QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN NINH HÀNG HÓA - QT-01.CTPAT (CÔNG TY TNHH MAY TIẾN THUẬN)I. MỤC ĐÍCH & PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. MỤC ĐÍCH : Quy trình này quy định :

     -Cách thức nhận biết các mối đe dọa, rủi ro về an ninh hàng hóa, phương pháp đánh giá các rủi ro và các biện pháp kiểm soát cần thiết.

     -Thiết lập và duy trì thủ tục đánh giá, xác định các mối đe dọa, rủi ro về an ninh trong hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu, sản xuất, xử lý, xếp dỡ, giao hàng và dịch vụ của công ty..

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

       -Quy trình này áp dụng cho tất cả hoạt động đảm bảo an ninh của Công ty.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

        - TCVN ISO 28001:2014: Hệ thống quản lý An ninh cho chuỗi cung ứng - Hướng dẫn thực hiện ISO 28000. 

   - ISO 28000:2007:Quy định kỹ thuật đối với các hệ thống QL an ninh cho chuỗi cung ứng;  

   - ISO 28001:2007: Hệ thống quản lý an ninh cho chuỗi cung ứng – Các nguyên tắc thực hành tốt nhất để thực hiện an ninh chuỗi cung ứng - Đánh giá và hoạch định - Các yêu cầu và hướng dẫn;

    -Các tiêu chuẩn, quy định pháp luật của nhà nước và các quy định về an ninh.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT:

1. Định nghĩa:

      -Mối nguy an ninh: Là nguồn hay tiềm năng có nguy cơ gây hại cho người ở dạng về thương tích hay chết, gây hại cho tài sản bị hư hỏng, tàn phá, gây hại cho hàng hóa là mất cắp, hư hỏng .

     -Sự cố an ninh : Là mọi hoạt động hoặc tình huống dẫn đến thiệt hại về người, hư hại tài sản, làm gan đoạn hoạt động sản xuất, vận chuyển, giao hàng … như : Khủng bố, đe dọa đặt bom, bắt con tin, Bạo động, bạo loạn, phá hoại, trộm cắp …

    - Chỉ số tác động rủi ro an ninh: Là sự tổn thất về con người,tài sản hay hàng hóa  ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu, sản xuất, xử lý, xếp dỡ, giao hàng và dịch vụ của công ty. Là sự kết hợp 3 yếu tố: Khả năng xảy ra những mối nguy và mức độ nghiêm trọng,và khả năng đáp ứng yêu cầu.

     -Đánh giá rủi ro: Quá trình ước lượng mức độ của rủi ro từ các mối nguy, có thể xét đến các biện pháp kiểm soát hiện có, và quyết định xem rủi ro đó có thể chấp nhận được hay không.

     -Tài sản : Là Công trình xây dựng, máy móc phương tiện vận chuyển, hệ thống thông tin và các hạng mục khác của cơ sở hạ tầng thuộc công ty.

     -Hàng hóa : Là vật phẩm hoặc nguyên phụ liệu được đặt mua, được sản xuất, gia công , xử lý, vận chuyển trong chuổi cung ứng của công ty.

2. Các từ viết tắt:

     -TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam 

     -HTQL : Hệ thống quản lý 

     -ĐG: Đánh giá 


III. NỘI DUNG:

1. Trách nhiệm:

-Các bộ phận, xí nghiệp chịu trách nhiệm: Nhận diện các mối đe dọa, xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đối với toàn bộ hoạt động của bộ phận. 

 

QUY TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN NINH Trang 4/8

Ngày phê duyệt: 03/06/2019

Lĩnh vực áp dụng Mã số tài liệu Phiên bản Ngày  hiệu lực: 6/06/2018

Hệ thống CTPAT QT-01/CTPAT 01 Có hiệu lực đến: Khi có thông báo mới 

Tài liệu có liên quan Sổ tay an ninh hàng hóa & Bảng đánh giá rui ro an ninh  

Các hoạt động bao gồm các hoạt động thường xuyên và không thường xuyên ( kể cả các hoạt động của nhà thầu, khách tham quan).

        -Trưởng, phó các bộ phận là người chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc: Nhận diện các mối đe dọa, xác định các mối nguy, đánh giá rủi ro theo tần suất của quy trình này.

        -Giám đốc xí nghiệp, trưởng các bộ phận hoặc người được chỉ định có trách nhiệm xác định các mối đe dọa, xác định các mối nguy của các hoạt động tại bộ phận.

       -Bộ phận nào có mối đe dọa, có đội rủi ro cao, trưởng bộ phận đó chịu trách nhiệm giám sát các biện pháp kiểm soát đối với mối nguy đó.

      -Ban an ninh công ty, chịu trách nhiệm tổng hợp các mối đe dọa có độ rủi ro cao trong toàn công ty để theo dõi và kiểm soát chung.

...

I. MỤC ĐÍCH & PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. MỤC ĐÍCH : Quy trình này quy định :

     -Cách thức nhận biết các mối đe dọa, rủi ro về an ninh hàng hóa, phương pháp đánh giá các rủi ro và các biện pháp kiểm soát cần thiết.

     -Thiết lập và duy trì thủ tục đánh giá, xác định các mối đe dọa, rủi ro về an ninh trong hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu, sản xuất, xử lý, xếp dỡ, giao hàng và dịch vụ của công ty..

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

       -Quy trình này áp dụng cho tất cả hoạt động đảm bảo an ninh của Công ty.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

        - TCVN ISO 28001:2014: Hệ thống quản lý An ninh cho chuỗi cung ứng - Hướng dẫn thực hiện ISO 28000. 

   - ISO 28000:2007:Quy định kỹ thuật đối với các hệ thống QL an ninh cho chuỗi cung ứng;  

   - ISO 28001:2007: Hệ thống quản lý an ninh cho chuỗi cung ứng – Các nguyên tắc thực hành tốt nhất để thực hiện an ninh chuỗi cung ứng - Đánh giá và hoạch định - Các yêu cầu và hướng dẫn;

    -Các tiêu chuẩn, quy định pháp luật của nhà nước và các quy định về an ninh.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT:

1. Định nghĩa:

      -Mối nguy an ninh: Là nguồn hay tiềm năng có nguy cơ gây hại cho người ở dạng về thương tích hay chết, gây hại cho tài sản bị hư hỏng, tàn phá, gây hại cho hàng hóa là mất cắp, hư hỏng .

     -Sự cố an ninh : Là mọi hoạt động hoặc tình huống dẫn đến thiệt hại về người, hư hại tài sản, làm gan đoạn hoạt động sản xuất, vận chuyển, giao hàng … như : Khủng bố, đe dọa đặt bom, bắt con tin, Bạo động, bạo loạn, phá hoại, trộm cắp …

    - Chỉ số tác động rủi ro an ninh: Là sự tổn thất về con người,tài sản hay hàng hóa  ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu, sản xuất, xử lý, xếp dỡ, giao hàng và dịch vụ của công ty. Là sự kết hợp 3 yếu tố: Khả năng xảy ra những mối nguy và mức độ nghiêm trọng,và khả năng đáp ứng yêu cầu.

     -Đánh giá rủi ro: Quá trình ước lượng mức độ của rủi ro từ các mối nguy, có thể xét đến các biện pháp kiểm soát hiện có, và quyết định xem rủi ro đó có thể chấp nhận được hay không.

     -Tài sản : Là Công trình xây dựng, máy móc phương tiện vận chuyển, hệ thống thông tin và các hạng mục khác của cơ sở hạ tầng thuộc công ty.

     -Hàng hóa : Là vật phẩm hoặc nguyên phụ liệu được đặt mua, được sản xuất, gia công , xử lý, vận chuyển trong chuổi cung ứng của công ty.

2. Các từ viết tắt:

     -TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam 

     -HTQL : Hệ thống quản lý 

     -ĐG: Đánh giá 


III. NỘI DUNG:

1. Trách nhiệm:

-Các bộ phận, xí nghiệp chịu trách nhiệm: Nhận diện các mối đe dọa, xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đối với toàn bộ hoạt động của bộ phận. 

 

QUY TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN NINH Trang 4/8

Ngày phê duyệt: 03/06/2019

Lĩnh vực áp dụng Mã số tài liệu Phiên bản Ngày  hiệu lực: 6/06/2018

Hệ thống CTPAT QT-01/CTPAT 01 Có hiệu lực đến: Khi có thông báo mới 

Tài liệu có liên quan Sổ tay an ninh hàng hóa & Bảng đánh giá rui ro an ninh  

Các hoạt động bao gồm các hoạt động thường xuyên và không thường xuyên ( kể cả các hoạt động của nhà thầu, khách tham quan).

        -Trưởng, phó các bộ phận là người chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc: Nhận diện các mối đe dọa, xác định các mối nguy, đánh giá rủi ro theo tần suất của quy trình này.

        -Giám đốc xí nghiệp, trưởng các bộ phận hoặc người được chỉ định có trách nhiệm xác định các mối đe dọa, xác định các mối nguy của các hoạt động tại bộ phận.

       -Bộ phận nào có mối đe dọa, có đội rủi ro cao, trưởng bộ phận đó chịu trách nhiệm giám sát các biện pháp kiểm soát đối với mối nguy đó.

      -Ban an ninh công ty, chịu trách nhiệm tổng hợp các mối đe dọa có độ rủi ro cao trong toàn công ty để theo dõi và kiểm soát chung.

...M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: