Nghiên cứu và xây dựng quy trình chẩn đoán hệ thống nhiên liệu diesel common rail (168 trang)2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

- Nghiên cứu lý thuyết về hệ thống nhiên liệu Diesel Common Rail.

- Đề xuất những giải pháp, phương án kiểm tra, chẩn đoán, khắc phục những hư

hỏng của hệ thống.

- Đưa ra các mã lỗi và các khu vực nghi ngờ có liên quan của hệ thống nhiên

liệu Diesel Common Rail.

- Thiết kế, lắp đặt mô hình hệ thống nhiên liệu Diesel Common Rail.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Hệ thống nhiên liệu Diesel Common Rail.

3.2. Khách thể nghiên cứu

Hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel Common Rail của các hãng: TOYOTA, KIA, AUDI, MERCEDES.

4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

- Phân tích đặc điểm kết cấu, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nhiên

liệu Diesel Common Rail.

- Nghiên cứu và tham khảo một số thông số ảnh hưởng tới hệ thống này.

- Tổng hợp tài liệu trong và ngoài nước để hoàn thiện thành đề tài của mình.

- Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt mô hình hệ thống nhiên liệu Diesel Common

Rail.NỘI DUNG:NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1
MỤC LỤC 2
LỜI NÓI ĐẦU 6
Phần I: MỞ ĐẦU 7
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 7
1.2 Ý nghĩa của đề tài 8
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 8
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 8
3.1. Đối tượng nghiên cứu 8
3.2. Khách thể nghiên cứu 8
4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 8
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9
5.1. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 9
5.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 9
5.3. Phương pháp phân tích, thống kê mô tả 9
Phần II: CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 10
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL 10
1.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL VÀ DIESEL
ĐIỆN TỦ 10
1.2. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỆN TỬ 12

1.3. ĐẶC ĐIỂM CÁC HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỆN TỬ 12
1.3.1. Hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử loại bơm dãy (PE) điều khiển điện tử bằng cơ
cấu điều ga điện từ 12
1.3.2. Hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử loại bơm chia (VE) điều khiển điện tử 14
1.3.2.1. Loại bơm cao áp VE hướng trục điều khiển điện tử bằng cơ cấu điều ga
điện từ 14
1.3.2.2. Loại bơm cao áp VE điều khiển điện tử bằng van xả áp – máy bơm piston
hướng trục 15
1.3.2.3. Loại bơm cao áp VE điều khiển điện tử bằng van xả áp – máy bơm piston
hướng kính 16
1.3.2.4. Sơ đồ điều khiển bơm VE điện tử loại dùng van xả áp 18
1.3.3. Ưu - Nhược điểm của hệ thống Diesel điện tử sử dụng các loại bơm cao áp 18
1.3.3.1. Ưu điểm 18
1.3.3.2. Nhược điểm 18
1.3.4. Hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử với ống phân phối(Common Rail) 19
1.3.5. Hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử EUI (Electronic Unit Injection) 20
1.3.6. Hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử HEUI (Hydraulically Actuated Electronically
Controlled Unit Injector) 22
1.4. TÍNH ƯU VIỆT CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL COMMON RAIL 23
CHƯƠNG II: CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG DIESEL
COMMONRAIL 25
2.1. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG DIESEL COMMON RAIL (CRS-i, CDI,…) 25
2.2. SƠ ĐỒ CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CDI VỚI
VÒI PHUN ĐIỆN TỪ 26
2.2.1. Khái quát 26
2.2.2. Các cụm chi tiết 27
2.2.3. Vị trí lắp đặt các cụm chi tiết 28
2.2.4. Đặc điểm chung của hệ thống nhiên liệu Diesel Common Rail 29
2.3. CÁC CỤM THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG DIESEL COMMON RAIL 30
Đồ án tốt nghiệp Trang 2


Khoa Cơ khí Động lực
2.3.1. Bơm áp cao 30
2.3.1.1. Bơm áp cao loại hai piston đối nhau (bơm HP3) 30
2.3.1.2. Bơm áp cao loại 3 piston 34
2.3.1.3. Bơm áp cao 4 Piston kiểu 1 (Cam vành) 35
2.3.1.4. Bơm áp cao 4 piston kiểu 2 (cam ôvan) 37
2.3.1.4. Bơm áp cao loại 3 cam 2 piston 39
2.3.1.5. Van điều khiển nạp (SCV, PCV, IMV, ) 40
2.3.1.6. Van một chiều 41
2.3.4. Ống Rail 42
2.3.4.1. Phân loại 43
2.3.4.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cụm chi tiết 44
2.3.5. Vòi phun 50
2.3.5.1. Vòi phun điều khiển bằng van điện từ (Solenoid) điện áp cao 50
2.3.5.2. Đầu kim phun 57
2.3.6. Vòi phun hiệu ứng áp điện (Piezoelectric injector) 60
2.3.7. Đường ống cao áp (tuy ô cao áp) 61
2.3.8. Bình nhiên liệu 62
2.3.9. Đường nhiên liệu áp suất thấp 62
2.3.10. Lọc nhiên liệu 62
2.4. ĐIỀU KHIỂN CDI 63
2.4.1. Cảm biến 63
2.4.1.1. Cảm biến áp suất không khí vào (áp suất tăng áp tua bin) 63
2.4.1.2. Cảm biến vị trí bàn đạp ga 66
2.4.1.3. Cảm biến vị trí trục cam 67
2.4.1.4. Cảm biến vị trí trục khuỷu ( bộ tạo tín hiệu NE) 67
2.4.1.5. Cảm biến lưu lượng khí nạp 68
2.4.1.6. Cảm biến nhiệt độ 76
2.4.1.7. Cảm biến áp suất ống phân phối (áp suất nhiên liệu) 78

2.4.1.8. Cảm biến tiếng gõ (Knock or detonation sensor) 79
2.4.1.9. Cảm biến tốc độ xe 80
2.4.1.10. Cảm biến nhiệt độ khí EGR 82
2.4.1.11 Tín hiệu STA (Máy khởi động) – Tín hiệu NSV (CT khởi động trung gian)
82
2.4.1.12 Tín hiệu A/C (điều hoà không khí) – Tín hiệu phụ tải điện 83
2.4.1.13 Các loại công tắc khác 84
2.4.2. ECU (Electronic Control Unit - Bộ điều khiển điện tử) 85
2.4.2.1. Khái quát 85
2.4.2.2.Cấu tạo 86
2.4.2.3. Cấu trúc ECU 87
2.4.2.4. Mạch giao tiếp ngõ vào 88
2.4.3. Các điều khiển cụ thể trong CDI 90
2.4.3.1. Điều khiển van nạp (SCV, PCV, IMV ) 90
2.4.3.2. Điều khiển vòi phun 94
2.4.4. Một số quy luật điều khiển cụ thể 101
2.4.4.1. Các chức năng khac được điều khiển bởi ECU 101
2.4.4.2. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển động cơ 2KD-FTV (TOYOTA) 101
2.4.5. Van EGR (Exhaust Gas Recirculation - van tuần hoàn khí xả) 112
2.4.5.1. Khái quát 112
2.4.5.2. Phân loại 112
2.4.5.3. Nguyên lý hoạt động 114
2.4.6. Bướm ga diesel 115
2.4.7. Bộ xiết đường nạp 116
Đồ án tốt nghiệp Trang 3

Khoa Cơ khí Động lực
2.4.8. Bộ cắt đường nạp 116
CHƯƠNG III: CÁC DẠNG HƯ HỎNG, QUY TRÌNH THÁO LẮP, KIỂM TRA, THAY
THẾ CÁC CHI TIẾT - BỘ PHẬN TRONG HỆ THỐNG DIESEL COMMONRAIL 117

3.1. CÁC DẠNG HƯ HỎNG CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL CÓ SỬ DỤNG HỆ THỐNG
CUNG CẤP NHIÊN LIỆU COMMON RAIL 117
3.2. QUY TRÌNH THÁO LẮP HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU COMMON RAIL 120
3.2.1. Các chú ý trong quá trình tháo lắp hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel Common
Rail 120
3.2.2. Quy trình tháo tuy ô bơm cao áp, tuy ô vòi phun 124
3.2.3. Quy trình lắp tuy ô bơm cao áp, tuy ô vòi phun 125
3.2.4. Quy trình tháo vòi phun ra khỏi động cơ 126
3.2.5. Quy trình lắp vòi phun 127
3.2.6. Quy trình đặt bơm áp cao của động cơ Diesel có sử dụng hệ thống cung cấp
nhiên liệu Diesel Common Rail 127
3.3. QUY TRÌNH KIỂM TRA CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN
LIỆU DIESEL COMMON RAIL 131
3.3.1. Quy trình kiểm tra bằng các thiết bị thông thường 131
3.3.1.1. Kiểm tra bơm áp thấp 131
3.3.1.2. Kiểm tra vòi phun khi động cơ hoạt động 133
3.3.1.3. Kiểm tra bơm cao áp 136
3.3.1.4. Kiểm tra van điều chỉnh áp suất 137
3.3.2. Kiểm tra và phát hiện lỗi bằng máy chẩn đoán chuyên dụng 138
3.3.2.1. Kiểm tra bằng cách sử dụng máy chẩn đoán 138
3.3.2.2. Kiểm tra bằng cách dùng dụng cụ thử mạch 139
3.3.2.3. Thử kích hoạt bằng máy chẩn đoán 140
3.3.2.4. Cách xoá mã chẩn đoán 141
CHƯƠNG IV: MÃ CHẨN ĐOÁN 141
1. Đầu kết nối dữ liệu DLC3 141
2. Kiểm tra DTC và dữ liệu lưu tức thời (Không dùng máy chẩn đoán IT II) 143
3. Bảng DTC (Mã chẩn đoán hư hỏng) 144
Phần III: THẾT KẾ, LẮP ĐẶT MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL
COMMONRAIL ( trên động cơ TOYOTA 2KD) 148
3.2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔ HÌNH ĐỊNH THIẾT KẾ 148

3.2. THAM KHẢO CÁC MÔ HÌNH ĐÃ CÓ 149
3.3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THIẾT KẾ LẮP ĐẶT 149
3.3.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị 149
3.3.2. Quy trình thực hiện 150
3.3.3. Mô hình 150
3.4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÔ HÌNH 153
3.4.1. Các thao tác vận hành 153
3.4.2. Đo đạc chẩn đoán 155
3.4.2.1. Đo các cực của ECU 155
3.4.2.2. Sơ đồ mạch điều khiển của ECU 158
3.4.2.3. Sơ đồ kết nối cảm biến áp suất nhiên liệu 160
3.4.2.4. Sơ đồ kết nối van điều khiển hút 160
3.4.2.5. Sơ đồ kết nối cảm biến áp suất tuyệt đối dường ống nạp 160
3.4.2.6. Sơ đồ kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát 161
3.4.2.7. Sơ đồ kết nối cảm biến nhiệt độ khí nạp 161
3.4.2.8. Sơ đồ kết nối cảm biến nhiệt độ nhiên liệu 162
3.4.2.9. Sơ đồ kết nối cảm biến vị trí trục khuỷu, trục cam 162
3.4.2.10. Sơ đồ kết nối cảm biến vị trí van EGR 163
3.4.2.11. Sơ đồ kết nối cảm biến vị trí bàn đạp ga 163
Đồ án tốt nghiệp Trang 4

Khoa Cơ khí Động lực
3.4.3. Thực hành kiểm tra cơ bản trên mô hình 163
3.4.3.1. Kiểm tra điện trở các cảm biến 163
3.4.3.2. Kiểm tra cảm biến áp suất trên đường ống nạp 164
3.4.3.3. Tìm Pan với hệ thống tự chẩn đoán 165
Phần IV: KẾT LUẬN 166
4.1. CÁC KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA 166
4.2. HẠN CHẾ, BỔ SUNG - PHÁT TRIỂN 166
4.3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 167
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

- Nghiên cứu lý thuyết về hệ thống nhiên liệu Diesel Common Rail.

- Đề xuất những giải pháp, phương án kiểm tra, chẩn đoán, khắc phục những hư

hỏng của hệ thống.

- Đưa ra các mã lỗi và các khu vực nghi ngờ có liên quan của hệ thống nhiên

liệu Diesel Common Rail.

- Thiết kế, lắp đặt mô hình hệ thống nhiên liệu Diesel Common Rail.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Hệ thống nhiên liệu Diesel Common Rail.

3.2. Khách thể nghiên cứu

Hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel Common Rail của các hãng: TOYOTA, KIA, AUDI, MERCEDES.

4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

- Phân tích đặc điểm kết cấu, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nhiên

liệu Diesel Common Rail.

- Nghiên cứu và tham khảo một số thông số ảnh hưởng tới hệ thống này.

- Tổng hợp tài liệu trong và ngoài nước để hoàn thiện thành đề tài của mình.

- Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt mô hình hệ thống nhiên liệu Diesel Common

Rail.NỘI DUNG:NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1
MỤC LỤC 2
LỜI NÓI ĐẦU 6
Phần I: MỞ ĐẦU 7
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 7
1.2 Ý nghĩa của đề tài 8
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 8
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 8
3.1. Đối tượng nghiên cứu 8
3.2. Khách thể nghiên cứu 8
4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 8
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9
5.1. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 9
5.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 9
5.3. Phương pháp phân tích, thống kê mô tả 9
Phần II: CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 10
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL 10
1.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL VÀ DIESEL
ĐIỆN TỦ 10
1.2. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỆN TỬ 12

1.3. ĐẶC ĐIỂM CÁC HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỆN TỬ 12
1.3.1. Hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử loại bơm dãy (PE) điều khiển điện tử bằng cơ
cấu điều ga điện từ 12
1.3.2. Hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử loại bơm chia (VE) điều khiển điện tử 14
1.3.2.1. Loại bơm cao áp VE hướng trục điều khiển điện tử bằng cơ cấu điều ga
điện từ 14
1.3.2.2. Loại bơm cao áp VE điều khiển điện tử bằng van xả áp – máy bơm piston
hướng trục 15
1.3.2.3. Loại bơm cao áp VE điều khiển điện tử bằng van xả áp – máy bơm piston
hướng kính 16
1.3.2.4. Sơ đồ điều khiển bơm VE điện tử loại dùng van xả áp 18
1.3.3. Ưu - Nhược điểm của hệ thống Diesel điện tử sử dụng các loại bơm cao áp 18
1.3.3.1. Ưu điểm 18
1.3.3.2. Nhược điểm 18
1.3.4. Hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử với ống phân phối(Common Rail) 19
1.3.5. Hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử EUI (Electronic Unit Injection) 20
1.3.6. Hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử HEUI (Hydraulically Actuated Electronically
Controlled Unit Injector) 22
1.4. TÍNH ƯU VIỆT CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL COMMON RAIL 23
CHƯƠNG II: CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG DIESEL
COMMONRAIL 25
2.1. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG DIESEL COMMON RAIL (CRS-i, CDI,…) 25
2.2. SƠ ĐỒ CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CDI VỚI
VÒI PHUN ĐIỆN TỪ 26
2.2.1. Khái quát 26
2.2.2. Các cụm chi tiết 27
2.2.3. Vị trí lắp đặt các cụm chi tiết 28
2.2.4. Đặc điểm chung của hệ thống nhiên liệu Diesel Common Rail 29
2.3. CÁC CỤM THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG DIESEL COMMON RAIL 30
Đồ án tốt nghiệp Trang 2


Khoa Cơ khí Động lực
2.3.1. Bơm áp cao 30
2.3.1.1. Bơm áp cao loại hai piston đối nhau (bơm HP3) 30
2.3.1.2. Bơm áp cao loại 3 piston 34
2.3.1.3. Bơm áp cao 4 Piston kiểu 1 (Cam vành) 35
2.3.1.4. Bơm áp cao 4 piston kiểu 2 (cam ôvan) 37
2.3.1.4. Bơm áp cao loại 3 cam 2 piston 39
2.3.1.5. Van điều khiển nạp (SCV, PCV, IMV, ) 40
2.3.1.6. Van một chiều 41
2.3.4. Ống Rail 42
2.3.4.1. Phân loại 43
2.3.4.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cụm chi tiết 44
2.3.5. Vòi phun 50
2.3.5.1. Vòi phun điều khiển bằng van điện từ (Solenoid) điện áp cao 50
2.3.5.2. Đầu kim phun 57
2.3.6. Vòi phun hiệu ứng áp điện (Piezoelectric injector) 60
2.3.7. Đường ống cao áp (tuy ô cao áp) 61
2.3.8. Bình nhiên liệu 62
2.3.9. Đường nhiên liệu áp suất thấp 62
2.3.10. Lọc nhiên liệu 62
2.4. ĐIỀU KHIỂN CDI 63
2.4.1. Cảm biến 63
2.4.1.1. Cảm biến áp suất không khí vào (áp suất tăng áp tua bin) 63
2.4.1.2. Cảm biến vị trí bàn đạp ga 66
2.4.1.3. Cảm biến vị trí trục cam 67
2.4.1.4. Cảm biến vị trí trục khuỷu ( bộ tạo tín hiệu NE) 67
2.4.1.5. Cảm biến lưu lượng khí nạp 68
2.4.1.6. Cảm biến nhiệt độ 76
2.4.1.7. Cảm biến áp suất ống phân phối (áp suất nhiên liệu) 78

2.4.1.8. Cảm biến tiếng gõ (Knock or detonation sensor) 79
2.4.1.9. Cảm biến tốc độ xe 80
2.4.1.10. Cảm biến nhiệt độ khí EGR 82
2.4.1.11 Tín hiệu STA (Máy khởi động) – Tín hiệu NSV (CT khởi động trung gian)
82
2.4.1.12 Tín hiệu A/C (điều hoà không khí) – Tín hiệu phụ tải điện 83
2.4.1.13 Các loại công tắc khác 84
2.4.2. ECU (Electronic Control Unit - Bộ điều khiển điện tử) 85
2.4.2.1. Khái quát 85
2.4.2.2.Cấu tạo 86
2.4.2.3. Cấu trúc ECU 87
2.4.2.4. Mạch giao tiếp ngõ vào 88
2.4.3. Các điều khiển cụ thể trong CDI 90
2.4.3.1. Điều khiển van nạp (SCV, PCV, IMV ) 90
2.4.3.2. Điều khiển vòi phun 94
2.4.4. Một số quy luật điều khiển cụ thể 101
2.4.4.1. Các chức năng khac được điều khiển bởi ECU 101
2.4.4.2. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển động cơ 2KD-FTV (TOYOTA) 101
2.4.5. Van EGR (Exhaust Gas Recirculation - van tuần hoàn khí xả) 112
2.4.5.1. Khái quát 112
2.4.5.2. Phân loại 112
2.4.5.3. Nguyên lý hoạt động 114
2.4.6. Bướm ga diesel 115
2.4.7. Bộ xiết đường nạp 116
Đồ án tốt nghiệp Trang 3

Khoa Cơ khí Động lực
2.4.8. Bộ cắt đường nạp 116
CHƯƠNG III: CÁC DẠNG HƯ HỎNG, QUY TRÌNH THÁO LẮP, KIỂM TRA, THAY
THẾ CÁC CHI TIẾT - BỘ PHẬN TRONG HỆ THỐNG DIESEL COMMONRAIL 117

3.1. CÁC DẠNG HƯ HỎNG CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL CÓ SỬ DỤNG HỆ THỐNG
CUNG CẤP NHIÊN LIỆU COMMON RAIL 117
3.2. QUY TRÌNH THÁO LẮP HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU COMMON RAIL 120
3.2.1. Các chú ý trong quá trình tháo lắp hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel Common
Rail 120
3.2.2. Quy trình tháo tuy ô bơm cao áp, tuy ô vòi phun 124
3.2.3. Quy trình lắp tuy ô bơm cao áp, tuy ô vòi phun 125
3.2.4. Quy trình tháo vòi phun ra khỏi động cơ 126
3.2.5. Quy trình lắp vòi phun 127
3.2.6. Quy trình đặt bơm áp cao của động cơ Diesel có sử dụng hệ thống cung cấp
nhiên liệu Diesel Common Rail 127
3.3. QUY TRÌNH KIỂM TRA CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN
LIỆU DIESEL COMMON RAIL 131
3.3.1. Quy trình kiểm tra bằng các thiết bị thông thường 131
3.3.1.1. Kiểm tra bơm áp thấp 131
3.3.1.2. Kiểm tra vòi phun khi động cơ hoạt động 133
3.3.1.3. Kiểm tra bơm cao áp 136
3.3.1.4. Kiểm tra van điều chỉnh áp suất 137
3.3.2. Kiểm tra và phát hiện lỗi bằng máy chẩn đoán chuyên dụng 138
3.3.2.1. Kiểm tra bằng cách sử dụng máy chẩn đoán 138
3.3.2.2. Kiểm tra bằng cách dùng dụng cụ thử mạch 139
3.3.2.3. Thử kích hoạt bằng máy chẩn đoán 140
3.3.2.4. Cách xoá mã chẩn đoán 141
CHƯƠNG IV: MÃ CHẨN ĐOÁN 141
1. Đầu kết nối dữ liệu DLC3 141
2. Kiểm tra DTC và dữ liệu lưu tức thời (Không dùng máy chẩn đoán IT II) 143
3. Bảng DTC (Mã chẩn đoán hư hỏng) 144
Phần III: THẾT KẾ, LẮP ĐẶT MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL
COMMONRAIL ( trên động cơ TOYOTA 2KD) 148
3.2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔ HÌNH ĐỊNH THIẾT KẾ 148

3.2. THAM KHẢO CÁC MÔ HÌNH ĐÃ CÓ 149
3.3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THIẾT KẾ LẮP ĐẶT 149
3.3.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị 149
3.3.2. Quy trình thực hiện 150
3.3.3. Mô hình 150
3.4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÔ HÌNH 153
3.4.1. Các thao tác vận hành 153
3.4.2. Đo đạc chẩn đoán 155
3.4.2.1. Đo các cực của ECU 155
3.4.2.2. Sơ đồ mạch điều khiển của ECU 158
3.4.2.3. Sơ đồ kết nối cảm biến áp suất nhiên liệu 160
3.4.2.4. Sơ đồ kết nối van điều khiển hút 160
3.4.2.5. Sơ đồ kết nối cảm biến áp suất tuyệt đối dường ống nạp 160
3.4.2.6. Sơ đồ kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát 161
3.4.2.7. Sơ đồ kết nối cảm biến nhiệt độ khí nạp 161
3.4.2.8. Sơ đồ kết nối cảm biến nhiệt độ nhiên liệu 162
3.4.2.9. Sơ đồ kết nối cảm biến vị trí trục khuỷu, trục cam 162
3.4.2.10. Sơ đồ kết nối cảm biến vị trí van EGR 163
3.4.2.11. Sơ đồ kết nối cảm biến vị trí bàn đạp ga 163
Đồ án tốt nghiệp Trang 4

Khoa Cơ khí Động lực
3.4.3. Thực hành kiểm tra cơ bản trên mô hình 163
3.4.3.1. Kiểm tra điện trở các cảm biến 163
3.4.3.2. Kiểm tra cảm biến áp suất trên đường ống nạp 164
3.4.3.3. Tìm Pan với hệ thống tự chẩn đoán 165
Phần IV: KẾT LUẬN 166
4.1. CÁC KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA 166
4.2. HẠN CHẾ, BỔ SUNG - PHÁT TRIỂN 166
4.3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 167
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: