TÀI LIỆU - 465 câu trắc nghiệm sinh học 11 (72 trang)Chương 1. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật 

87 64 46 221

1

Bài 1. Khái quát trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng 

3 3 1 7

2 Bài 2. Trao đổi nước và khoáng ở thực vật 10 8 8 26

3

Bài  3.  Thực  hành:  Trao  đổi  nước  và

khoáng ở thực vật

1 1 1 3

4 Bài 4. Quang hợp ở thực vật 11 7 10 28

5 Bài 5. Thực hành: Quang hợp ở thực vật

1 1 1

3

6 Bài 6. Hô hấp ở thực vật 11 7 7 25

7 Bài 7. Thực hành: Hô hấp ở thực vật 1 1 1 3

8 Bài 8. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật 11 7 6 24

9 Bài 9. Hô hấp ở động vật 9 6 5 20

10 Bài 10. Tuần hoàn ở động vật 11 8 6 25

11

Bài 11. Thực hành: Một số thí nghiệm về

tuần hoàn

2 1 2 5

12 Bài 12. Miễn dịch ở động vật 7 7 7 21

13 Bài 13. Bài tiết và cân bằng nội môi 11 7 13 31

Chương 2. Cảm ứng ở sinh vật  34 24 23 81

14 Bài 14. Khái quát về cảm ứng ở sinh vật 3 2 2 7

15 Bài 15. Cảm ứng ở thực vật 9 7 7 23

16 Bài 16. Thực hành: Cảm ứng ở thực vật 1 1 1 3

17 Bài 17. Cảm ứng ở động vật 11 7 6 24

18 Bài 18. Tập tính ở động vật 10 7 7 24

Chương 3. Sinh trưởng và phát triển ở

sinh vật 

35 27 24 86

19

Bài 19. Khái quát về sinh trưởng và phát

triển ở sinh vật

5 2 2 9

20

Bài 20. Sinh trưởng và phát triển ở thực

vật

11 11 10 32

21

Bài 21. Thực hành: Bấm ngọn, tỉa cành,

phun kích thích tố lên cây, tính tuổi cây

2 1 1 4

22

Bài 22. Sinh trưởng và phát triển ở động

vật

14 12 10 36

23

Bài 23. Thực hành: Quan sát được quá

trình biến thái ở động vật

3 1 1 5

Chương 4. Sinh sản ở động vật  30 20 10 65

24 Bài 24. Khái quát về sinh sản ở sinh vật 3 2 2 7

25 Bài 25. Sinh sản ở thực vật 13 9 7 29

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

2

26

Bài 26. Thực hành được nhân giống cây

bằng sinh sản sinh dưỡng; thụ phấn cho

cây

2

1 1

4

27 Bài 27. Sinh sản ở động vật 12 8 5 25

Chương 5. Mối quan hệ giữa các quá

trình  sinh  lí  trong  cơ  thể  và  một  số

ngành nghề liên quan đến sinh học cơ

thể 

6 3 3 12

28

Bài 28. Mối quan hệ giữa các quá trình

sinh lí trong cơ thể

4 2 3 9

29

Bài 29. Một số ngành nghề liên quan đến

sinh học cơ thể

2 1 3

Tổng số câu 192 138 135 465

...LINK DOWNLOADChương 1. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật 

87 64 46 221

1

Bài 1. Khái quát trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng 

3 3 1 7

2 Bài 2. Trao đổi nước và khoáng ở thực vật 10 8 8 26

3

Bài  3.  Thực  hành:  Trao  đổi  nước  và

khoáng ở thực vật

1 1 1 3

4 Bài 4. Quang hợp ở thực vật 11 7 10 28

5 Bài 5. Thực hành: Quang hợp ở thực vật

1 1 1

3

6 Bài 6. Hô hấp ở thực vật 11 7 7 25

7 Bài 7. Thực hành: Hô hấp ở thực vật 1 1 1 3

8 Bài 8. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật 11 7 6 24

9 Bài 9. Hô hấp ở động vật 9 6 5 20

10 Bài 10. Tuần hoàn ở động vật 11 8 6 25

11

Bài 11. Thực hành: Một số thí nghiệm về

tuần hoàn

2 1 2 5

12 Bài 12. Miễn dịch ở động vật 7 7 7 21

13 Bài 13. Bài tiết và cân bằng nội môi 11 7 13 31

Chương 2. Cảm ứng ở sinh vật  34 24 23 81

14 Bài 14. Khái quát về cảm ứng ở sinh vật 3 2 2 7

15 Bài 15. Cảm ứng ở thực vật 9 7 7 23

16 Bài 16. Thực hành: Cảm ứng ở thực vật 1 1 1 3

17 Bài 17. Cảm ứng ở động vật 11 7 6 24

18 Bài 18. Tập tính ở động vật 10 7 7 24

Chương 3. Sinh trưởng và phát triển ở

sinh vật 

35 27 24 86

19

Bài 19. Khái quát về sinh trưởng và phát

triển ở sinh vật

5 2 2 9

20

Bài 20. Sinh trưởng và phát triển ở thực

vật

11 11 10 32

21

Bài 21. Thực hành: Bấm ngọn, tỉa cành,

phun kích thích tố lên cây, tính tuổi cây

2 1 1 4

22

Bài 22. Sinh trưởng và phát triển ở động

vật

14 12 10 36

23

Bài 23. Thực hành: Quan sát được quá

trình biến thái ở động vật

3 1 1 5

Chương 4. Sinh sản ở động vật  30 20 10 65

24 Bài 24. Khái quát về sinh sản ở sinh vật 3 2 2 7

25 Bài 25. Sinh sản ở thực vật 13 9 7 29

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

2

26

Bài 26. Thực hành được nhân giống cây

bằng sinh sản sinh dưỡng; thụ phấn cho

cây

2

1 1

4

27 Bài 27. Sinh sản ở động vật 12 8 5 25

Chương 5. Mối quan hệ giữa các quá

trình  sinh  lí  trong  cơ  thể  và  một  số

ngành nghề liên quan đến sinh học cơ

thể 

6 3 3 12

28

Bài 28. Mối quan hệ giữa các quá trình

sinh lí trong cơ thể

4 2 3 9

29

Bài 29. Một số ngành nghề liên quan đến

sinh học cơ thể

2 1 3

Tổng số câu 192 138 135 465

...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: