... 14

1.4.2 Cầu chì cỡ nhỏ................................................................................................................ 14

1.4.3 Cầu dao tự động (CB-Circuit Breaker).......................................................................... 15

1.4.4 Biện pháp bảo vệ trong các sơ đồ mạng điện................................................................. 15

1.5 Biến dòng theo nguyên tắc dòng điện tổng.......................................................................... 16

1.5.1 Tổng quan ...................................................................................................................... 16

1.5.2 Sức điện động cảm ứng Uind.......................................................................................................................... 16

1.6 Bảo vệ chống dòng điện rò.................................................................................................... 17

1.6.1 Tổng quan ...................................................................................................................... 17

1.6.2 Bảo vệ cách điện các phần tử mang điện........................................................................ 17

1.6.3 Bảo vệ bằng rào chắn hoặc vỏ bọc ................................................................................ 17

1.6.4 Bảo vệ bằng cách dựng chướng ngại vật....................................................................... 17

1.6.5 Bảo vệ bằng khoảng cách an toàn.................................................................................. 17

1.6.6 Bảo vệ bổ sung bằng ELCB........................................................................................... 17

1.6.7 Chức năng nhiệm vụ của ELCB..................................................................................... 17

1.7 Biện pháp bảo vệ trong mạng TN........................................................................................ 18

1.7.1 Hệ thống TN................................................................................................................... 18

1.7.2 Hệ thống TN-S............................................................................................................... 18

1.7.3 Hệ thống TN-C............................................................................................................... 19

1.7.4 Hệ thống TN-C-S........................................................................................................... 19

1.7.5 Dây liên kết đẳng thế chính............................................................................................ 20

1.8 Biện pháp bảo vệ trong mạng TT........................................................................................ 24

1.8.1 Hệ thống TT.................................................................................................................... 24

1.8.2 Điều kiện ngắt mạch ...................................................................................................... 24

1.8.3 Nối đất vỏ thiết bị điện .................................................................................................. 25

1.9 Biện pháp bảo vệ trong mạng IT.......................................................................................... 25

1.9.1 Tổng quan....................................................................................................................... 26

1.9.2 Điều kiện cắt mạch ........................................................................................................ 26

1.10 Phương pháp đo điện trở hệ thống nối đất....................................................................... 26

1.10.1 Tổng quan..................................................................................................................... 26

1.10.2 Phương pháp đo bằng dòng và áp ............................................................................... 26

1.11 Cách điện bảo vệ.................................................................................................................. 27

1.12 Cách ly bảo vệ...................................................................................................................... 29

1.13 Điện cực nối đất................................................................................................................... 30

1.13.1 Tổng quan..................................................................................................................... 30

1.13.2 Phân loại điện cực nối đất:............................................................................................ 30

1.13.3 Những đặc tính của điện áp đất ................................................................................... 31Chương 2: BÀI THÍ NGHIỆM AN TOÀN ĐIỆN

2.1 Tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp........................................................................................ 33

2.1.1 Tiếp xúc trực tiếp ........................................................................................................... 33

2.1.2 Tiếp xúc gián tiếp............................................................................................................ 34

2.2 Bảo vệ chống tiếp xúc mạng hạ thế................................................................................ 36

2.3 Máy biến áp tự ngẫu........................................................................................................ 39

2.4 Mạng điện hạ thế............................................................................................................. 41

2.5 Biện pháp bảo vệ trong mạng TN.................................................................................. 43

2.6 Biện pháp bảo vệ trong mạng TT.................................................................................. 51

2.7 Biện pháp bảo vệ trong mạng IT.................................................................................... 53

2.8 Đo điện trở hệ thống nối đất........................................................................................... 56

2.9 Cách điện bảo vệ.............................................................................................................. 59

2.10 Cách ly bảo vệ................................................................................................................ 61

2.11 Điện cực nối đất...

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: