Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý trước và sau can thiệp tại bệnh viện nhi đồng cần thơ năm 2020 - 20211. Xác định tỉ lệ sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các khoa nội Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 2020 – 2021

2. Đánh giá kết quả sau can thiệp việc sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các khoa nội Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 2020 – 2021NỘI DUNG:Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ........................................................... 3
1.1 Tổng quan về kháng sinh .......................................................................... 3
1.2 Sử dụng thuốc kháng sinh an toàn, hợp lý ................................................ 8
1.3 Xu hướng sử dụng kháng sinh ................................................................ 17
1.4 Các cơng trình nghiên cứu liên quan ...................................................... 19
Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............ 23
2.1 Đối tượng nghiên cứu.............................................................................. 23
2.2 Phương pháp nghiên cứu......................................................................... 23
2.3 Đạo đức trong nghiên cứu ....................................................................... 31
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................................... 33
3.1 Đặc điểm bệnh nhân liên quan đến sử dụng kháng sinh ......................... 33
3.2 Tỷ lệ sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại
các khoa nội Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ ................................................. 37
4.3. Đánh giá kết quả sau can thiệp việc sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý
theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các khoa nội Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ
....................................................................................................................... 44
Chương 4 BÀN LUẬN ................................................................................ 48
4.1 Đặc điểm bệnh nhân liên quan đến sử dụng kháng sinh ......................... 48
4.3. Đánh giá kết quả sau can thiệp việc sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý
theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các khoa nội Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ
năm 2020 – 2021


1. Xác định tỉ lệ sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các khoa nội Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 2020 – 2021

2. Đánh giá kết quả sau can thiệp việc sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các khoa nội Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 2020 – 2021NỘI DUNG:Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ........................................................... 3
1.1 Tổng quan về kháng sinh .......................................................................... 3
1.2 Sử dụng thuốc kháng sinh an toàn, hợp lý ................................................ 8
1.3 Xu hướng sử dụng kháng sinh ................................................................ 17
1.4 Các cơng trình nghiên cứu liên quan ...................................................... 19
Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............ 23
2.1 Đối tượng nghiên cứu.............................................................................. 23
2.2 Phương pháp nghiên cứu......................................................................... 23
2.3 Đạo đức trong nghiên cứu ....................................................................... 31
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................................... 33
3.1 Đặc điểm bệnh nhân liên quan đến sử dụng kháng sinh ......................... 33
3.2 Tỷ lệ sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại
các khoa nội Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ ................................................. 37
4.3. Đánh giá kết quả sau can thiệp việc sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý
theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các khoa nội Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ
....................................................................................................................... 44
Chương 4 BÀN LUẬN ................................................................................ 48
4.1 Đặc điểm bệnh nhân liên quan đến sử dụng kháng sinh ......................... 48
4.3. Đánh giá kết quả sau can thiệp việc sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý
theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các khoa nội Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ
năm 2020 – 2021
M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: