Thiết kế, chế tạo xe lăn điện (Phạm Thanh Hà)Thiết kế, chế tạo xe lăn điện (Phạm Thanh Hà)


NỘI DUNG:


TỔNG QUAN XE LĂN ĐIỆN ..............................................................................13 

1.1. Giới thiệu chung .............................................................................................14

1.2. Nhu cầu và vai trò xe lăn ởViệt Nam..............................................................14 

1.3. Giới thiệu một sốnghiên cứu vềxe lăn ñiện....................................................15 

1.3.1. Xe lăn thông minh........................................................................................15

1.3.2. Xe lăn ñiều khiển bằng suy nghĩ ..................................................................16 

1.3.3. Xe lăn ñiều khiển bằng cần ñiều khiển (Joystick) .........................................17 

1.4. Mục ñích và yêu cầu .......................................................................................17 

1.4.1. Mục ñích......................................................................................................17 

1.4.2. Yêu cầu........................................................................................................18 

Chương 2...............................................................................................................19 

PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ...............................................19 

2.1. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................20 

2.2. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................20 

2.2.1. Các phương án thiết kế.................................................................................20 

2.2.1.1. Phuơng án 1 ..............................................................................................20 

2.2.1.2. Phương án 2 ..............................................................................................22 

2.2.1.3. Phuơng án 3 ..............................................................................................23 

2.2.2. Thiết kếchếtạo phần cơkhí.........................................................................24 

2.2.2.1. Động lực học bánh xe và khái niệm vềsựtrượt.........................................24 

2.2.2.2. Tính chọn công suất ñộng cơ.....................................................................26 

2.2.2.3. Thiết kếbộtruyền ñộng ............................................................................28 

2.2.2.4. Chọn ổbi ..................................................................................................31 

2.2.2.5. Vật liệu chếtạo xe....................................................................................31 

2.2.2.6. Dụng cụthực hiện .....................................................................................33 

2.2.2.7. Chếtạo khung xe ......................................................................................35 

a. Chếtạo lắp chặt giữa ñộng cơvà bộtruyền ñộng trục vít ...................................35 

b. Chếtạo ñồgá ñộng cơ........................................................................................35 

7

c. Chếtạo phanh xe................................................................................................36 

2.2.3. Hệthống ñiều khiển ñiện tử .........................................................................37 

2.2.3.1. Hệthống cần ñiều khiển............................................................................37 

2.2.3.2. Giới thiệu bộthu phát hồng ngoại .............................................................38 

a. Bộphát hồng ngoại ............................................................................................38 

b. Bộthu hồng ngoại..............................................................................................41 

2.2.3.3. Giới thiệu vềVi ñiều khiển AVR ..............................................................41 

2.2.3.4. Những tính năng chính của vi ñiều khiển AVR .........................................42 

2.2.3.5. Cấu trúc bộnhớcủa AVR .........................................................................42 

2.2.3.6. Cách thức hoạt ñộng của Vi ñiều khiển AVR............................................45

2.2.3.7. Cổng vào ra của Vi ñiều khiển AVR .........................................................46 

2.2.3.8. Bộ ñịnh thời Timer/Counter của AVR........................................................47 

2.2.3.9. Các chế ñộhoạt ñộng của bộTimer ..........................................................51 

2.2.3.10. Vi ñiều khiển ATMEGA32 .....................................................................54 

2.2.3.11. Một sốlinh kiện ñiện tửkhác ñược dùng trên Board mạch ñiều khiển.....55 

2.2.3.12. Thiết kếchếtạo bộ ñiều khiển.................................................................58 

a. Khối nguồn 5V cho vi ñiều khiển.......................................................................58 

b. Khối nguồn 24V cho rơle..................................................................................59 

c. Khối cách ly.......................................................................................................60 

d. Khối ñảo chiều ñộng cơ .....................................................................................61 

e. Khối vi ñiều khiển..............................................................................................62 

f. Chếtạo mạch ñiều khiển ....................................................................................63 

2.2.4. Sơ ñồgiải thuật............................................................................................64 

2.2.4.1. Giải thuật giải mã tín hiệu remote Sony ....................................................64 

2.2.4.2. Giải thuật chương trình .............................................................................65 

Chương 3...............................................................................................................66 

THỬNGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QỦA........................................................66 

3.1. Thửnghiệm kiểm tra kết cấu của xe................................................................67 

3.2. Thửnghiệm kiểm tra tính năng của xe ............................................................67 

3.2.1. Chuẩn bị ...................................................................................................... 67 

3.2.1.1. Kiểm tra bình ắc quy .................................................................................67 

3.2.1.2. Kiểm tra mạch công suất...........................................................................67 

3.2.1.3. Kiểm tra các công tắc, nút nhấn.................................................................68 

3.3.2. Thửnghiệm..................................................................................................69 

3.2.2.1. Thửnghiệm kiểm tra tính năng xe trên ñường bằng ..................................69 

3.2.2.2. Thửnghiệm kiểm tra tính năng xe khi lên dốc...........................................70 

8

3.2.2.3. Thửnghiệm kiểm tra tính năng xe khi xuống dốc......................................70 

3.2.2.4. Thửnghiệm kiểm tra tính năng xe khi vào ñường cua ...............................70 

3.2.2.5. Thửnghiệm khảnăng lui của xe................................................................71

3.2.2.6. Thửnghiệm xe với remote ........................................................................71 

Chương 4...............................................................................................................72 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀXUẤT...................................................................................72 

4.1. Kết luận ..........................................................................................................73 

4.1.1. Kết quả ñã ñạt ñược .....................................................................................73 

4.1.2. Kết quảchưa ñạt ñược..................................................................................73 

4.2. Đềxuất ...........................................................................................................73 

TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................................75 

PHỤLỤC....LINK DOWNLOADThiết kế, chế tạo xe lăn điện (Phạm Thanh Hà)


NỘI DUNG:


TỔNG QUAN XE LĂN ĐIỆN ..............................................................................13 

1.1. Giới thiệu chung .............................................................................................14

1.2. Nhu cầu và vai trò xe lăn ởViệt Nam..............................................................14 

1.3. Giới thiệu một sốnghiên cứu vềxe lăn ñiện....................................................15 

1.3.1. Xe lăn thông minh........................................................................................15

1.3.2. Xe lăn ñiều khiển bằng suy nghĩ ..................................................................16 

1.3.3. Xe lăn ñiều khiển bằng cần ñiều khiển (Joystick) .........................................17 

1.4. Mục ñích và yêu cầu .......................................................................................17 

1.4.1. Mục ñích......................................................................................................17 

1.4.2. Yêu cầu........................................................................................................18 

Chương 2...............................................................................................................19 

PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ...............................................19 

2.1. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................20 

2.2. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................20 

2.2.1. Các phương án thiết kế.................................................................................20 

2.2.1.1. Phuơng án 1 ..............................................................................................20 

2.2.1.2. Phương án 2 ..............................................................................................22 

2.2.1.3. Phuơng án 3 ..............................................................................................23 

2.2.2. Thiết kếchếtạo phần cơkhí.........................................................................24 

2.2.2.1. Động lực học bánh xe và khái niệm vềsựtrượt.........................................24 

2.2.2.2. Tính chọn công suất ñộng cơ.....................................................................26 

2.2.2.3. Thiết kếbộtruyền ñộng ............................................................................28 

2.2.2.4. Chọn ổbi ..................................................................................................31 

2.2.2.5. Vật liệu chếtạo xe....................................................................................31 

2.2.2.6. Dụng cụthực hiện .....................................................................................33 

2.2.2.7. Chếtạo khung xe ......................................................................................35 

a. Chếtạo lắp chặt giữa ñộng cơvà bộtruyền ñộng trục vít ...................................35 

b. Chếtạo ñồgá ñộng cơ........................................................................................35 

7

c. Chếtạo phanh xe................................................................................................36 

2.2.3. Hệthống ñiều khiển ñiện tử .........................................................................37 

2.2.3.1. Hệthống cần ñiều khiển............................................................................37 

2.2.3.2. Giới thiệu bộthu phát hồng ngoại .............................................................38 

a. Bộphát hồng ngoại ............................................................................................38 

b. Bộthu hồng ngoại..............................................................................................41 

2.2.3.3. Giới thiệu vềVi ñiều khiển AVR ..............................................................41 

2.2.3.4. Những tính năng chính của vi ñiều khiển AVR .........................................42 

2.2.3.5. Cấu trúc bộnhớcủa AVR .........................................................................42 

2.2.3.6. Cách thức hoạt ñộng của Vi ñiều khiển AVR............................................45

2.2.3.7. Cổng vào ra của Vi ñiều khiển AVR .........................................................46 

2.2.3.8. Bộ ñịnh thời Timer/Counter của AVR........................................................47 

2.2.3.9. Các chế ñộhoạt ñộng của bộTimer ..........................................................51 

2.2.3.10. Vi ñiều khiển ATMEGA32 .....................................................................54 

2.2.3.11. Một sốlinh kiện ñiện tửkhác ñược dùng trên Board mạch ñiều khiển.....55 

2.2.3.12. Thiết kếchếtạo bộ ñiều khiển.................................................................58 

a. Khối nguồn 5V cho vi ñiều khiển.......................................................................58 

b. Khối nguồn 24V cho rơle..................................................................................59 

c. Khối cách ly.......................................................................................................60 

d. Khối ñảo chiều ñộng cơ .....................................................................................61 

e. Khối vi ñiều khiển..............................................................................................62 

f. Chếtạo mạch ñiều khiển ....................................................................................63 

2.2.4. Sơ ñồgiải thuật............................................................................................64 

2.2.4.1. Giải thuật giải mã tín hiệu remote Sony ....................................................64 

2.2.4.2. Giải thuật chương trình .............................................................................65 

Chương 3...............................................................................................................66 

THỬNGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QỦA........................................................66 

3.1. Thửnghiệm kiểm tra kết cấu của xe................................................................67 

3.2. Thửnghiệm kiểm tra tính năng của xe ............................................................67 

3.2.1. Chuẩn bị ...................................................................................................... 67 

3.2.1.1. Kiểm tra bình ắc quy .................................................................................67 

3.2.1.2. Kiểm tra mạch công suất...........................................................................67 

3.2.1.3. Kiểm tra các công tắc, nút nhấn.................................................................68 

3.3.2. Thửnghiệm..................................................................................................69 

3.2.2.1. Thửnghiệm kiểm tra tính năng xe trên ñường bằng ..................................69 

3.2.2.2. Thửnghiệm kiểm tra tính năng xe khi lên dốc...........................................70 

8

3.2.2.3. Thửnghiệm kiểm tra tính năng xe khi xuống dốc......................................70 

3.2.2.4. Thửnghiệm kiểm tra tính năng xe khi vào ñường cua ...............................70 

3.2.2.5. Thửnghiệm khảnăng lui của xe................................................................71

3.2.2.6. Thửnghiệm xe với remote ........................................................................71 

Chương 4...............................................................................................................72 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀXUẤT...................................................................................72 

4.1. Kết luận ..........................................................................................................73 

4.1.1. Kết quả ñã ñạt ñược .....................................................................................73 

4.1.2. Kết quảchưa ñạt ñược..................................................................................73 

4.2. Đềxuất ...........................................................................................................73 

TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................................75 

PHỤLỤC....LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: