Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều phòng đốt ngoài (Cô đặc dung dịch KNO3) năng suất 11128kg/h (Đoàn Thanh Dũng)Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều phòng đốt ngoài. Cô đặc dung dịch KNO 3 với năng suất 11128 kg/h ,chiều cao ống gia nhiệt h =4m.

Các số liệu ban đầu :

- Nồng độ đầu của dung dịch là 12,7 %

- Nồng độ cuối là 29,9 %

- Áp suất hơi đốt nồi 1 là : 4 at

- Áp suất hơi ngưng tụ là : 0,2 atLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều phòng đốt ngoài. Cô đặc dung dịch KNO 3 với năng suất 11128 kg/h ,chiều cao ống gia nhiệt h =4m.

Các số liệu ban đầu :

- Nồng độ đầu của dung dịch là 12,7 %

- Nồng độ cuối là 29,9 %

- Áp suất hơi đốt nồi 1 là : 4 at

- Áp suất hơi ngưng tụ là : 0,2 atLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: